T.C      
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI      
      ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ          
      ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ            
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI  KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA  BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA       
     
SURETİYLE  SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ      
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ       
       
             
           
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ              
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA
 
       
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 06.06.2018 tarih ve saat 09.30 - 12.00 arasında yapılacaktır.            
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  : Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 05.06.2018 tarih ve saat 16:00 '  ya kadar         
  a)  Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,      
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner  Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.      
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  : 100 TL        
       
6-SATILAN EŞYA BEDELİNİN ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 2 ( İki )  iş günü içinde      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :       Satışın tamamlanmasını izleyen 3 ( Üç) gün içinde      
8-SATIN ALINAN EŞYA İÇİN UYGULANACAK EK SÜRE :  Ek süre verilmeyecektir.                
9-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR      
10-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden/İlgili Gümrük Müdürlüğünden  yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,      
     
b) Bulunduğu Yer:  
KILIÇ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK ZAHİRECİLİK YEDİEMİN İŞLETMESİ ( TR06657201 NOLU İŞLETME ) BALA -ANKARA       
                                 
     
11-ÖZEL HÜKÜMLER :                            
1-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
2- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez. Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.      
3-Tasfiye Yönetmeliğinin 35/3. maddesi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.      
4-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.      
5-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği Aslı aranır.      
6-Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dahil) 10,00 TL.  bedel karşılığında verilir.        
7-Satış Listesinin   kayıtlı Bekletilmeyecek Eşyalar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından verilen sağlık raporuna istinaden tasfiye edilecektir.      
8-Satış listesinde yer alan  eşyaların yüklenmesi, taşınması, tahmil ve tahliyesi  alıcıya aittir.        
9-Söz konusu canlı hayvanların Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen süre içerisinde teslimatı gerçekleştirilecektir.            

T.C

 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
      ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      
                     ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ        
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI  KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA BEKLETİLEMEYECEK EŞYA   
 KAPSAMINDA TASFİYELİK HALİNE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI  
   
         
  1- Satışa esas bedeli 50.500,00TL  olan ; 05.06.2018 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı 5050,00  TL  olan , cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 1 Kalem (87 Adet) Bekletilmeyecek Eşya   (Canlı Hayvan  ) ;  açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara   adresindeki ihale salonunda  06.06.2018 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153-162  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.  
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
    İLAN OLUNUR                
23.02.2018 616001800018 DAMIZLIK KÜÇÜK BAŞ KOYUN  87 ADET 104 50.500,00 5.050,00 KILIÇ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK ZAHİRECİLİK- TOL MAHALLESİ            ( TR06657201 NOLU İŞLETME ) BALA -ANKARA