T.C.                                                                                            EK-19
TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU, 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİ 60. MADDESİ
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
         
1-  Satışa esas bedeli en az  30.150,00 TL  ile en çok  375.000,00 TL arasında değişen; 20.02.2019 günü saat 16:30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  3.015,00 TL, en çok 37.500,00 TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Baharat ve Sarımsak Tozu cinsi 2  (iki) grup eşya açık  artırma suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki  ihale salonunda 21.02.2019 tarihinde saat  10:00'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan  eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye  www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) 778 1281-82 (5454-5455) numaralı telefondan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri     10 TL. bedel karşılığı  Muratbey  Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile  İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     T.C.

                                                                                    TİCARET BAKANLIĞI                                                                                                              

                                                   İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

                                            5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU,  4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

                                VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA

                            AÇIK ARTIRMA SURETİYLE  SATIŞA  ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE  SAATİNİ,

                          SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE

                                               EŞYAYA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ

 

1- SATIŞI YAPAN İDARE: MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2- SATIŞ YERİ: Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :  21.02.2019 Tarihinde 10:00 -11:00 saatleri arasında yapılacaktır.

4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

               a)  Nakdi olarak ödenecek güvence  20.02.2019   tarih ve saat 16.30’a kadar Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

               b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI:  Satış bedeli 1000 TL’nin altında olanların 50 TL, 1000 TL ve üstü bedellerde 100 TL’dir.

 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: Satışın tamamlanmasını izleyen 2 (iki) iş gün içinde

 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: Eşyaların tamamı  Yeniden İhraç Amaçlı satışa sunulduğundan satış bedelinin yatırılması izleyen   30 (otuz) gün içinde Yurt dışı edilmesi gerekmektedir.

 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: taksitlendirme yapılmayacaktır.

 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.        

 b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler: 

1-      AAK ANTREPO : Orhangazi Mah. Sanayi Cad. No:6 Esenyurt/İSTANBUL

2-      MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASI: Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL

     10-    ÖZEL HÜKÜMLER:

 1.      Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d  maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.

2.      Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir. 38/4 maddesine göre ihaleli satışlara ilişkin hükümler ve idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Alıcı şartnamede belirtilen haller dışında ihalenin iptalini isteyemez.  38/5 maddesine göre Tasfiye İdaresi, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.

3.      Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır.

4.      Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce “Güvencenin iadesinde sakınca bulunmamaktadır.” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı

yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.

5.      Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir.

6.      Satışlarımız 6502 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından “GARANTİ BELGESİ” düzenlenemez.                                                                                                          

7.      Şartnamenin 13/2’nci maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilecektir.

8.      Satış Şartnamesi ve şartname eki liste talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığında verilir

9.      Satış listesinin  1. ve  2. Sıra numarsında kayıtlı eşya grupları  ‘’YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ’’ suretiyle satışa sunulmuştur.

10.   Satış listesinin 1. Sıra numarasında kayıtlı ‘Özel Et Baharatı’ cinsi eşyanın son kullanma tarihi 07/2019 olarak belirtilmiştir.

 

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

 

Dosya
No
Tespit Tahakkuk Tarih ve No Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Tutarı Bulunduğu Yer Özet Beyan Tescil Tarihi
1/2018-G437 19.09.2018/
3431001800722
ÖZEL ET BAHARATI   ( YENİDEN  İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ )   

                                                                                               
     
BRÜT
20.150 KG
910 375.000,00 TL 37.500,00 TL AAK ANTREPO 01.08.2017
2/2018-K193 22.11.2018/3460031800451 SARIMSAK TOZU(18 PALET ÜZERİNDE 538 ADET ÇUVALLARDA) ( YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ )

                                                                                                          
BRÜT
 15.999 KG 
71290900011 30.150,00 TL 3.015,00 TL MURATBEY TASFİYE 11 NOLU KEA 20.10.2018