T.C.             
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERGAZİ TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI
            1- Satışa esas bedeli en az 636,49 TL   ile en çok  36190,60 TL  arasında değişen ; 02.12.2015 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az 63,65 TL, en çok 3619,06 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 19 Grup Muhtelif Eşya (Akım Motoru,Kaynak Makinesi ,Bilgisayar,Akümülatör ,Valf vs. ) ;  açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresindeki ihale salonunda  03.12.2015  tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile   (0) (312)  ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile  Orta Anadolu  Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, 
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
    SATIŞ LİSTESİ  
       
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
2-SATIŞ YERİ : Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 03.12.2015 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 arasında yapılacaktır.      
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  : Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 02.12.2015 tarih ve saat 16:00 '  ya kadar   
  a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme  Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner  Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  :     1.000,00 TL ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı  100,00 TL'dir.     
    1.000,00 TL ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL'dir.  
7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)          
8-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINMA SÜRESİ: 10 Gün (Satış bedelinin  ödenmesinden sonra )      
9-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : %12    
10-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarihinden 5 ( Beş ) iş günü öncesinden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,
b) Bulunduğu Yer:    a)  ERGAZİ TASFİYE AMBARI 
11-ÖZEL HÜKÜMLER :      
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin  (18.)Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.  
4-Tasfiye Yönetmeliğinin (35.) maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.Teminat bedellerinin yatırılmasıyla satış şartnamesi ve şartname eki listede yer alan koşullar kabul edilmiş sayılır.
5-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin (8.) maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.
7-Satışta bulduğu değerden,vergi,resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL'yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir.Taksitlendirme talebinin yazılı yapılması ve yönetmeliğin 35.Maddesine göre güvence gösterilmesi ile tescil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
8-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği Aslı aranır.
9-Baskılı evraklar kırpıntı halde teslim edilecektir. ( Kitap, Dergi, Katoloğ, Etiket vs. )
10-Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dahil) 10,00 TL.  bedel karşılığında verilir.
Sıra No Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ GTİP NO  Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER
1 20.01.2014 602001400012 5 adet kesici aksam parçası 8208 636,49 63,65 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  18.02.2014 616001400058 3 adet palet 4415      
2 25.02.2015 615001500828 98 adet bilgisayar ,102 adet monitör 8471, 8528 36.190,60 3.619,06 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  14.03.2014 6020014000331 3 cep telefon ekran camı 8517      
3 19.01.2015 602001500069 2 kap şarj soketi  8536 1.817,20 181,72 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  23.03.2012 602001200233 10 adet usp 8523      
  04.06.2014 616001400303 1 paket katalog 4911      
  23.03.2012 602001200218 1 adet elektronık kart 8542      
  15.09.2014 602001401493 2 adet cd(boş) 8523      
  06.08.2014 602001401376 8 adet duvar kağıdı kataloğu 4911      
4 27.10.2014 602001401586 1 adet akümülatör 8504 3.304,00 330,40 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  15.05.2014 616001400163 1 adet pano kutusu 9403      
  14.09.2011 602001101258 2 adet terminal  8517      
  24.05.2013 602001300550 1 adet laboratuar analiz cihazı 9027      
  09.02.2015 602001500198 1 adet frekans konvektör 8504      
  22.05.2014 602001401002 1 adet tahıl nem ölçer 9027      
5 04.07.2014 602001401206 2 adet barkod cıhazı 8471 2.297,00 229,70 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  06.11.2014 602001401652 1 kap rezistör 8542      
  20.10.2014 602001401539 3 adet elektronik devre 8542      
  22.05.2014 602001401001 1 adet broşür 4911      
  06.08.2014 602001401366 5 adet dvd optik kafası 8471      
  20.10.2014 602001401540 2 adet entegre devre 8542      
  07.08.2014 602001401409 1 set ımplant parçası 9021      
6 19.11.2014 602001401724 7 adet akribos ibareli kol saati 9102 9.561,54 956,15 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  20.01.2015 602001500073 1 adet şarj cihazı 8504      
  02.05.2014 602001400894 1 adet katalog 4911      
  02.12.2014 602001401967 1 adet katalog 4911      
7 06.08.2014 602001401338 11 adet kameralı gözlük  8525 1.919,08 191,91 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  06.11.2014 602001401650 1 kap gps arayüzü 8526      
  14.09.2011 602001101249 1 kap bluetooth modülü 8517 , 343      
  04.05.2015 616001500105 5 adet otomatik bariyer kumandası 8526      
  12.12.2014 616001400535 10 adet otomatik bariyer kumandası 8526      
  15.05.2014 616001400165 8 adet mikrafon-920 adet vida 8518 , 7318      
  14.07.2014 602001401232 1 adet kamera 8525      
8 20.01.2015 602001500144 440 adet tornacılık için elmas uç 8207 6.455,31 645,53 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  04.07.2014 602001401207 4 adet elektrıc components 8504      
  09.02.2015 602001500168 19 adet hava filtresi  8421      
  13.04.2015 602001500355 4 adet nargile aksamı parçaları 9614      
9 03.12.2014 602001401977 4 adet uçak paleti 8803 16.045,00 1.604,50 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  08.05.2014 616001400131 5 adet fotokopı makınası aksamı 8443      
  09.02.2015 602001500180 1 adet dövme makinası ,2 kutu dövme iğnesi 8543      
  20.01.2014 602001400030 1 kap konnektör (10450 adet) 8536      
  28.05.2014 616001400266 147 poşet kelepçe 7318      
10 04.07.2013 602001300852 2 adet mikroskop veri aktarım cihazı  9011 9.658,65 965,87 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  10.06.2014 616001400319 94 adet sert plastıkten yapma meyve figürü 3926      
  23.02.2012 602001200221 1 adet sertifika kağıt 4911      
  02.12.2014 602001401975 397 adet alüminyum tel 7616      
  07.08.2014 602001401403 4 adet fren balatası 8708      
  06.08.2014 602001401382 9 adet sıcaklık ölçer 9025      
  06.08.2014 602001401353 235 adet guvenlık usb cıhazı 8523      
11 06.08.2014 602001401356 4 adet kontrol cihazı  9032 9.963,12 996,31 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  04.07.2014 602001401210 48 adet rulman 8482      
  20.10.2014 602001401545 2 adet doğru akım motoru  8502      
  22.05.2013 602001300515 1 adet akümülatör 8708      
  20.01.2015 602001500079 2 adet araç kapısı aksamı  8708      
  29.05.2014 616001400283 10 paket termostat 9032      
12 26.11.2014 602001401847 1 adet ölçüm cihazı  9015 19.468,06 1.946,81 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  13.04.2015 602001500358 4 adet elektronik valf 8481      
  26.09.2013 602001301433 3 adet trafik lambası  8530      
  14.09.2011 602001101259 1 adet batarya 8506      
  06.08.2014 602001401364 1 adet valf 8481      
  23.03.2012 602001200234 1 adet lamba 8539      
  02.12.2014 602001401964 1 adet soket 8536      
  06.11.2014 602001401643 1 kap somunlu cıvata (10 adet) 7318      
  04.07.2014 602001401211 4 adet metal çekecek  7326      
13 25.07.2014 602001401277 24 adet sigorta 8536 4.832,73 483,27 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  29.11.2013 602001301748 8 adet fren balatası , 2 adet conta lastik  8708      
  29.04.2015 616001500094 3 adet araç jantı , 2 adet suspansıyon amortısoru 8708      
  06.08.2014 602001401354 4 poşet içinde plastik poşet, 1 adet termometre 4819 , 9025      
  04.07.2014 602001401214 3 adet bağlantı parçası  8544      
  26.11.2014 602001401840 6 adet mazot enjektörü 8409      
  07.12.2012 602001200992 1 adet vana 8481      
  20.10.2014 602001401532 1 adet lcd ekran 8531      
  06.08.2014 602001401369 1 rulo kablo 8544      
14 29.04.2015 616001500095 10 adet demir palet 7326 8.220,69 822,07 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  05.12.2014 602001401991 1 adet tampon 8708      
  05.12.2014 602001401979 1 set hıdrolık tampon 8413      
  30.05.2014 616001400294 1 adet boş ahşap palet 4415      
  04.05.2015 616001500106 1 adet sandık (demonte) 4415      
  28.10.2014 602001401556 1 kap cıvata 7318      
  06.11.2014 602001401653 1 kap rulman  8482      
15 02.07.2010 616001000048 1 adet hasta karyolası ekıpmanı 8507 3.995,21 399,52 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  30.05.2014 616001400293 1 parça karton etıket ,1 kap mensucat etıket 4821 , 5807      
  27.11.2014 602001401869 3 adet hidrolik yağ pombası 8413      
  27.02.2014 616001400069 1 adet halat 5609      
  14.01.2015 602001500040 1 adet adaptör trafosu 8504      
  29.04.2015 616001500096 14 adet tahta palet 4415      
  24.07.2014 602001401260 11 adet swiscardin ibareli kol saati 9102      
  06.08.2014 602001401380 2 adet agırlık göstergesi  8537      
16 20.05.2014 616001400186 4 adet buji 8511 1.606,20 160,62 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  15.09.2014 602001401491 25 adet buvat aksamı, 8 adet konvertör 8547 , 8536      
  03.10.2013 602001301538 2 adet fan 8487      
  04.07.2014 602001401209 168 adet boru dirsek  7307      
  23.03.2012 602001200232 5 adet plastık vana  8481      
  06.11.2014 602001401651 1 kap yıkama makinası aksamı  8450      
  16.05.2014 616001400176 1 adet conta  8484      
  05.12.2014 602001401978 1 adet heykel 6809      
  22.05.2013 602001300520 1 adet demir çelikten aksam ve parça 7326      
  06.11.2014 602001401657 1 kap pompa aksamı  8413      
17 08.09.2014 602001401468 30 adet güç dönüştürücü  8543 1.771,51 177,15 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  24.07.2014 602001401259 72 adet telekomınıkasyon parcası sıgorta ,50 adet sıgorta 8536      
  17.03.2014 602001400353 3 adet makine aksam parçası  8479      
  04.07.2014 602001401203 1 adet kumanda panosu  8537      
  08.09.2014 602001401457 1 adet metal eşya  7326      
  14.07.2014 602001401230 1 adet filtre 8421      
18 23.03.2012 602001200238 4 adet optik port okuyucu 9001 750,30 75,03 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  29.05.2014 616001400278 25 kutu rulman 8482      
  19.11.2014 602001401728 1 adet binek araç amortisörü 8708      
  03.04.2014 616001400105 1 adet ahşap kutu 4415      
  03.07.2013 602001300772 1 adet plastik parça  3920      
19 11.08.2010 616001000119 85 adet muhtelif ebatlarda rulman 8482 7.855,31 785,53 ERGAZİ TASFİYE ANBARI
  06.08.2014 602001401371 4 adet şişe 7010      
  14.07.2014 602001401228 1 adet şarj edici  8504      
  15.09.2014 602001401490 24 adet segman 8409      
  24.05.2013 602001300551 5 adet plastik panel  3918      
  30.06.2010 616001000009 40 adet mini transformatör 8504      
  16.05.2014 616001400174 18 adet flanş ve parçaları 7307