TC
 TİCARET BAKANLIĞI 
RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı 22/01/2020 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 29/01/2020 tarihinde saat 10:00'da İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde  satışa sunulacaktır.
          b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Eşyalara ait Ardiye ücreti,tellaliye  ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
           3-Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
           4-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
           5- Mahcuz mala ait bilgiler.
             
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Bulunduğu Yer
1 2020-H001 ALYAN ANAHTARI 7.000 ADET 8204
2000
0000
36.000,00 TL Depo Global Loj. Ant.
AĞZI SABİT ANAHTAR 3.000 ADET 8204
2000
0000
             
             
İlan olunur          

 

T.C.
  TİCARET BAKANLIĞI                   
RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ
1- İHALEYİ YAPAN İDARE  : MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- İHALE YERİ   : MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU MURATBEY MAH. GÜZİDE SK. NO:20 ÇATALCA/İSTANBUL
3- İHALE TARİHİ VE SAATİ: 22/01/2020 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ, satılmadığı taktirde 29/01/2020 tarihinde İKİNCİ kez satışa sunulmak üzere saat 10:00'da ihalesine başlanacaktır.
4- SATIN ALINAN ARAÇ BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ    :İhale salonunda satış bedeli peşin alınır.
5- SATIN ALINAN ARAÇ TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ   : Satış bedelinin ödenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilecektir.
6- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE  : Taksitlendirme yapılmaz
7- ARACIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  :
a)        Görülebileceği Saatler      : Satış tarihinden 7 gün öncesinden 09:00 - 12:00 ile 13:00- 16:30 arasında idareden izin alınarak görülebilir..
b)        Bulunduğu Yerin Adresi  :
1-   Depo Global Loj Antrepo : Ömerli Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:32/1 Hadımköy Arnavutköy/İSTANBUL
10- ÖZEL HÜKÜMLER  :
1- Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
2-      Ek süre talep eden alıcılardan iş veya ikametgah belgesi aranır.
3-      Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname aslı alınır.
4-      6183 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde yer alan kişiler, asaleten veya vekaleten kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla satışlara katılamazlar.
5-      İdareye ödenecek tutar mal bedeli haricinde ardiye ücreti, tellaliye  ve ilan bedeli satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
6-      Damga vergisi ve Karar pulu bedeli satışın tamamlanmasını müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.
7-     01.01.2009 tarihinden itibaren satış tarihi itibarı ile satış işlemleri ve pey sürme işlemi Türk Lirası (TL) üzerinden yapılacaktır.
9-     Satış faturalarında "Satışlarımız 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." ibaresi belirtilecektir.
10-      Birince defa kendisine ihale olunan kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve yüzde beş faiz veya ikinci ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle satış yapılmadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile faizi, ayrıca bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.
11-    Açık artırma ile satışa çıkarılan menkul mala alıcılar tarafından satış bedelinin yüzde yetmişbeşi ve üzerinde bir bedelle teklif verilmesi halinde satış tamamlanır.
12-    İkinci ihalede teklif olunan bedel, satış bedelinin yüzde yetmişbeşinden aşağı olsa bile verilen teklif satış komisyonunca uygun görüldüğü taktirde satış tamamlanır.
13- Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
14- Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
15- Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı satış sonrasında Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde beyanname tescil ettirerek eşyanın ithalattan doğan ve aşağıda ayrıca satış bedeli haricinde belirtilen bütün mali yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul etmiş sayılır. KDV, GV, İGV ve Diğer ek vergi oranlarında yapılan değişikler aynen yansıtılacaktır.
16- Gümrük işlemlerinin dolaylı temsilci Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmaması halinde alıcı firma tarafından iş takibi ve beyanname tescil edilebilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 561/4. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte önceden Muratbey Gümrük Müdürlüğünden kullanıcı kodu talebinde bulunması gerekmektedir. 
                             
Sıra No Dosya No Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel GV % İGV
%
ANTİ DANPİNG VERGİSİ % KDV % İLAN BEDELİ ANALİZ ÜCRETİ ARDİYE % Bulunduğu Yer Amb/Sun Giriş Tarih/No
1 2020-H001 ALYAN ANAHTARI 7.000 ADET 8204
2000
0000
36.000,00 TL 1,7 25 _ 18 _ _ 15 Depo Global Loj. Ant. 16341300AN046738
AĞZI SABİT ANAHTAR 3.000 ADET 8204
2000
0000