GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA
SATIŞ İLANI
            1- Satışa esas bedeli 1.416,00 TL.  olan; 19.02.2018 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı 141,60 TL. olan cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen yavru köpek cinsi 5 grup eşya; açık artırma suretiyle,Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE  adresindeki ihale salonunda 20.02.2018 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.
             2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme  Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR        

 

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
   
                           
1) SATIŞI YAPAN İDARE                  :  EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-226001
2) SATIŞ YERİ                                    : EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 BİNASI Kapıkule/EDİRNE
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ             :  20.02.2018 tarihinde ve saat 10:00' da başlayacaktır
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :  a) Nakdi olarak ödenecek güvence 19.02.2018 tarih ve saat 16.30’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  100,00 TL.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                         :   Satışın tamamlanmasını izleyen 2(iki) iş günü içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :  ihale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                                 : 
TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER               :  EDİRNE DOĞAYI HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ -BABADEMİRTAŞ MAH. SALI TEKE SOKAK NO:47 MERKEZ/EDİRNE
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :  1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5  maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
7-Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir.
8-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.

9-Bekletilmeyecek Eşya kapsamında satış yapıldığından ihale bedeli yatırma ve eşyayı teslim almak için belirlenen süreler dışında ek süre verilmeyecektir.. 
10- Söz konusu canlı hayvanların Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen süre içerisinde teslimatı gerçekleştirilecektir.
11-Söz konusu canlı hayvanların sağlıklı olduğu ve satışında sakınca olmadığına dair Edirne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 22.01.2018 tarihli ve 226802 sayılı raporu mevcuttur.
                             
SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ  (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ
VEYA NO.SU (4)
GRUP NO MİKTARI (6) GTİP NO (7) HASAR ORANI (8) KİLOMETRE (9) SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12) AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO (13)
1 12.2.20182201001800001 YAVRU KÖPEK POMERANİAN EDR 0294346 2018/1 1 Adet 010619009000     1.416,00TL 141,60TL FATİH MAH. ACAR PARK KARŞISI EYLÜL SİTESİ A BLOK DAİRE 1 MERKEZ/EDİRNE 1.1.0001
  1416,00TL 141,60TL  
2 12.2.20182201001800001 YAVRU KÖPEK POMERANİAN EDR 0294342 2018/2 1 Adet 010619009000     1.416,00TL 141,60TL 1.1.0001
  1416,00TL 141,60TL  
3 12.2.20182201001800001 YAVRU KÖPEK POMERANİAN EDR 0294345 2018/3 1 Adet 010619009000     1.416,00TL 141,60TL 1.1.0001
  1416,00TL 141,60TL      
4 12.2.20182201001800001 YAVRU KÖPEK BULLDOG KAHVE RENKLİ 2018/4 1 Adet 010619009000     1.416,00TL 141,60TL EDİRNE DOĞAY VE HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ SALI TEKE SOKAK NO:47 MERKEZ/EDİRNE 1.1.0001
  1416,00TL 141,60TL  
5 12.2.20182201001800001 YAVRU KÖPEK BULLDOG BEYAZ 2018/5 1 Adet 010619009000     1.416,00TL 141,60TL 1.1.0001
  1416,00TL 141,60TL      
  İhale Toplamı 7080,00TL 708,00TL