T.C.                                                                                        
                                                                            GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                        
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI
 
            1- Satışa esas bedeli en az 12,11 TL   ile en çok  5.176.923,73 TL  arasında değişen ; 08.06.2015 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az  1,21TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 Kalem muhtelif eşya   (Hoparlör, Kulaklık, Cep telefonu,Saat,Cep telefonu kapağı vs. ) ;  açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara   adresindeki ihale salonunda  09/06/2015 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153-162  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ  UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
    SATIŞ LİSTESİ  
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ    
2-SATIŞ YERİ : Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 09/06/2015 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 arasında yapılacaktır.      
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  :  Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 08/06/2015 tarih ve saat 16:00' a kadar   
  a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme  Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
  b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara " adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 1000,00 TL ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı  100,00 TL'dir.     
  1000,00 TL ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL'dir.  
6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : 10 Gün (İhale bedelinin ödenmesinden  sonra)      
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : YAPILMAYACAK
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarihinden 5 ( Beş ) iş günü öncesinden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,
b) Bulunduğu Yer:  a) ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARLARI 
10-ÖZEL HÜKÜMLER :      
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından Garanti Belgesi düzenlenemez.  
4-Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.
5-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.
7-İhaleye başkası adına katılanlardan, ayrıca noterden onaylı vekaletname  aslı  istenir.
8-Satış listesinde bulunan GSM cihazlarına ait hologramlı onay etiketi alınması için Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Halk Bankası Anıt Şubesi Iban No:TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 (Hesap No:0411-05000032) hesabına gerekli bedelin yatırılarak, banka dekontunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğe GSM cihazlarının tesliminden önce verilmesi gerekmektedir.
9-Satış listemizde yer alan cep telefonları için ÖTV ve ÖTV'  nin  KDV' si satış sonrasında ayrıca tahsil edilecektir.ÖTV Kanununun Geçici 6.maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, 120 TL' nin altında  olması durumunda, bu miktar  120 TL' ye tamamlanacak olup, bu bedel Cep Telefonlarının KDV'si  ile  birlikte alıcısı tarafından  satış bedeli ile  birlikte ayrıca ödenecektir.
10-Satış listesinde kayıtlı  " Yeniden İhraç Amaçlı Eşya " ibareli eşyaların satış bedeli yatırıldıktan sonra 30 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüğü nezaretinde Yurt Dışı ettirilmesi zorunludur. 
Sıra No Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ GTİP NO  Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER
1 19.09.2014 61001402364 1280 Adet Nokia marka ibareli batarya,452 adet samsung-nokia-motorola marka ibareli araç şarj cihazı,284 adet samsung-nokia şarj cihazı,482 adet samsung-sony-nokia marka ibareli kulaklık, 20 adet nokia marka ibareli bluetooth kulaklık   101.678,76   10.167,88   ERGAZİ 3 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 
2 31.05.2013 615001300907 200 adet Nokia marka ibareli şarj cihazı,110 adet general mobile ibareli şarj cihazı, 130 adet Iphone marka ibareli şarj cihazı kablosu,195 adet Nokia ibareli cep telefonu kapağı, 500 adet Nokia marka ibareli cep telefonu bataryası   5.894,69   589,47  
3 25.08.2014 615001402215 1000 adet batarya ( Nokia marka ibareli )   9.694,88   969,49  
4 21.08.2014 615001402163 3000 adet Nokia marka ibareli Cep telefonu bataryası,100 adet Htc marka ibareli cep telefonu kulaklığı   18.572,96   1.857,30  
5 19.09.2014 615001402365 400 Adet samsung marka ibareli batarya,40 adet sony ericsson marka ibareli batarya,40 adet Ben Q siemens marka ibareli batarya,790 adet nokia marka ibareli batarya,550 adet nokia marka ibareli cep telefonu kapağı,1800 adet samsung marka ibareli şarj aleti,240 adet Iphone marka ibareli şarj aleti,145 adet Blackberry marka ibareli şarj aleti    31.952,55   3.195,26  
6 26.08.2014 615001402221 10 adet masaj aleti,3 adet mp5,2 adet mp4,5 adet mp3,4 adet telsiz telefon,9 adet araç kiti, 1 adet dvd oynacıtısı   1.617,97   161,80  
7 31.05.2013 615001300910 390 adet nokia marka ibareli kulaklık,375 adet samsung marka ibareli kulaklık, 50 adet sony ericsson marka ibareli kulaklık,1300 adet nokia marka ibareli batarya, 75 adet samsung marka ibareli batarya   95.055,61   9.505,56  
8 31.05.2013 615001300909 800 adet Samsung marka ibareli şarj cihazı,800 adet nokia marka ibareli şarj cihazı,1600 adet awom marka ibareli şarj cihazı,120 adet sony ericsson marka ibareli batarya, 430 adet samsung marka ibareli batarya, 480 adet nokia marka ibareli,30 adet lg marka ibareli batarya, 30 adet vodafone marka ibareli şarj cihazı, 95 adet samsung marka ibareli kulaklık    26.737,62   2.673,76  
9 02.03.2015 615001500892 5000 adet rose marka ibareli sigara filtresi ( YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA )   612,42   61,24  
10 02.03.2015 615001500889 100 Adet nokia marka ibareli cep telefonu kapağı   590,00   59,00  
11 02.03.2015 615001500891 50 adet samsung marka ibareli batarya    1.696,60   169,66  
12 11.04.2014 615001401030 19600 adet imparator marka ibareli sigara filtresi ( YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA )   2.400,69   240,07  
13 22.05.2014 615001401216 77.000 adet Makaron " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " (114 paket Stadıum marka , 120 paket club marka , 100 paket royale marka ,50 paket desperados marka , 1 paket cartel marka )   11.318,62   1.131,86  
14 29.05.2014 615001401253 8 adet Longınes marka ibareli kol saati,3 adet Versace marka ibareli kol saati, 10 adet Bvlgari marka ibareli kol saati, 13 adet Rolex marka ibareli kol saati, 2 adet Ulysse nardin marka ibareli kol saati, 2 adet Chopard marka ibareli kol saati, 7 adet Huplot marka ibareli kol saati, 1 adet Franckmüller marka ibareli kol saati, 7 adet Gc marka ibareli kol saati, 7 adet Omega marka ibareli kol saati, 3 adet Gucci marka ibareli kol saati, 9 adet Emporia Armani marka ibareli kol saati,2 adet Rodan marka ibareli kol saati, 1 adet Dıesel marka ibareli kol saati, 2 adet Mont Blanc marka ibareli kol saati, 13 adet Guess marka ibareli kol saati , 320 adet muhtelif markalarda kol saati    10.580,00   1.058,00   ERGAZİ 1 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 
15 06.12.2013 615001301968 100 adet senko marka ibareli kol saati, 100 adet Romano marka ibareli kolsaati, 100 adet QQ marka ibareli kol saati, 27 adet ok marka ibareli kol saati , 8 adet Ik marka ibareli kol saati, 17 adet dKastar marka ibareli kol saati, 10 adet Fanante marka ibareli kol saati, 3 adet Hexıang marka ibareli kol saati, 27 adet Taısıge marka ibareli kol saati, 7 adet Jeanneth xıao marka ibareli kol saati,2 adet Olıss marka ibareli kol saati    20.222,84   2.022,28  
16 18.02.2015 615001500371 164 Adet kol saati (95 adet zinnova marka ibareli , 35 adet lusima marka ibareli , 16 adet fulnes marka ibareli , 15 adet lax pari marka ibareli , 3 adet roberto carina marka ibareli )   4.044,57   404,46  
17 06.02.2014 615001400561 2950 adet Sigara Ağızlığı, 2410 adet sigara sarma makinası ( YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA )   38.850,00   3.885,00  
18 19.04.2013 615001300739 512 adet muhtelif kol saati ( 53 adet tommy hilfiger marka ibareli ,11 adet channel marka ibareli , 32 adet diesel marka ibareli ,52 adet armani marka ibareli ,8 adet versace marka ibareli ,15 adet puma marka ibareli , 35 adet swatch marka ibareli , 6 adet cartier marka ibareli , 11 adet ck marka ibareli , 22 adet daniel klein marka ibareli , 70 adet lacoste marka ibareli , 3 adet christian dior marka ibareli , 2 adet adidas marka ibareli ,30 adet guess marka ibareli, 10 adet bvlgari marka ibareli, 2 adet omega marka ibareli, 25 adet gc marka ibareli, 9 adet louıs vuıtton marka ibareli, 3 adet breitling marka ibareli, 18 adet coliseum marka ibareli, 60 adet eagleyes marka ibareli, 35 adet dg marka ibareli) ( SATIŞ DIŞI ) *** SATIŞ DIŞI *** 11.309,88   1.130,99   ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARLARI 
19 08.05.2014 615001401155 28 Adet Samsung marka ibareli batarya    12,11   1,21  
20 14.06.2013 615001300977 1 Adet Noviya M9 marka ibareli cep telefonu,1 adet Samsung S8000 marka ibareli cep telefonu   562,86   56,29  
21 24.02.2014 615001400716 120 adet nokıa marka cep telefonu kapağı , 50 adet nokıa marka cep telefon bataryası ,7 adet nokıa marka cep telefon şarj cihazı , 4 adet nokıa marka cep telefon araç şarj cihazı , 7 adet nokıa marka cep telefon kulaklığı , 80 adet samsung marka cep telefon bataryası , 7 adet samsung marka cep telefon araç şarj cihazı , 4 adet samsung marka cep telefon şarj cihazı , 11 adet samsung marka cep telefon kulaklığı , 11 adet sertec marka cep telefon bataryası , 10 adet sertec marka cep telefon şarj cihazı,1 Adet Samsung C3222 marka ibareli cep telefonu   1.673,95   167,40  
22 10.06.2014 615001401535 12 adet sipral , 1 adet planya , 23 adet matkap , 10 adet testere ağzı , 2 adet pompa , 2 adet şerit metre , 2 adet pürmüz tabanca , 2 adet degobaj , 1 adet zımpara makinası , 3 adet elektrikli hizar, 1 adet bileme makinası , 1 adet toz çekme makinası , 2 adet su pompa motoru   3.853,59   385,36  
23 10.03.2014 615001400839 190 Adet Hing Yu marka ibareli kol saati,2 adet roxtar marka ibareli oto teyp    4.861,84   486,18  
24 18.03.2015 615001501093 11400 adet Lacoste marka ibareli kol saati, 2070 adet Calvın Clain marka ibareli kol saati, 790 marka Gues marka ibareli kol saati, 4170 adet Burbery marka ibareli kol saati, 2066 adet Dıesel marka ibareli kol saati, 495 adet Adidas marka  ibareli kol saati, 1300 adet Michael Kors marka ibareli kol saati, 2420 adet Taghauer marka ibareli kol saati, 3690 adet Tommy Hilfiger  marka ibareli kol saati, 520 adet Rolex marka ibareli kol saati, 3195 adet Empori Armani marka  ibareli kol saati, 999 adet Puma marka ibareli kol saati,  499 adet Casio  marka ibareli kol saati, 196 adet Carrera (Quartz ) marka  ibareli kol saati, 7773 adet Swach marka ibareli kol saati, 110 adet Cartier marka ibareli kol saati, 98 adet Gucci marka ibareli kol saati, 192 adet Ulysse mardi  ibareli marka kol saati *** SATIŞ DIŞI *** *** SATIŞ DIŞI *** 5.176.923,73   100.000,00  
25 30.03.2015 615001501162 214 Adet kol saati ( 51 adet Lacoste marka ibareli, 54 adet Tommy Hilfeger marka ibareli, 10 adet Nike marka ibareli,17 adet Adidas marka ibareli, 10 adet puma marka ibareli, 11 adet ben 10 marka ibareli , 8 adet rolex marka ibareli, 15 adet armani marka ibareli, 27 adet swatch marka ibareli, 2 adet hublot marka ibareli,3 adet diesel marka ibareli,3 adet barbie marka ibareli,1 adet gucci marka ibareli,1 adet bvlgari marka ibareli, 1 adet channel marka ibareli ) *** SATIŞ DIŞI *** *** SATIŞ DIŞI *** 7.916,50   791,65