T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA  
BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
 
1-Satışa esas bedeli 65.650,00  TL, 30/01/2018 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 6.560,00TL  olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı  şartname eki listede gösterilen 5 Adet Damızlık Düve'nin açık artırma suretiyle, Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 31.01.2018 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 224 243 43 30 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA  TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜNCE
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
 BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA CIKARILACAK EŞYANIN
SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
 İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
SATIŞ LİSTESİ
                         
1 ) SATIŞI YAPAN İDARE : BURSA TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2 ) SATIŞ YERİ : FETHİYE MAHALLESİ ATA BULVARI NO:105 NİLÜFER/BURSA
3 ) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 31.01.2018 Tarihinde ve saat 10:00
4 ) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI :  
  a - Nakdi olarak ödenecek güvencenin  ; Satış için 30.01.2018 tarih ve saat 16.00 'a kadar Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan ve satışı yapan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,                                                                                                                                                          
  b - Tasfiye Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında  kalan diğer  değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz  Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5 ) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI   : 100.00 TL dir.
6 ) SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ       : Satışın tamamlanmasından itibaren 2 (İki) iş günü içinde.
7 ) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ   : İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 3 (Üç) gün içinde.
8 ) TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI,YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE  UYGULANACAK FAİZ ORANI
: Taksitlendirme yapılmayacaktır.    
9 ) EŞYANIN  BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :    
a - Görülebileceği Yerler : SARSILMAZ PATLAYICI SAN A.Ş. Yed-i Emin                                                                                   Adres: Kavaklı Mahallesi Kavaklı Sokak No:1/B Karesi/BALIKESİR
  b - Görülebileceğı Saatler : Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden başlayarak (mesai saatleri içerisinde)  satıştan bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
10 ) ÖZEL HÜKÜMLER                      
  1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; ihale yoluyla yapılacak satışlarda, Damga Vergisi ve Damga Vergisine ait KDV ile varsa ÖTV'si satış anında alıcı tarafından ödenir.
  2-Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.            
  3-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/c maddesine göre; Tasfiye İdaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
  4-Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
    5-Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususların hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
    6-Satış şartnamesi ve eki liste talep edilmesi halinde isteklilere 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
    7-Şartname eki listede belirtilen 5 Adet Damızlık Düve'nin kesiminin yapılarak karkas et olarak satışına ilişkin Balıkesir İl gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 12.01.2018 tarih ve 137639 sayılı yazıları mevcuttur.
    8-Söz konusu hayvanların kesiminin yapılarak karkas et olarak piyasaya satılması uygun görüldüğünden satışı yapıldıktan sonra Veteriner kontrolünde Kesilerek tasfiyesi gerçekleşecektir. Kesim masrafları alıcıya aittir.  
    9- Satış Muhteviyatı eşyaların satış sonrası piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ile izinler alıcıya aittir.    
11 ) BULUNDUĞU EŞYANIN YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:

 

SIRA NO
(1)
TESPİT TAH.
 TARİH VE NO
      (2)
 CİNSİ, MARKASI, MODELİ  VE TİPİ
(3)
EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA
VASITANIN
MOTORNO-ŞASİ NO
(4)
MOTOR
HACMİ
(5)
MİKTARI
(6)
GTİP NO
(7)
HASAR ORANI
(8)
SATIŞA ESAS BEDEL
(9)
GÜVENCE TUTARI
(10)
BULUNDUĞU YER
(11)
AMBAR /SUNDURMAYA
GİRİŞ TARİHİ VE NO
(12)
1 16.01.2018/01 Damızlık Düve (Kesilerek Teslim Edilecektir.)
Kulak Küpe No: 840003124693507, 840003124693508, 840003124693503, 840003124693501, 840003124693500
5 Adet 010221100000   65.650,00 TL 6.565,00 TL  Kavaklı Mahallesi Kavaklı Sokak  1/B  Karesi/BALIKESİR 27.10.2015/IM051741