T.C.                                                                                            EK-5
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA
SATIŞ İLANI
         
            1- Satışa esas bedeli en az 2,25 TL ile en çok 157.047,50 TL arasında değişen; 11.03.2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,23 TL, en çok 15.704,75 TL arasında olan, yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı cinsi 62 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda  12/03/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.
             2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme  Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
- İLAN OLUNUR        
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16.MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN
 SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA    
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE    
   
1- SATIŞI YAPAN İDARE                            : EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ    
2- SATIŞ YERİ                                                :  Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE     
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                       : 12/03/2014 Tarihinde 10.00–12.00  ile 13.30–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.    
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:    
  a) Nakdi olarak ödenecek güvence  11/03/2014 tarih ve saat 16.00’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,    
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.    
 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                                        :  Satış bedeli 100 TL'nin altında olanlar 20 TL, 1.000 TL'nin altında olanlar 50 TL, 1.000 TL. ve üstü bedellerde 100 TL'dir.    
 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                                     : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde    
 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ    : Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün içerisinde    
 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: Taksitlendirme Yapılmayacaktır.     
 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:     
          a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.    
          b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:    
1-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE    
2-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Tasfiye Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE    
3-İpsala Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı   İpsala / EDİRNE    
4-Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı Hamzabeyli/EDİRNE    
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:    
1- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.    
2- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.    
3- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.    
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.    
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1 maddesi uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her gün için 6183 sayılılı kanuna göre tecil faizi alınır.    
7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.     
8- Satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir.     
9- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir.
10- Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil)  bedel karşılığında verilir.    
13-Eşyaların YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI olarak satışına izin verilmiş olup, satış bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde EŞYA YURT DIŞINA çıkarılacaktır.
14- Listenin; 57, 58, 59, 60, 61 ve 62 sıra numarasında kayıtlı eşyalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca satışa sunulmuştur.    
15-  EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:    
SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ  EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN   MOTOR NOŞASİ NO MİKTAR GTİP Hasar Oranı SATIŞA ESAS BEDEL               TL GÜVENCE TUTARI                          TL BULUNDUĞU YER
[1] [2] [3] [4] [6]  [7] [8] [9] [10] [11]
1 16.01.2014/179 Makaron (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/95 1000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Makaron (Sılverado Marka)   1200 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           28,67 2,87  
2 16.01.2014/180 Makaron (Sılver Star Marka) GRUP NO: 2014/96 800 Adet 4813       Kapıkule Kaçak Eşya
    Makaron (Cartel Marka)   400 Adet 4813       Ambarı
    Makaron (Imperator Marka)   200 Adet 4813        
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           17,50 1,75  
3 16.01.2014/181 Makaron (Cartel Marka) GRUP NO: 2014/97 1800 Adet 4813       Kapıkule Kaçak Eşya
    Makaron (Sılverado Marka)   200 Adet 4813       Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           25,00 2,50  
4 11.05.2012/1035 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/40 2.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           30,00 3,00 Ambarı
5 16.11.2012/955 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Desperados Marka) GRUP NO: 2014/41 2.150.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Imperator Marka)   300.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka)   30.000 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Zlaten Marka)   10.000 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           28.012,50 2.801,25  
6 16.04.2012/747 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka) GRUP NO: 2014/42 10.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Stadıum Marka)   600 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Golden Marka)   3.200 Adet 4813 Beklemiş    
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Pırat Marka)   1.800 Adet 4813 Beklemiş    
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           175,50 17,55  
7 07.06.2013/1508 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/43 24.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           270,00 27,00  
8 14.02.2013/167 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Smokers Club Marka) GRUP NO: 2014/44 1.750.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           17.101,88 1.710,19  
9 30.09.2013/107 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/45 1.520.000 Adet 4813       İpsala Kaçak Eşya 
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   990.000 Adet 4813       Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           25.100,00 2.510,00  
10 03.07.2013/628 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/46 2.300.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           22.476,75 2.247,68  
11 25.03.2013/364 Sigara Kağıdı GRUP NO: 2014/47 2.430 Kutu 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Sigara Kağıdı   456 Kutu 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)   844 Kutu 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           36.076,50 3.607,65  
12 08.01.2013/07 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Sunray Marka) GRUP NO: 2014/48 2.680.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Smokers Club Marka)   490.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           35.662,50 3.566,25  
13 08.01.2013/09 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Matrix Marka) GRUP NO: 2014/49 2.880.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           64.800,00 6.480,00  
14 21.05.2013/1350 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka) GRUP NO: 2014/50 200 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           2,25 0,23  
15 16.11.2012/954 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Imperator Marka) GRUP NO: 2014/51 1.390.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka)   560.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                   
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           19.055,65 1.905,57  
16 23.07.2013/656 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Stonhıll Marka) GRUP NO: 2014/52 1.280.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka)   1.250.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Slim Filtre (Sigara Kağıdı)(OCB Marka)   913.920 Adet 5601 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           26.780,75 2.678,08  
17 18.12.2012/1003 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Desperados Marka) GRUP NO: 2014/53 1.820.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Maxı Gold Marka)   860.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Imperator Marka)   730.000 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Cartel Marka)   70.000 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           39.150,00 3.915,00  
18 12.06.2013/1596 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/54 110.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Cartel Marka)   119.200 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Dover Marka)   25.800 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Solıd Marka)   3.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Pırat Marka)   6.400 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)(Desperados Marka)   13.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Vırgınıa Marka)   2.400 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Huzar Marka)   5.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( TU BU Marka)   4.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Matrıx Marka)   600 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           2.720,63 272,06  
19 28.03.2013/884 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Skıpper Marka) GRUP NO: 2014/55 400 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Silver Marka)   3.200 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Smoker Marka)   12.600 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka)   16.400 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (M.Ş.K. Marka)   7.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Marla Marka)   1.600 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Rosa Marka)   2.800 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   5.400 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           558,00 55,80  
20 26.03.2013/880 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Gılzy Papıersowe Marka) GRUP NO: 2014/56 9 Paket 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Matrıx Red Marka)   2 Paket 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (No Stress Marka)   4 Paket 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   1 Paket 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Pegasus Marka)   1 Paket 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Bolero Marka)   1 Paket 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Prat Marka)   1 Paket 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Fizeh Extra Marka)   100 Paket 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           535,50 53,55  
21 04.10.2013/813 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Gızeh Silver Tip Marka) GRUP NO: 2014/57 1.720.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Gızeh Marka)   280.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           21.008,70 2.100,87  
22 26.03.2013/879 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka) GRUP NO: 2014/59 1 Kutu 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           2,25 0,23  
23 19.09.2012/1922 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Solıd Marka) GRUP NO: 2014/60 6.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           56,25 5,63  
24 11.04.2012/722 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/61 200 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka)   3.800 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Mondo Marka)   200 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           47,25 4,73  
25 04.04.2013/889 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Golden Marka) GRUP NO: 2014/62 2.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (MSK Lıgt Marka)   1.400 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka)   7.200 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Marla Marka)   200 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           101,25 10,13  
26 05.04.2013/898 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Dark Horse Marka) GRUP NO: 2014/64 3.600 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka)   800 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Enjoy Freedom Marka)   400 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   150 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Zıg Zag Marka)   200 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           48,75 4,88  
27 15.03.2013/651 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Smoker Marka) GRUP NO: 2014/65 2.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (A.F.P.C. Marka)   400 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   10.400 Adet 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Primus Marka)   300 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           121,88 12,19  
28 05.04.2013/900 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadium Marka) GRUP NO: 2014/66 800 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( TU BU Marka)   600 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           13,13 1,31  
29 12.08.2011/2272 Rulo Filtre GRUP NO: 2014/67 8.400 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Sigara Kağıdı   30 Paket 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           270,00 27,00  
30 11.06.2013/1576 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadium Marka) GRUP NO: 2014/68 600 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           11,25 1,13  
31 11.06.2013/1580 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadium Marka) GRUP NO: 2014/69 1.000 Adet 4813 Beklemiş   Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron)( Huzar Marka)   1.000 Adet 4813 Beklemiş   Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           22,50 2,25  
32 21.05.2013/1354 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka) GRUP NO: 2014/70 1.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           9,38 0,94  
33 26.06.2013/1780 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Dover Marka) GRUP NO: 2014/71 2.200 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           20,63 2,06  
34 01.12.2008/1804 Sigara Sarma Kağıdı (OCB Marka) GRUP NO: 2014/72 2.400 Deste         Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           18,00 1,80  
35 13.06.2013/1604 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Huzar Marka) GRUP NO: 2014/73 51 Kutu 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Mentho Marka)   18 Kutu 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (No Stress Marka)   1 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka)   4 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Dover Marka)   3 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Tu Bu Marka)   15 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Amıgos Marka)   2 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Golden Trip Marka)   2 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Golden Gate Marka)   50 Kutu 4813 Beklemiş      
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Tıger Marka)   5 Kutu 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           291,75 29,18  
36 21.05.2013/1351 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Consul Marka) GRUP NO: 2014/74 400 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           3,75 0,38  
37 13.06.2013/1608 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/75 6.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           56,25 5,63  
39 25.06.2012/1416 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Solıd Marka) GRUP NO: 2014/76 600 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Pırad Marka)   600 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           11,25 1,13  
39 27.06.2013/1796 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Matrıx Marka) GRUP NO: 2014/77 3.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           28,13 2,81  
40 14.01.2013/591 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/78 20.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           225,00 22,50  
41 04.10.2013/811 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/79 2.680.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           26.190,30 2.619,03  
42 04.10.2013/814 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (No Stress Marka) GRUP NO: 2014/80 1.670.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Kasparov Marka)   1.000.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           26.092,50 2.609,25  
43 04.10.2013/815 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/81 3.000.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           29.317,50 2.931,75  
44 11.11.2013/923 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Imperator Marka) GRUP NO: 2014/82 2.000.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Moreno Marka)   540.000 Adet 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka)   140.000 Adet 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           26.190,30 2.619,03  
45 11.11.2013/924 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Matrıx Marka) GRUP NO: 2014/83 2.000.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           19.545,00 1.954,50  
46 24.07.2013/1827 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Cartel Marka) GRUP NO: 2014/84 7 Kutu 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Sılver Marka)   8 Kutu 4813 Beklemiş     Ambarı
    Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Matrıx Marka)   11 Kutu 4813 Beklemiş      
                     
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           48,75 4,88  
47 14.06.2013/1622 Filtreli Sigara Kağıdı (Makaron) (Stadıum Marka) GRUP NO: 2014/85 18.000 Adet 4813 Beklemiş     Kapıkule Kaçak Eşya
                    Ambarı
    YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ           405,00 40,50