KAMU TAŞINIR MALLARI    
SATIŞ İLANI    
T.C.    
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     
İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ    
DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ    
               
1- Satışa esas bedeli en az  2.000 TL.  ile en çok 11.140  TL. arasında değişen,yatırılması gereken güvence tutarı da en az 200,00 TL. ile en çok 1.120,00 TL. arasında olan Devlete intikal eden taşınır mallarda aşağıda detayları belirtilen kullanılmış hurda eşyalar 15/05/2018 Tarihinde Saat 09:30'da   Medya Mah.Mahabat Cad.No: 4 Kayapınar/DİYRBAKIR adresindeki,  Diyarbakır Gümrük kompleksi Konferans Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesine göre Pazarlık Usulüyle satılacaktır.
2- Satış şartnamesi ve ekleri 10 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir veya bedelsiz görülebilinir.
3-Aşağıda gösterilen her vasıta/eşya için muhammen bedelin %10'u oranında güvencenin 15/05/2018 tarih ve Saat 09:30'a kadar Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı No:4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
4-İsteklilerin,kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve İkametgah Beyanı,Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarası ve İşyeri Merkezi Beyanı, Güvencenin yatırılıdığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel Kişiler adına katılacaklardan,         yetki belgesnin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
5-İstekliler tekliflerini yazılı olarak vermek istemeleri halinde,Devlet İhale Kanununun 37.Madde hükünmlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını iadeli taahhütlü bir mektupla 15/05/2018 tarihi ve saat 09:30'a kadar İhale Komisyon Başkanlığında olacak şekilde gönderilebilir.  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
          0,196863333    
İlan Olunur.              
                 
BİLGİ İÇİN: 0412-257 43 79-80            
İNTERNET ADRESİ: www.gumruk.gov.tr - www.tasis.gov.tr          

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKALNIĞI
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İPEKYOLU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLIK USULÜYLE SATILACAK  OLAN  311 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ KAMU TAŞINIR MALLARININ SATIŞ TARİHLERİNİ   SATIŞ  YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU İHALEYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSULARLA ÖZEL HÜKÜMLER VE İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
1 - İHALEYİ YAPAN İDARE     : DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2 - İHALE YERİ :  DİYARBAKIR Gümrük Kompleksi Medya Mahallesi Mahabat Cad.No:4 Kayapınar/DİYARBAKIR
3 - İHALE TARİHİ VE SAATİ : 15.05.2018 tarihinde 09.30 - 13.00  saatleri arası
4 - GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Diyarbakır Gümrük kompleksi Medya mah.Mahabat Cad.No:4 Kayapınar/DİYARBAKIR  adresinde bulunan ve satışı yapan Diyarbakır Tasfiye  İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer  Tasfiye İşletme  Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
5 - BU İHALE İÇİN SÜRÜLECEK ENAZ PEY MİKTARI            : 100,00 TL 
6 - TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERLERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:
  a)   Diyarbakır Gümrük kompleksi Medya mah.Mahabat Cad.No:4 Kayapınar/DİYARBAKIR  adresinde  09.00-13.00 14..00-16.00 Saatleri arası
7 - ÖZEL HÜKÜMLER:        
a-) Eşya/Araç satın alanların %10 oranındaki geçici teminat tutarı,ihalenin gerçekleşmesi halinde ihalede bulduğu bedelin %10 oranındaki kesin teminata  dönüştürülüp,İhale Salonunda peşin olarak ödenecektir.Söz konusu güvence tutarı şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.
 
  c-) Eşya/Araç ile ilgili olarak KDV dahil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup;yerinde tesliminde doğan yükleme,boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
  d-) Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır.Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur.Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
  e-) Araçların trafiğe tescili için Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcısı tarafından alınması gerekmektedir.
  f-) İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye'de ki iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi veya adres beyanı ile vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
  g-) Şartnamenin 10.Maddesinin 2.Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir yazılır.
h-) Şartnamenin 12.Maddesinin son paragrafı uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise,idare bunları müsteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.
    
ı-) İhale Harcama Yetkilisinin onayıyla gerçekleşir.
j-) Her bir araç/eşya için ayrı teminat yatırılacaktır.
S. NO KAMU NO CİNSİ MODELİ  MARKASI  TİPİ MİKTARI MOTOR NO ŞASE NO HASAR ORANI MOTOR HACMİ MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BULUNDUĞU YER
1 1 HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet         1.500,00   DİYARBKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
  HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet         1.500,00
  HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
2 HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet        
3 HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1 Adet         3.000,00
HP Compag 8100 Elite Convertible Bil.Kasası       1Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag LE 1711 Bil. Monitörü       1 Adet        
HP Compag              Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag D33OUT Bil.Kasası       1 Adet        
HP Compag dt100MT Bil.Kasası       1 Adet        
HP L1706                 Bil.Monütörü       1 Adet        
Fax Cihazı Sagemanc Marka        1 Adet        
B.Yazıcısı HP Laserjet 2300 dn       1 Adet        
Elkt.Hesap Mak. Casio DR8420V       1 Adet        
Switech-LİNKSYS *2181881*       1 Adet        
Switech-Siyah renk Model MTBS60-12K       1 Adet        
Mini Fot. Mak.panasonic Lumiıx DMC-LC50       1 Adet        
  Mini Fot. Mak.panasonic Lumiıx DMC-LC50       1 Adet        
4 Güç Kaynağı LEGA (10 KVA’lık)       1 Adet         1.500,00
5 Muhtelif Oto Lastiği  (eski)       7 Adet         1.140,00
Muhtelif Projektör       10 Adet        
Fırınlı 4’lü Ocak  (Eski)       2 Adet        
Tv   Vestel (renkli)       2 Adet        
Tv    Elektronic (renkli)       1 Adet        
Mazot Pompası ve hortumu (Kullanılmış)       1Adet        
Cam vantilatörü (eski)       1 Adet        
Kamera kabı ve kamera (eski)       12 Adet        
5 Çekmeceli metal evrak dolabı       1 Adet        
Monitör   (eski)       3 Adet        
Tarayıcı (eski)       1 Adet        
Küçük akü (eski)       4 Adet        
Yazıcı  (Eski)       2 Adet        
Bilgisayar Masası       1 Adet        
Set üstü ocak       1 Adet        
Elektrikli Radyatör ısıstıcı (eski)       1 Adet        
Buzdolabı  (eski kırık)       1 Adet        
Elektrik süpürgesi       1 Adet        
Tamir ve tadilattan çıkan muhtelif kablo       Yaklaşık 250 mt.        
S. NO KAMU NO CİNSİ MODELİ  MARKASI  TİPİ MİKTARI MOTOR NO ŞASE NO HASAR ORANI MOTOR HACMİ MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BULUNDUĞU YER
1 6 3 Tonluk depo (Kazan)       2 Adet         2.500,00   DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
Elektrik Panosu       1 Adet        
Hidrat Pompa motoru        3 Adet        
80’lik Vana       10 Adet        
Çift başlı 200’lük Komprasör       1 Adet        
100’lük boru        10 Adet        
  11.140,00 1.120,00
2 7 B.Oto 1992 Fiat Tempra SX       1 Adet 159A30166003698 NM415900006003698 50%   3.000,00 300,00 DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OTO SUNDURMASI
3 8 B.Oto 1993 Tofaş-Fiat Doğan SLX       1 Adet 131D10166103144 NM4131B0000791838 50%   2.500,00 250,00
4 9 B.Oto 1977 Tofaş-Fiat Sedan       1 Adet 131A0008539 131A6016008317 50%   2.000,00 200,00
5 10 B.Oto 1989 Renault B37NTXE Flaş       1 Adet R007016 00407142 50%   2.500,00 250,00