T.C.                                                                                             

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA
SATIŞ İLANI
            1- Satışa esas bedeli en az 75,00  TL ile en çok 416.997,33 TL arasında değişen; 12.01.2016 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,50 TL, en çok 41.699,73 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası,TV,ütü,çocuk mini ATV, CD Çalar, muhtelif lastik, cep telefonu bataryası, kereste, lishing malzemesi, kumaş,fotokopi mak.,cep telefonu,sigara sarma mak.,ahşap palet,buzdolabı,av fişeği, votka  vb.cinsi 73 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda  13.01.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.
             2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme  Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16.MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
 
1- SATIŞI YAPAN İDARE                             : EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                                : Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                        : 13.01/2016 Tarihinde Tarihinde 10.00' da başlanılacaktır.
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:
  a) Nakdi olarak ödenecek güvence 12.01.2016 tarih ve saat 16.30’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan

 Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret

 Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,

b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar

 “Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

 Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                                         :  Satış bedeli 100 TL'nin altında olanlar 20 TL, 1.000 TL'nin altında olanlar 50 TL, 1.000 TL. ve üstü bedellerde 100 TL'dir.
 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                                    : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde
 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ    : Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün 
 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: 5607 Sayılı Kanuna Tabi Eşyalarda Taksitlendirme Yapılmayacaktır. 
 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
          a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
          b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:
                                                                                                   1-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE
                                                                                                   2-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Tasfiye Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE
                                                                                                   3-Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü-Egemen Antrepo Kapıkule/EDİRNE
                                                                                                   4-Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Asyaport Liman İşlt. Geçici Dep. Sahası TEKİRDAĞ
                                                                                                   5- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü Genco Antrepo Çerkezköy/TEKİRDAĞ
                                                                                                   6- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü-Tekirdağ TDİ Limanı Geçici Depolama Sahası/TEKİRDAĞ
                                                                                                   7- İpsala Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı   İpsala / EDİRNE
                                                                                                   8-Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı EDİRNE
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale

 sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.

4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci

 maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak

 alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.

6- Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1 maddesi uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her gün için 6183 sayılı kanuna göre tecil faizi alınır.
7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 
8- Satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir. 
9- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi”

 mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara

 hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir.

10- Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil)  bedel karşılığında verilir.
11- Listenin; 1 ila 21, 34 ila 54,  67, 70, 71, ve 72 sıra numarasında kayıtlı eşyalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca satışa sunulmuştur.
12- Listenin 61. sıra numarasına kayıtlı 8517.12.00.00.11. GTİP numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan ÖTV' nin, bu

 malların her bir adedi için 120 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan ÖTV yerine her bir adet için 120 TL ÖTV,  KDV'si ile birlikte

 alıcıdan satış bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

13-Satış listesinde bulunan GSM cihazlarına ait Hologramlı onay etiketi alınması için Bilgi Teknolıjileri ve İletişim Kurumu Halkbank Anıt Şubesi

 Nezdindeki Mobil Cihaz Kurumsal Tahakkuk (KUTA)  (IBAN:TR280001200941100005000032) hesabına  gerekli bedelin yatırılarılması gerekmektedir.

14- Listenin; 11. sırasında kayıtlı eşya için 558 TL,  2. sırasında kayıtlı eşya için 90 TL gözetim ücreti alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
15-Listenin 65. sırasında ki Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması,

 depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişikin tüzük kapsamında alınan "Av Malzemeleri Satıcılık Belgesi"

ne sahip bayilerine satılacaktır. Alıcının satış anında "Av Malzemeleri Satıcılık Belgesi" ni ibraz etmesi gerekmektedir.İlgili eşyanın piyasaya arzı için

 alıcıya tesliminden sonra ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.

16-Satış listesinin 71 ve 72. sırasında kayıtlı eşyanın ihalesine katılabilmek için TAPDK'dan alınan ''Dağıtım Yetki Belgesi'' aranacaktır.
17-Satış Listesinin 71 ve 72.sırasında kayıtlı eşya için:2208 tarife pozisyonundaki votkaların tesliminde her 1(bir) litre votka için Ötv oranı asgari

 maktu vergi oranı olan 116,55 TL.den az olması halinde orana  göre hesaplanan ÖTV yerine her bir litre için 116,55 tl. alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

 
SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ  EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN        MOTOR NO      ŞASİ NO MİKTAR GTİP Hasar Oranı SATIŞA ESAS BEDEL               TL GÜVENCE TUTARI              TL BULUNDUĞU YER
[1] [2] [3] [4] [6]  [7] [8] [9] [10] [11]
1 18.11.2015/2195 Motosiklet Lastiği. GRUP NO: 2016/03 2 Adet 4012 Çıkma     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  30.11.2015/2231 Motosiklet Lastiği.   1 Adet 4012 Kull.     Ambarı
  25.11.2015/376 Jantsız Tır Lastiği.Mıchelın   2 Adet 4012        
    Jantsız Tır Lastiği.Next   1 Adet 4012        
  25.11.2015/377 Jantsız Tır Lastiği.Maxx   2 Adet 4012        
  25.11.2015/378 Jantlı Oto Lastiği   4 Adet 4012        
    Jantsız Oto Lastiği   4 Adet 4012        
  17.11.2015/2158 Jantlı Oto Lastiği.195/65   4 Adet 4012 Çıkma      
  17.11.2015/2159 Oto Jantı   2 Adet 8708 Çıkma      
  17.11.2015/2162 Jantsız Oto Lastiği.205/55.Brıdgestone   4 Adet 4012 Kull.      
  18.11.2015/2177 Jantlı Oto Lastiği.195/65.Brıdgestone   1 Adet 4012 Çıkma      
  18.11.2015/2180 Jantlı Oto Lastiği.175/70.Kull.Semperıt   4 Adet 4012 Çıkma      
  18.11.2015/2185 Jantlı Oto Lastiği.205/60.Fortına   1 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2108 Jantlı Oto Lastiği.205/55.Contınental   4 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2109 Jantsız Oto Lastiği.225/50.1 Adedi Yırtık.Pırellı   2 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2110 Jantlı Oto Lastiği.250/55.Pirelli   2 Adet 4012 Kull.      
    Jantlı Oto Lastiği.225/50.Contınental   2 Adet 4012 Kull.      
  13.11.2015/2106 Jantlı Oto Lastiği.215/55.(1 adedi Contınental).Unıroyal   3 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2103 Jantlı Oto Lastiği.175/70.Snowwin   4 Adet 4012 Çıkma      
    Jantlı Oto Lastiği.175/70.Lassa   4 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2093 Jantlı Oto Lastiği.205/65.Vredesteın   4 Adet 4012 Kull.      
  13.11.2015/2090 Oto Jantı.   4 Adet 8708 Kull.      
  13.11.2015/2091 Jantlı Oto Lastiği.235/65-17.Michelin   4 Adet 4012 Kull.      
  13.11.2015/2079 Jantlı Oto Lastiği.115/90.Contınental   1 Adet 4012 Çıkma      
  13.11.2015/2070 Jantsız Oto Lastiği.205/55.Mıchelın   1 Adet 4012 Çıkma      
    Jantlı Oto Lastiği.205/55.Semperit.Jant Paslı   1 Adet 4012 Çıkma      
  09.11.2015/2050 Jantlı Oto Lastiği.185/65.Vredesteın   1 Adet 4012 Çıkma      
    Jantlı Oto Lastiği.185/65.Brıdgestone   2 Adet 4012 Çıkma      
  09.11.2015/2051 Jantlı Oto Lastiği.185/60.GoodYear   3 Adet 4012 Çıkma      
  09.11.2015/2037 Oto Jantı.   4 Adet 8708 Çıkma      
  09.11.2015/2031 Jantlı Oto Lastiği.195/75.Barum   2 Adet 4012 Çıkma      
    Jantlı Oto Lastiği.195/65.GoodYear   2 Adet 4012 Çıkma      
  17.11.2015/2154 Jantlı Lastik    4 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2276 Jantlı Motosiklet Lastiği.Brıdgestone.110/80.   1 Adet 4012 Çıkma      
    Jantlı Motosiklet Lastiği.Brıdgestone.140/80.   1 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2278 Jantsız Oto Lastiği.205/55.Mıchelın   2 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2263 Jantsız Oto Lastiği.1-245/40,2-285/35.Pırellı   2 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2258 Jantsız Oto Lastiği.185R/14.Banım   1 Adet 4012 Çıkma      
    Jantsız Oto Lastiği.185R/14.Amerıca   1 Adet 4012 Çıkma      
    Jantsız Oto Lastiği.185R/14.Steel Radıal   1 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2252 Jantlı Oto Lastiği.195/60.Kumho   4 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2254 Jantlı Oto Lastiği.185/60.Dunlop   1 Adet 4012 Çıkma      
  30.11.2015/2247 Oto Jantı   4 Adet 8708 Kull.      
  30.11.2015/2223 Jantlı Oto Lastiği.185/55.Lassa   4 Adet 4012 Kull.      
  30.11.2015/2216 Jantsız Oto Lastiği.185/65.Rotatıon   3 Adet 4012 Kull.      
                6.077,15 TL 607,72 TL  
2 13.11.2015/2118 LCD TV.(Ekran Kenarında Çatlaklar Var).Hanseatic GRUP NO: 2016/04 1 Adet 8528       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  26.09.2013/41 Kablosuz Ütü.Sıemens   5 Adet 8516       Ambarı
    Kablosuz Ütü.Bosch   2 Adet 8516        
  15.10.2015/2000 Samsung LCD TV.Kumandası var,kırık,arızalı.Z8D83SGBA01775W   1 Adet 8528        
  18.11.2015/2186 Cımbalı M22 Plus Elektrikli Kahve Makinası.2 parça,üst parçasının camı kırık,kapağı yok,parça eksik   1 Adet 8516        
                1.729,02 TL 172,90 TL  
3 30.11.2015/2243 Oto Ses Güçlendirici.Axton.05090317 GRUP NO: 2016/05 1 Adet 8518 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  30.11.2015/2230 Oto Radyo Teyp.Toyota.ET187109002922   1 Adet 8527 Kull.     Ambarı
  30.11.2015/2277 Oto CD Çalar.Clarian   1 Adet 8527 Kull.      
  30.11.2015/2271 Oto CD Çalar.Mod:VDO COR-500   1 Adet 8527 Kull.      
  27.10.2015/338 Oto Anfi ve Hoparlörü.Pıoneer   2 Adet 8518        
  07.10.2015/1892 Oto Teyp Kolonu.3 ad.büyük,2 ad.küçük boy.Pıoneer   5 Adet 8518        
                778,04 TL 77,80 TL  
4 07.10.2015/1906 Oto Stop Lambası. GRUP NO: 2016/06 1 Adet 8512 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  13.11.2015/2067 Oto Farı   1 Adet 8512 Kull.     Ambarı
  13.11.2015/2085 Oto Arka Stop   2 Adet 8512 Kull.      
  13.11.2015/2099 Su Motoru   1 Adet 8501 Kull.      
    Su Motoru.Bonfigliolı   1 Adet 8501 Yeni      
    Su Motoru.Bonfigliolı   1 Adet 8501 Kull.      
    Vida-Somun   9 Kutu 7326 Kull.      
  18.11.2015/2191 Oto Enjektörü   2 Adet 8409 Kull.      
  18.11.2015/2175 Depo Oto Farı   2 Adet 8512 Yeni      
  18.11.2015/2181 Depo Oto Farı   2 Adet 8512 Çıkma      
  18.11.2015/2171 Oto Enjektörü   12 Adet 8409 Kull.      
  17.11.2015/2163 Oto Arka Stop   1 Adet 8512 Kull.      
  09.11.2015/2030 Oto Silindir Üst Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
  09.11.2015/2039 Kamyon İçin Arka Stop Camı   20 Adet 8512 Yeni      
  09.11.2015/2042 Oto Motor Üst Kapak   1 Adet 8409 Çıkma      
  13.11.2015/2071 Oto Motor Silindir Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
  18.11.2015/2184 Oto Far Camı   2 Adet 8512 Yeni      
    Oto Arka Stop Camı   4 Adet 8512 Yeni      
  13.11.2015/2100 Ağaç Kesme Motoru.Eski   1 Adet 8467 Kull.      
  30.11.2015/2238 Akü.Faam   2 Adet 8507 Kull.      
                3.468,70 TL 346,87 TL  
5 17.11.2015/27 Led Tambur Aydınlatma.Bosch GRUP NO: 2016/07 500 Adet 8711 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
                    Ambarı
                53.102,84 TL 5.310,28 TL  
6 07.10.2015/1894 Kalorifer Peteği.Çeşitli Boylarda GRUP NO: 2016/08 9 Adet 7322 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  17.11.2015/371 Bock Dinamo   1 Adet 8511       Ambarı
  30.11.2015/2236 Kaynak Mak.NRP   1 Adet 8468 Kull.      
    Lazerli Ölçüm Cihazı   1 Adet 9031 Kull.      
    Bahçe Sürme Mak.   1 Adet 8432 Kull.      
    Ot Kesme Mak.   1 Adet 8433 Kull.      
  07.10.2015/1927 Fotokopi Faks Makinası.E66176J9F277961.Brother   1 Adet 8443 Kull.      
  30.11.2015/2225 Bnz.Beton Kesme Mak.Partner.Demonte   1 Adet 8430        
  09.11.2015/2020 Su Vanası   17 Adet 8481 Yeni      
  30.11.2015/2265 Ot Biçme Mak.Parçaları Eksik.Brıggs 85Ratton   1 Adet 8433 Kull.      
  07.10.2015/1928 Led Panel   5 Adet 8521 Kull.      
  09.11.2015/2029 Elektrik Aksamı.(Buat)   40 Adet 3926 Yeni      
  17.11.2015/2153 Benzinli Ot Biçme Mak.Wolf Gerate   1 Adet 8433 Kull.      
    Benzinli Çapalama Mak.(Demonte-6adet aksamıyla)Tecumseh   1 Adet 8432 Kull.      
                4.116,51 TL 411,65 TL  
7 30.11.2015/2283 Oto Beyni.Bosch GRUP NO: 2016/09 8 Adet 9032 Çıkma     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  13.11.2015/2097 Airbag   4 Adet 8708 Çıkma     Ambarı
  13.11.2015/2089 Oto Sigorta Tablosu   9 Adet 8708 Kull.      
    Oto Beyni.Magnet   1 Adet 9032 Kull.      
  13.11.2015/2101 Marş Dinamosu   2 Adet 8511 Çıkma      
    Oto Direksiyon Simidi   2 Adet 8708 Çıkma      
    Şarj Dinamosu   2 Adet 8409 Çıkma      
    Oto Beyni   1 Adet 9032 Çıkma      
    Şarj Dinamosu   1 Adet 8409 Çıkma      
    Airbag.Autolıv Peugeot   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Klima Pompası.Zexec   1 Adet 8413 Çıkma      
  18.11.2015/2167 Oto Stop Lambası   2 Adet 8512 Çıkma      
    Şarj Dinamosu   1 Adet 8409 Çıkma      
    ABS   1 Adet 8708 Çıkma      
    Pompa   1 Adet 8413 Çıkma      
    Bosch Silecek Motoru   1 Adet 8501 Çıkma      
                6.585,58 TL 658,56 TL  
8 25.11.2015/379 Oto Şanzıman GRUP NO: 2016/10 4 Adet 8708       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  09.11.2015/2034 Oto Amortisörü.Meyle   2 Adet 8708 Kull.     Ambarı
  17.11.2015/2152 Oto Amortisörü.Saehs.(3 adet aksamıyla)   1 Adet 8708 Yeni      
  13.11.2015/2092 Oto Ön Izgara   2 Adet 8707 Yeni      
  30.11.2015/2250 Oto Amortisörü.Optımal   2 Adet 8708 Yeni      
  30.11.2015/2259 Kapı Camları Kontrol Paneli   1 Adet 8708 Çıkma      
    Kapı Kolu İçin Plastik Aksam   5 Adet 8708 Çıkma      
    Kapı Çıtası   4 Adet 8708 Çıkma      
                2.133,03 TL 213,30 TL  
9 13.11.2015/2102 Kamyonet Şanzımanı.(Demonte.3 parça) GRUP NO: 2016/11 1 Adet 8708       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  13.11.2015/2082 Oto Kalorifer Motoru.(Komple)   1 Adet 8708       Ambarı
  09.11.2015/2036 Bmw Amblemli Oto Direksiyonu   1 Adet 8708        
  30.11.2015/2269 ATV Şasesi   1 Adet 8708 Kull.      
  30.11.2015/2222 Oto Radyatörü   1 Adet 8708 Yeni      
  30.11.2015/2249 Oto Şanzımanı   1 Adet 8708 Kull.      
                2.005,41 TL 200,54 TL  
10 24.11.2015/331 Dgs Şanzıman Beyni.Cu5 GRUP NO: 2016/12 35 Adet 9032 Yeni     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  17.11.2015/2160 Oto ABS Beyni.10.0947-1512-3   1 Adet 9032 Kull.     Ambarı
                63.709,38 TL 6.370,94 TL  
11 25.11.2015/379 Silecek Motoru GRUP NO: 2016/13 1 Adet 8512       Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Oto Fren Merkezi   1 Adet 8714       Ambarı
    Abs   1 Adet 9032        
                216,77 TL 21,68 TL  
12 30.11.2015/2256 Bez Şerit GRUP NO: 2016/14 20 Makara 5806       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  30.11.2015/2237 Bez Şerit   20 Makara 5806       Ambarı
  09.10.2015/1984 Kumaş.(Toplam 23 kg.)   3 Top 5407        
  30.11.2015/2240 Kumaş.(Toplam 80 kg.)   4 Top 6006        
                2.453,22 TL 245,32 TL  
13 30.11.2015/2235 Ağaç Torna Mak. GRUP NO: 2016/15 1 Adet 8459       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  30.11.2015/2229 Toksin Temizleme Cihazı   1 Adet 9019 Yeni     Ambarı
  30.11.2015/2275 Bahçe Sürme Mak.HondaG400   1 Adet 8432 Kull.      
    Çim Biçme Mak.Motoru.Mac37 DB   1 Adet 8433 Kull.      
                3.024,54 TL 302,45 TL  
14 17.11.2015/2147 Loncın ATV.(Demonte 27 adet aksamıyla) GRUP NO: 2016/16 1 Adet 8703 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  13.11.2015/2083 ATV.(Demonte 10 adet aksamıyla)   1 Adet 8703       Ambarı
                468,46 TL 46,85 TL  
15 04.11.2015/358 Çocuk Mini ATV GRUP NO: 2016/17 1 Adet 8703       Kapıkule Tasfiye Eşya 
                564,96 TL 56,50 TL Ambarı
16 09.11.2015/2040 Fermuar.Her Top 100m.60 kg. GRUP NO: 2016/18 22 Top 9607       Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Fermuar.Her Top 100m.75 kg.   29 Top 9607       Ambarı
    Fermuar Metali.35 kg.   2 Koli 9607        
                4.960,73 TL 496,07 TL  
17 09.11.2015/2035 Ayakkabı Kalıbı GRUP NO: 2016/19 1 Adet 8480       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  18.112015/2172 Su Pompası.Arızalı   1 Adet 8413 Kull.     Ambarı
  07.10.2015/1921 Zımpara   34 Kutu 6805        
    Sayfa Zımpara   16 Paket 6805        
    Zımpara   11 Rulo 6805        
    Zımpara.(Rulolar Büyük boy ve değişik ebatta)   2 Rulo 6805        
    Zımpara.(uzun rulo şeklinde)   2 Rulo 6805        
  09.11.2015/2026 Tır Akaryakıt Sayacı.Wayne   1 Adet 8413 Çıkma      
  09.11.2015/2038 Oto Direksiyon Pompası.1 ad.yeni 1 ad. Çıkma   2 Adet 8413        
                1.944,10 TL 194,41 TL  
18 17.11.2015/368 Atv Amortisör GRUP NO: 2016/20 3 Adet 8708       Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Atv Dingil Ayakları.   2 Adet 8708       Ambarı
  18.11.2015/2195 Motosiklet Egsozu   1 Adet 8714 Çıkma      
    Sele    1 Adet 8714 Çıkma      
    Motosiklet Gövdesi   1 Adet 8714 Çıkma      
  17.11.2015/2154 Amortisör   2 Adet 8708 Çıkma      
    Stop Lambası   1 Adet 8512 Çıkma      
    Ufak Akü   1 Adet 8507 Çıkma      
    Demir Pedal   2 Adet 8708 Çıkma      
    Atv İskeleti   1 Adet 8708 Çıkma      
    Ön Far   1 Adet 8512 Çıkma      
    Plastik Benzin Deposu   1 Adet 3926 Çıkma      
    Hava Filtresi   1 Adet 8421 Çıkma      
    Plastik Çamurluk   2 Adet 3926 Çıkma      
    Plastik Ayaklık   2 Adet 3926 Çıkma      
    Gösterge Paneli   2 Adet 8708 Çıkma      
    Oturma Sele.Eski.   1 Adet 8708 Çıkma      
    Arkaya Takılan Demir.(atv)   1 Adet 8708 Çıkma      
    Atv Aksamı   2 Adet 3926 Çıkma      
  18.11.2015/2169 Ön Far   1 Adet 8512 Çıkma      
    Sele    1 Adet 8708 Çıkma      
    Plastik Çamurluk   2 Adet 3926 Çıkma      
    Benzin Deposu   1 Adet 3926 Çıkma      
    Atv İskeleti.(Motor no:167FML86800042.Şase:45JSFNLC96Y011753   1 Adet 8708 Çıkma      
  09.11.2015/2032 Mobilet Plastik Parça   7 Adet 8714 Çıkma      
    Mobilet Dikiz Ayna   2 Adet 7009 Çıkma      
  30.11.2015/2231 Motosiklet Amortisörü.   2 Adet 8714 Kull      
                2.040,87 TL 204,09 TL  
19 03.10.2013/2632 Oto Contası.Plastik GRUP NO: 2016/21 1 Adet 4016 Yeni     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  13.11.2015/2117 Volon Dişlisi   1 Adet 8708 Çıkma     Ambarı
    Oto Stop Lambası   1 Adet 8512 Çıkma