T.C  
TİCARET BAKANLIĞI  
      ORTA ANADOLU  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      
                     ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ        
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU  KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA   
 SATIŞ İLANI  
   
         
    1- Satışa esas bedeli 6.700,00 olan ; 29.11.2018 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı 670,00 arasında olan , cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 857 kap 23.500 kg tuz ;  açık artırma  suretiyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara   adresindeki ihale salonunda 30.11.2018 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153-162  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR                  
T.C  
 TİCARET BAKANLIĞI  
      ORTA ANADOLU  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      
                     ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ        
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA OLARAK AÇIK ARTIRMA   
 
SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ  
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ   
   
         
       
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ            
2-SATIŞ YERİ : Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:7 Şaşmaz-Etimesgut/ANKARA           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 30.11.2018 -- 09:30                  
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  : Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 29.11.2018 tarih ve saat 16:00 '  ya kadar     
  a)  Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:7 Şaşmaz- Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,  
     
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  : 100 TL    
   
6-SATILAN EŞYA BEDELİNİN ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 2 ( İki ) gün içinde    
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : Satışın tamamlanmasını izleyen 3 ( Üç) gün içinde        
8-SATIN ALINAN EŞYA İÇİN UYGULANACAK EK SÜRE :  EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR.          
9-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : YAPILMAYACAKTIR.  
10-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden/İlgili Gümrük Müdürlüğünden  yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,  
 
b) Bulunduğu Yer: Ankara Lojistik Üssü Geçici Depolama Yeri  
11-ÖZEL HÜKÜMLER :                        
1-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
2- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.    
3-Tasfiye Yönetmeliğinin 35/3. maddesi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.  
4-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.  
5-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği Aslı aranır.  
6-Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dahil) 10,00 TL.  bedel karşılığında verilir.    
7.Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği Madde 5 ( ç ) bendine göre "yeraltı kaynak veya kaya tuzu" ibareli raporuna istinaden satışa sunulmaktadır.  
8-Satış listesinde yer alan  eşyaların yüklenmesi, taşınması, tahmil ve tahliye masrafları alıcıya aittir.  
Sıra No Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ MİKTARI GTİP NO  Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER
1 13.08.2018 616001800111    TUZ (23.500 KG) 857 KAP 250100999000 6.700,00 670,00 ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ