T.C.                                                                                            EK-5
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK  EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA
SATIŞ İLANI
         
            1- Satışa esas bedeli en az 31.476,47 TL ile en çok 135.521,70 TL arasında değişen; 12.05.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3.147,65 TL  en çok 13.552,17 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve bir grubu yeniden ihraç amaçlı satışa sunulan, alkollü içecek cinsi 3 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 13.05.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.
             2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme  Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR        
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİ
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
1- SATIŞI YAPAN İDARE                                  :  EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                                     : Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE 
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                             :  13.05.2015 tarihinde ve saat 10:00' da başlayacaktır.
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :              
a) Nakdi olarak ödenecek güvence12.05.2015 tarih ve saat 16.30’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                         :  Satış bedeli 1.000 TL'nin altında olanların 50 TL, 1.000 TL ve üstü bedellerde 100 TL olarak arttırılır.   
 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                      :  Satışın tamamlanmasını izleyen 2(iki) iş günü içinde
 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: ihale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içinde
 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
a) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:
                                                                                        1-Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü-Egemen Antrepo Kapıkule/EDİRNE
b) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 
7-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
8-Satış Listesinin 3. sırasında kayıtlı eşyaların YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI olarak satışına izin verilmiş olup, satış bedelinin yatırılma süresi satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün, eşyanın bedelinin ödenmesinden itibaren 30 gün içinde EŞYA YURT DIŞINA çıkarılacaktır.
9-Satış listesinin 1. ve 2. sırasında kayıtlı eşyanın ihalesine katılabilmek için TAPDK' dan alınan "Dağıtım Yetki Belgesi" aranacaktır.
10-Satış listesinin 1. ve 2. sırasında kayıtlı eşya için: 2203 tarife posizyonundaki biraların tesliminde ÖTV matrahına %63 oranı uygulanmak suretiyle ÖTV hesaplanacaktır. Ancak hesaplanan bu verginin 1 litre biraya isabet eden kısmının ürünün alkol derecesi ile 0,85 TL olan asgari maktu vergi tutarının çarpılması suretiyle 1 litresi için hesaplanacak asgari maktu vergi tutarından az olması halinde asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV ayrıca tahsil edilecektir.
11-Satış listesinin 1. ve 2. sırasında kayıtlı eşyaların tüketim tarihi 26.07.2015 tarihinde sona erecek olup, piyasaya arzı için gerekli olan bandrol alıcı tarafından ödenecektir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LİSTE;11
SIRA VE DOSYA NO              (1) TESPİT TAHAKKUK TARİH VE NO                    (2) CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ              (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA KULAK KÜPE NUMARASI MİKTARI  (6) GTİP NO                (7) SATIŞA ESAS BEDEL                    (9) GÜVENCE TUTARI              (10) BULUNDUĞU YER                     (11)
1 26.06.2014/
2204001500016
Alkollü İçecek (Bira-Oettinger PLS) GRUP NO: 2015/39 1872 Kap 2203 118.496,52 TL 11.849,65   Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü-Egemen Antrepo Kapıkule/EDİRNE
2 13.04.2015/
2204001500022
Alkollü İçecek (Bira-Oettinger PLS) GRUP NO: 2015/41 1872 Kap 2203 135.521,70 TL 13.552,17   Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü-Egemen Antrepo Kapıkule/EDİRNE
3 18.02.2015/
2204001500007
Alkollü İçecek (Barska)

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

            *** SATIŞ DIŞI ***

 

GRUP NO: 2015/42

 *** SATIŞ DIŞI ***

11100 Şişe 2208 31.476,47 TL 3.147,65   Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü-Egemen Antrepo Kapıkule/EDİRNE