T.C.                                                                                                           
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİ 60. MADDESİ
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
           
1-  Satışa esas bedeli  389,00 TL  olan; 07.05.2018 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  39,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında,Kedi cinsi  1  (bir ) grup eşya açık  artırma suretiyle  Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki  ihale salonunda 08.05.2018 tarihinde saat  10:00'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan  eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye  www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0212) 778 12 81 (5455) numaralı telefondan ulaşılabilir
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
İLAN OLUNUR.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA  AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
   
                           
1) SATIŞI YAPAN İDARE                  :  MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-346003
2) SATIŞ YERİ                                    :  MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ             : 08.05.2018 / 10:00 - 11:00
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   : 
a)  Nakdi olarak ödenecek güvence  07.05.2018  tarih ve saat 16.30’a kadar Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapanMuratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  100 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                         :  2 GÜN
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :  3 GÜN
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                                 : 
YAPILMAYACAKTIR.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER               :  THY GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMESİ

10) ÖZEL HÜKÜMLER   : 
1. Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d  maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2. Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtrmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir. 38/4 maddesine göre ihaleli satışlara ilişkin hükümler ve idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Alıcı şartnamede belirtilen haller dışında ihalenin iptalini isteyemez.  38/5 maddesine göre Tasfiye İdaresi, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.
3. Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır.

4. Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce “Güvencenin iadesinde sakınca bulunmamaktadır.” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı
yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
5. Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
6. Satışlarımız 6502 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından “GARANTİ BELGESİ” düzenlenemez.       
7. Şartnamenin 13/2’nci maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilecektir.
11) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER  :  
 
 
 
 
SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ  (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ
VEYA VASITANIN
MOTOR NO- ŞASİ NO (4)
MOTOR HACMİ (5) MİKTARI (6) GTİP NO (7) HASAR ORANI (8) KİLOMETRE (9) SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12) AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO (13)
1 2.5.20183403001807105 CANLI HAYVAN (KEDİ )/-/-/- -   2 Adet 010614109000     389,00TL 38,90TL THY GEÇİCİ DEPOLAMA  
  389,00TL 38,90TL  
  İhale Toplamı 389,00TL 38,90TL