T.C.

  TİCARET BAKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN  PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI

 

1-     a) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3’üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı  24/05/2023 tarihinde açık artırma suretiyle İETT Anadolu Garajı Yanı Dudullu Yolu Üzeri Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 10.00 da satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağın imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz kabul edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

I) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

      2-  Mahcuz Mallar Gümrük Yönetmeliğinin 98/a maddesi Geçici Depolama yerleri ile gümrük antrepolarında bulunan ve henüz gümrük işlemleri bitirilmemiş eşyanın cebr-i icra yoluyla satılması halinde, eşyanın tabi tutulacağı rejime ilişkin gümrük, dış ticaret ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükler eşyayı satın alan kişi tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülükler yerine  getirilmeden eşyanın cebr-i kararına istinaden teslim alınmasına izin verilmez. Hükmü kapsamında işleme tabi tutulacaktır.

3-     Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.

4-     Gümrük İşlemlerinin dolaylı temsilci Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmaması halinde alıcı firma tarafından iş takibi ve beyanname tescil edilebilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 561/4. Maddesinin (a) ve(b) bentlerinde bilgi belgeler ile birlikte önceden Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden kullanıcı kodu talebinde bulunması gerekmektedir.

 

5-     İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 i oranında geçici teminatı 23/05/2023 tarih ve saat 16:00 a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz veya diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerin veznesine yatırılması gerekmektedir.

6-     Eşyanın Bulunduğu Yerin Adresleri ve Görülebileceği Saatler:

 

a) Görülebileceği Saatler: İlan Tarihinden Sonra 09:00-12:00 ile 13:00- 16:30 saatleri arasında idareden izin alınarak görülebilir.

b) Bulunduğu Yerlerin Adresleri:

 

1-Ambarlı Kumport Liman İşletmesi Marmara Mah.Liman Cad. No:43 Yakuplu Beylikdüzü/İSTANBUL

Muhafaza edilmektedir.

 

 

Sıra No

 

Menkul Malın Cinsi

 

 

Miktarı

 

Satışa Esas Bedel

 

Güvence Bedeli

 

 

Ardiye

 

 

KDV

Eşyanın Bulunduğu Yer

 

 

 

1

 

 

 

KUMAŞ

 

 

 

 

 

 

31.110 KG

 

 

 

 

 

3.063.044,00TL

 

153.155 TL

 

 

%15

 

 

%8

Ambarlı Kumport Liman İşletmesi Marmara Mah. Liman Cad. No:43 Yakuplu Beylikdüzü

İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

İlan Olunur.

                   

                                                                                                                  Gülten KILINÇ

                                                                                                     Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü