T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
311 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TAŞINIR MAL SATIŞI (DEMİRBAŞ)
1- Satışa esas bedeli 35.000,00TL. Yatırılması gereken güvence tutarı 3.500,00TL. Olan Devlete intikal eden taşınır mallardan aşağıda belirtilen kullanılmış aracın 01/06/2023 tarihinde saat 09:30'da Liman Mah. Liman 2. Cad. TMO yanı Konyaaltı/ANTALYA adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihale salonunda 2886 sayılı DİK 17/1. fıkrası uyarınca açık teklif usulüyle satışa sunulacaktır.
2- Satış şartnamesi ve ekleri 50,00TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
3- Aşağıda belirtilen araç için muhammen bedelin %10 u oranında güvencenin 31/05/2023 ve saat 16:30'a kadar Liman Mah. Liman 2. cad. TMO yanı Konyaaltı/ANTALYA adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri sayman mutemetlerine veya Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
Sıra No Cinsi Hasar Oranı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Tutarı Bulunduğu Yer
1 2007 MODEL ISUZU MD 23SA MARKA OTOBÜS Eski Kullanılmış 35,000.00 3,500.00 Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü
 
4- İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, teminatın yatırıldığına dair belge, vekil olarak katılacaklar için vekaletname aslı veya noterden onaylı örneği, tüzel kişiler için yetki belgesi veya noterden onaylı örneğinin ihale salonunda ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
5- istekliler tekliflerini yazılı olarak vermek istemeleri halinde DİK'nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını iadeli tahahhütlü bir mektupla 01/06/2023 tarih ve 9:30'a kadar ihale komisyon başkanlığında olacak şekilde gönderebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.