T.C.                                                                                        
                                                                 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                          EK-5
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI
 
            1-  Satışa esas bedeli en az  7.305,92  TL   ile en çok  50.847,65  TL  arasında değişen ; 16/04/2013 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az  730,59 TL, en çok 5.084,77 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 35 Adet Binek Oto ;  açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresindeki ihale salonunda  17/04/2013 tarihinde saat  09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile  (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07)  dahili  131 - 162 -153   numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR        
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, 
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
    SATIŞ LİSTESİ  
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ            
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA     
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 17/04/2013 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:00-16:00 arasında yapılacaktır.      
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  :  Güvencenin Son Ödeme Zaman 16/04/2013  tarih ve saat 16:00'  ya kadar   
  a)  Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner  Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : En az pey miktarı  100,00 TL'dir.  
6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün ( Satışın tamamlanmasından sonra )      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : 10 GÜN (Satışın tamamlanmasından sonra )       
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : % 12    
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan vasıta ve eşyalara ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir
b) Bulunduğu Yer  ; ERGAZİ TERK ARAÇ OTO SUNDURMASI
10-ÖZEL HÜKÜMLER :    
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2- Şartnamenin 18.Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir.   
4-Araçlar için Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir                
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.
6-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
7-Araç satış listesinde gösterilen "km" bilgi mahiyetinde olup,listede belirtilenden farklı çıkması halinde itiraz edilemez.
8-Şartnamenin 13/2 Maddesi uyarınca Eşya/Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup,listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar "bilgi" mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara  hiçbir şekilde itiraz edilemez.Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir. 
9-Satış listesinin  23.  sırasında kayıtlı olan araç "Sağdan direksiyonlu" olduğundan alıcı tarafından üzerinde tadilat yaptırılarak direksiyonu sola aldırılmadığı sürece trafik tescil kuruluşlarında tescil işlemi yapılmayacaktır.
10-Satış listesinin   25.  sırasında kayıtlı olan vasıta  "ZIRHLI ARAÇ" olup trafik tescili bu şekilde yapılacaktır.
SIRA NO :  TESPİT  TAHAKKUK                                TARİHİ    /   NO VASITANIN CİNSİ, MODELİ, MARKASI,  VE TİPİ  VASITANIN  MOTOR HACMİ MİKTARI GTİP NO HASAR ORANI KİLOMETRESİ SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GÜVENCE TUTARI (TL) BULUNDUGU YER
MOTOR NO :                                 ŞASİ NO :
1 03.08.2011 615001100443 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D 60391210042934 WDB1241301A798002 2975 1 ADET 8703 %10 16117 41.795,60 4.179,56 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
2 14.09.2011 615001100547 B.OTO 1988 MERCEDES 250 D 60291210105518 WDB1241251A753768 2479 1 ADET 8703 %10 352271 9.249,80 924,98 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
3 19.09.2011 615001100554 B.OTO 1987 MERCEDES 300 D 60391210022273 WDB1241301A418254 2996 1 ADET 8703 %0 381662 8.780,06 878,01 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
4 16.02.2011 615001100092 B.OTO 1987 MERCEDES 250 D 60291210069511 WDB1241251A517587 2450 1 ADET 8703 %10 298884 8.977,10 897,71 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
5 26.03.2012 615001200094 B.OTO 1986 MERCEDES 300 D 60391210008173 WDB1241301A225392 2996 1 ADET 8703 %10 260298 7.648,60 764,86 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
6 21.12.2011 615001100665 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D 60391210039711 WDB1241301A724684 2975 1 ADET 8703 %5 28219 29.973,42 2.997,34 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
7 28.06.2011 615001100326 B.OTO 1988 MERCEDES 250 D 60291210102475 WDB1241251A737956 2479 1 ADET 8703 %0 406505 31.982,59 3.198,26 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
8 05.10.2011 615001100571 B.OTO 1989 MERCEDES 190 E 10296212114561 WDB2010241F622104 1997 1 ADET 8703 %10 102964 7.305,92 730,59 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
9 14.09.2011 615001100546 B.OTO 1989 MERCEDES 250 D 60291210123127 WDB1241251A889230 2479 1 ADET 8703 %10 387863 8.554,41 855,44 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
10 14.06.2011 615001100293 B.OTO 1986 MERCEDES 250 D 60291210014930 WDB1241251A149504 2479 1 ADET 8703 %0 61552 29.680,85 2.968,09 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
11 09.08.2011 615001100446 B.OTO 1986 MERCEDES 300 D 60391212006795 WDB1241301A187078 2975 1 ADET 8703 %10 220293 49.680,94 4.968,09 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
12 16.08.2011 615001100460 B.OTO 2000 MERCEDES A 160 CDİ 66894130054643 WDB1680071J282808 1689 1 ADET 8703 %10 - 20.806,76 2.080,68 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
13 20.06.2012 615001200250 B.OTO 1991 HYUNDAI SONATA 2.0 İ G4CPM434485 KMHBF31FPMU276575 1998 1 ADET 8703 %10 105562 9.803,53 980,35 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
14 19.09.2012 615001200516 B.OTO 1997 OPEL OMEGA B CARAVAN X20XE031042476 W0L000022V1103199 1998 1 ADET 8703 %10 206778 28.726,00 2.872,60 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
15 07.08.2012 615001200365 B.OTO 1997 VOLVO 960 B6254S907256 YV1964936V1115732 2473 1 ADET 8703 %10 298153 35.347,65 3.534,77 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
16 13.09.2012 615001200503 B.OTO 2000 BMW 3.20 D 80949350204D1 WBAAL71020CC17695 1951 1 ADET 8703 %10 - 26.966,69 2.696,67 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
17 09.11.2012 61501200949 B.OTO 1998 VOLKSWAGEN VENTO TDİ AHU323099 WVWZZZ1HZWK204836 1896 1 ADET 8703 %10 - 38.001,08 3.800,11 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
18 17.08.2012 615001200418 B.OTO 1997 ALFA ROMEO 145 2.0 TDİ AR336011989411 ZAR93000002116165 2000 1 ADET 8703 %10 - 23.616,97 2.361,70 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
19 21.09.2012 615001200522 B.OTO 1987 MERCEDES 190 E 10296212060379 WDB2010241A358056 1837 1 ADET 8703 %10 129416 24.423,97 2.442,40 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
20 21.09.2012 61501200520 B.OTO 2000 MERCEDES C 200 COMPRESSÖR 11195510002907 WDB2030451F003341 1998 1 ADET 8703 %10 - 29.952,65 2.995,27 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
21 23.08.2012 615001200438 B.OTO 2000 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDİ AJM062855 WVWZZZ3BZYP104695 1896 1 ADET 8703 HURDA - 21.982,60 2.198,26 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
22 13.09.2012 615001200499 B.OTO 2001 MERCEDES C 220 CDİ 61196230342023 WDB2030061A111594 2148 1 ADET 8703 10% - 35.570,20 3.557,02 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
23 18.06.2012 615001200239 B.OTO 1999 ROVER 618 Sİ (SAĞDAN DİREKSİYONLU) F18A3E355773 SARRHSLDCWM334615 1850 1 ADET 8703 20% 58704 8.796,55 879,66 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
24 02.08.2012 615001200343 B.OTO 1994 RENAULT MATRA ESPACE J8S4610F143014 VF1VF8J635250R333909 2068 1 ADET 8703 10% 284280 23.711,97 2.371,20 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
25 02,07,2012 615001200291 B.OTO 1995 RENAULT SAFRANE RXE (ZIRHLI) Z7XN722F019784 VF1B544B512636407 2996 1 ADET 8703 10% - 50.847,65 5.084,77 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
26 26.03.2012 61500120095 B.OTO 1986 MERCEDES 250 D 60291212003855 WDB1241251A213947 2497 1 ADET 8703 %10 396919 7.493,35 749,34 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
27 24.05.2011 615001100226 B.OTO 1987 MERCEDES 190 E 10296210079727 WDB2010241F205993 2219 1 ADET 8703 %0 213135 23.635,41 2.363,54 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
28 19.10.2010 615001000229 B.OTO 1986 MERCEDES 230 E 10298210045904 WDB1240231A319472 2276 1 ADET 8703 %10 218253 25.582,31 2.558,23 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
29 23.10.2007 795 B.OTO 1989 MERCEDES 250 D 60291210121220 WDB1241251A889737 2479 1 ADET 8703 %0 237540 27.194,88 2.719,49 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
30 30.05.2011 615001100229 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D 60391212027381 WDB1241301A746973 2975 1 ADET 8703 %0 235823 45.637,81 4.563,78 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
31 13.05.2011 615001100214 B.OTO 1987 MERCEDES 300 D 60391212015082 WDB1241301A413806 2996 1 ADET 8703 %10 257625 35.320,27 3.532,03 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
32 04.05.2011 615001100201 B.OTO 1987 MERCEDES 300 D 60391212013120 WDB1241301A370816 2975 1 ADET 8703 %5 315963 21.257,15 2.125,72 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
33 02.04.2009 103 B.OTO 1991 CHEVROLET CAMARRO (LPG) 'Lİ 4910208CDC 1G1FP23T3ML178473 3100 1 ADET 8703 %30 170594 18.733,39 1.873,34 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
34 14.04.2010 267 B.OTO 1988 MERCEDES 250 D 60291210085834 WDB1241251A621106 2479 1 ADET 8703 %0 226581 28.414,80 2.841,48 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
35 27,10,2010 615001000253 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D 60391212023481 WDB1241301A626078 2975 1 ADET 8703 %15 215262 28.591,64 2.859,16 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI