T.C.        
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ UYARINCA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE

 TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

 
1-Satışa esas bedeli  Satış Listesi/Şartnamede gösterilen Yağlama Müstehzarları cinsi 1 grup Eşya Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca pazarlık usulüyle, Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 24/04/2018 tarihinde saat 10.00 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 224 243 43 30 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda satış listesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Pazarlık Usulüyle Eşya/Araç Satış Listesi bedelsiz olarak Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                                                                   T.C.                                                                                                                                                                                 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ KAPSAMINDA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR SATIŞ LİSTESİ/ŞARTNAME
                                                                                                                                                                                                                                   
1- SATIŞI YAPAN İDARE                 : BURSA TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                        : Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ           : 24/04/2018 Tarihinde  Saat:10.00
4- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Pazarlık usulüyle yapılacak satışta istekli tarafından verilen teklifin Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Makamınca onaylanmasına müteakip istekliye yapılacak tebligat tarihini izleyen;
                                    * Satış Listesinde bulunan eşyalar 7 (yedi) gün içerisinde satış bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

                                    *
Tebligat evrakının 7 gün içerisinde alıcıya tebliğ edilememesi durumunda tebligat evrakının postaya veriliş tarihini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ edildiği sayılır.
                                        Teklif edilen satış bedeli ile satış bedeline ait hesaplanacak Damga Vergilerinin (Karar ve Sözleşme Damga Vergileri) süresi içerisinde ödenmemesi durumunda güvence tutarı döner sermayeye irat olarak kaydedilir.
5- İSTENECEK GÜVENCE TUTARI : İstekli tarafından verilecek teklifin %10' u güvence tutarı olarak ihale salonunda peşin olarak tahsil edilecektir. Teklifin kabulü halinde güvence tutarı satış bedelinden mahsup edilecek, teklifin reddi halinde ise güvence tutarı iade edilecektir.
6- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ:
   
           *) Satış Listesinde kayıtlı bulunan eşya
YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI olarak satışa sunulmakta olup, iş bu eşyanın satış bedelinin yatırılmasını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde yurt dışına ihraç edilmesi gerekmektedir.
          
7- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
8- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
           a) Görülebileceği Yerler:
              1
- Çözüm Antrepo                               - Yeni Yalova yolu 14.km Çalışkan sokak No:1 Ovaakça/BURSA
                                                 
           b) Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00-12.00 ile 13.00-16.30 saatleri arası.
9-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Satış Listesinde kayıtlı bulunan eşya Yeniden İhraç Amaçlı olarak; satışa sunulmaktadır.
2-Satışlarımız 4077 sayılı kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
3-Tasfiye idaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
4-Eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususların hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 67. Maddesine göre, kanunda öngörülen süreler dışında bu yönetmelikte yer alan süreler ile ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce Müdürlüğümüze başvurulması şartıyla en çok yönetmelikte belirtilen süreler kadar ek süre verilebilir. ihale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürenin her günü için 6183 sayılı Kanuna göre Tecil Faizi alınır.             
6- Satış Listesinde kayıtlı bulunan eşya Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesi kapsamında satışa sunulmaktadır.
7- Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı ve tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt tescil ve bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.
8-  EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:

 

SIRA  NO   TESPİT    TAHAKKUK  TARİH  VE  NO   CİNSİ  MODELİ  MARKASI  VE  TİPİ   EŞYANIN  ÖZELLİĞİ  VEYA  VASITANIN                                                              MOTOR  NO                                                                            ŞASİ  NO Motor  Hacmi MİKTAR GTİP Hasar  Oranı SATIŞA  ESASBEDEL  TL BULUNDUĞU  YER AMBAR/SUNDURMA  GİRİŞ  TARİH  NO  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1 15.03.2017/15
Yağlama  Müstehzarları    (Yeniden  İhraç  Amaçlı  Satış) 
 
    86  kap  (86.000  kg.) 340319
800000
  51.220,00  ÇÖZÜM  ANTREPO 08.04.2014