T. C. 2018/1
TİCARET BAKANLIĞI  
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA   
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK  EŞYANIN SATIŞ TARİHİ,YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ,   
BU SATIŞA AİT DİĞER  HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ  
(2018/1)
1) SATIŞI YAPAN İDARE : Antalya Tasfiye İşletme  Müdürlüğü
2) SATIŞ YERİ : Antalya Tasfiye İşletme  Müdürlüğü İhale Salonu - Liman Mh. Liman 2 Cd. Eski TMO Yanı No:28 Büyükliman  Konyaaltı/ANTALYA
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 17/10/2018 tarihinde, saat: 10.00'da
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 16/10/2018 saat: 16:30'a kadar Liman Mh. Liman 2 Cd. Eski TMO Yanı No:28 Büyükliman  Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan ve satışı yapan Antalya Tasfiye  İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı diğer Tasfiye İşletme  Müdürlükleri  bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü  Veznesine yatırılması,
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  "Bahçekapı Mah.Okul Sk.No:5 Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : En az 100,00 TL' dir .
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 2 iş günü
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 3 Gün (İhale bedelinin ödenmesini izleyen üç gün içinde alıcı tarafından eşyanın bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.)
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Taksitlendirme yapılmayacaktır.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : Satış ilanının  idarenin ilan tahtasına asıldığı günden 16/10/2018 saat 16:30' a kadar mesai saatleri içerisinde görülebilir.
a) Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü - Liman Mh. Liman 2 Cd. Eski TMO Yanı No:28 Büyükliman  Konyaaltı/ANTALYA
10) ÖZEL HÜKÜMLER :  
a) Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; İhale yoluyla yapılacak satışlarda, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. 
b) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken her türlü izin, belge, onay, vb. alıcıya aittir. 
c) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
d) Satışlarımız 6502 sayılı Kanun kapsamında değildir,  alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
e) Bu satışa ek süre verilmeyecektir.
f) Listenin 1. sırasında belirtilen Biogluc Red %72 cinsi eşya  T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 02/10/2018 tarihli 1800505268/00 sayılı Muayene ve Analiz Raporuna istinaden satışa çıkarılmıştır.
g) Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.      
h) Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir
ı) Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az %10 oranında alınır.      
ANTALYA TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ LİSTESİ    
SIRA NO TESPİT VE TAHAKKUK KAĞIDI TARİH/NO CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ MİKTARI GTİP NO HASAR ORANI SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GÜVENCE TUTARI (TL) BULUNDUĞU YER AMBARA GİRİŞ TARİHİ
1 04.09.2018-0701001800493 BİOGLUC RED %72 (ARI BESLEME ŞURUBU) 18 KAP (NET 23.400 KG) 210690590000 - 292.717,80  29.271,78  Liman Mh. Liman 2 Cd. Eski TMO Yanı No:28 Büyükliman  Konyaaltı/ANTALYA 27.07.2018
T. C.
TİCARET BAKANLIĞI
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
            1-  Satışa esas bedeli 292.717,80TL olan; 16/10/2018 günü saat: 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı 29.272,00TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 1 (bir) grup eşya; açık artırma suretiyle, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü Liman Mh. Liman 2 Cd. Eski TMO Yanı No:28 Büyükliman  Konyaaltı/ANTALYA adresindeki ihale salonunda 17/10/2018 tarihinde saat: 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.