T.C.                                                                                            EK-5
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA
SATIŞ İLANI
    1- Satışa esas bedeli en az 3,75 TL ile en çok 397.139,78 TL arasında değişen; 27.08.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,38 TL, en çok 39.714,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, freze uç, matkap ucu, rulman, Polistiren Diğerleri, Polietilen Kompaundları, sigara sarma makinesi, florasan lamba, dikiş makinesi kafası, fotokopi makinesi, muhtelif giysi, usb şarj kablosu, kol saati, yük kaldırıcı, muhtelif cep telefonu, cep telefonu bataryası, rotil, rotil başı, fotoğraf makinesi, kahve makinesi, bilgisayar işlemci v.b. cinsi 82 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 28.08.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.
         2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme  Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16.MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
1- SATIŞI YAPAN İDARE                            : EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                                : Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                       : 28/08/2015 Tarihinde Tarihinde 10.00' da başlanılacaktır.
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:
  a) Nakdi olarak ödenecek güvence 27/08/2015 tarih ve saat 16.30’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz mevkii, Ergazi

 Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  Satış bedeli 100 TL'nin altında olanlar 20 TL, 1.000 TL'nin altında olanlar 50 TL, 1.000 TL. ve üstü bedellerde

 100 TL'dir.

6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                                 : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ    : Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün 
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: 5607 Sayılı Kanuna Tabi Eşyalarda Taksitlendirme Yapılmayacaktır. 
9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
          a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
          b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:
                                                                                                   1-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE
                                                                                                   2-Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Tasfiye Eşya Ambarı Kapıkule/EDİRNE
                                                                                                   3- İpsala Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı   İpsala / EDİRNE
                                                                                                   4-Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı EDİRNE
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya

 kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.

4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine

 getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı

 yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.

6- Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1 maddesi uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her gün için 6183 sayılılı kanuna göre tecil faizi alınır.
7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 
8- Satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir. 
9- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı

 yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak

 itirazlar idarece reddedilir.

10- Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil)  bedel karşılığında verilir.
11- Listenin; 1 ila 34 sıra numarasında kayıtlı eşyalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca satışa sunulmuştur.
12- Listenin 37, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 79, 81 ve 82. sıra numarasına kayıtlı 8517.12.00.00.11. GTİP numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan ÖTV'

 nin, bu malların her bir adedi için 120 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan ÖTV yerine her bir adet için 120 TL ÖTV,  KDV'si ile birlikte alıcıdan satış

 bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

13-Satış listesinde bulunan GSM cihazlarına ait Hologramlı onay etiketi alınması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Halkbank Anıt Şubesi Nezdindeki Mobil Cihaz Kurumsal

 Tahakkuk (KUTA)  (IBAN:TR280001200941100005000032) hesabına  gerekli bedelin yatırılarılması gerekmektedir.

 
SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ  EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN         MOTOR NO       ŞASİ NO MİKTAR GTİP Hasar Oranı SATIŞA ESAS BEDEL               TL GÜVENCE TUTARI                TL BULUNDUĞU YER
[1] [2] [3] [4] [6]  [7] [8] [9] [10] [11]
1 25.05.2015/138 Oto Amortisörü GRUP NO: 2015/89 2 Adet 8708 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  25.05.2015/134 Radyatör   1 Adet 8708 Yeni     Ambarı
  25.05.2015/156 Oto Ön Göğüs   1 Adet 8708        
  03.11.2014/73 Fren Baskı Balatası   1 Adet 8708        
  03.11.2014/75 Sanayi Tipi Dikiş Makinesi (Mınevra)   1 Adet 4401 Kull.      
  03.11.2014/76 Torpido   1 Adet 8708 Kull.      
    Ön Tablo   1 Adet 8708 Kull.    
    Ön Tablo   1 Adet 8708 Kull.      
    Araba Kapağı   2 Adet 8708 Kull.      
    Kapı Kolu Plastiği   2 Adet 8708 Kull.      
    Direksiyon   1 Adet 8708 Kull.      
  21.11.2014/224 Oto Defransiyeli   1 Adet 8708 Kull.      
  25.03.2015/39 Araba Arka Cam (Mazda Marka İçin)   1 Adet 8708 Kull.      
  03.11.2014/71 Otomobil Airbag   12 Adet 8708 Eski      
  27.02.2015/70 Oto Amortisörü (Hast)   2 Adet 8708 Yeni      
    Oto Amortisörü (Magnet)   2 Adet 8708 Yeni      
  04.05.2015/625 Oto Fren Diski   2 Adet 8708 Çıkma      
  04.05.2015/626 Otobüs Fren Merkezi (Kongsberg-S.No:KA626321AM)   1 Adet 8708 Yeni      
  07.04.2015/175 Oto Açılır Kapanır Üst Tavanı   1 Adet 8708 Kull.      
  05.05.2015/704 Oto Şanzımanı   1 Adet 8708 Çıkma      
  05.05.2015/688 Otomobil Ön Dış Çamurluk   1 Adet 8707 Çıkma      
  05.05.2015/670 Otomobil Ön İç Çamurluk   1 Adet 8707 Çıkma      
  20.04.2015/200 Tır Krankı   1 Adet 8483 Çıkma      
  27.02.2015/58 Motosiklet Çamurluğu   2 Adet 8714 Kull.      
    Motosiklet Oturağı   1 Adet 8714 Kull.      
  27.02.2015/62 Oto Krank Mili   2 Adet 8483 Çıkma      
  27.02.2015/63 Oto Bagaj Kapısı   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Ön Marşpiyel   1 Adet 8708 Çıkma      
    Şanzıman   2 Adet 8483 Çıkma      
  25.05.2015/145 Oto Salıncağı   3 Adet 8708 Kull.      
    Oto Krankı   1 Adet 8483 Kull.      
    Oto Silindir Kapağı   1 Adet 8409 Kull.      
    Oto Direksiyon Kutusu   1 Adet 8708 Kull.      
  25.05.2015/146 Oto Krankı (BMW-1721592)   2 Adet 8483        
    Oto Krankı (Ford-16DA50772)   1 Adet 8483        
  03.06.2015/960 Oto Cam Otomatiği   7 Adet 8708 Çıkma      
    Küçük Oto Amortisörü   2 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Amortisör Yağ Kutusu   6 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Fren Balatası   2 Adet 6813 Çıkma      
  03.06.2015/957 Oto Rotili (Meyle-S.No:1764-1624)   2 Adet 8708 Yeni      
  01.06.2015/254 Tır Ön Kapısı   2 Adet 8708 Çıkma      
  01.06.2015/255 Oto Kapı İç Döşemesi   2 Adet 8708 Kull.      
  14.05.2015/76 Oto Kapısı   2 Adet 8708 Kull.      
  28.04.2015/53 Araç Sunroof   1 Adet 8707        
  18.06.2015/188 Tır Arka Stop Lambası (Ampülsüz)   2 Adet 8512 Kull.      
  26.06.2015/210 Motor Üst Kapağı (Honda)   2 Adet 8409        
  18.06.2015/190 Oto Fren Diski   4 Adet 8708 Kull.      
    Oto Fren Balatası   8 Adet 8708 Kull.      
    Oto Debriyaj Balatası   1 Adet 8708 Kull.      
    Oto Motor İçin Conta   2 Adet 4016 Kull.      
  29.04.2015/61 Stop Lambası (Golf)   4 Adet 8512        
    Direksiyon Simidi (Opel)   1 Adet 8708        
    Airbag (Opel)   1 Adet 8708        
    Araç Kapı İçi (Golf)   4 Adet 8707        
  26.05.2015/81 Oto Motoru (Ford Transit)   1 Adet 8407        
  28.05.2015/874 Oto Yan Dikiz Aynası   1 Adet 7009 Çıkma      
                13.643,48 TL 1.364,35 TL  
2 25.05.2015/142 Tır Motor Silindir Üst Kapağı GRUP NO: 2015/90 1 Adet 8409 Çıkma     Kapıkule Tasfiye Eşya 
  25.05.2015/111 Tır Motor Üst Kapağı   2 Adet 8409 Kull.     Ambarı
  25.05.2015/144 Şanzıman   2 Adet 8409        
  25.05.2015/149 Tır Turbosu   1 Adet 8409        
  25.05.2015/155 Şanzıman   1 Adet 8409        
  25.05.2015/159 Motor Silindir Kapağı (R90400123)   2 Adet 8409        
  21.11.2014/223 Far   2 Adet 8512 Kull.      
    Far (Oto İçin Lamba)   2 Adet 8539 Kull.      
  03.11.2014/72 Fren Balatası   4 Adet 6913        
  25.03.2015/36 Isıtıcı (Aıda)   1 Adet 8516 Kull.      
  25.03.2015/35 Isıtıcı (Dplch 200B)   1 Adet 8516 Kull.      
  25.03.2015/38 Hidrolik Hortum   3 Adet 4009        
    Makine Zinciri   6 Adet 7315        
  03.11.2014/78 Gemi Yedek Parçası (Motor İçin)   8 Adet 8408        
  03.11.2014/70 Araba Bagaj Kapağı   1 Adet 8708 Kull.      
  11.05.2015/778 Oto Stop Lambası   2 Adet 8512 Çıkma      
  07.04.2015/183 Otobüs Klima Kopresörü   1 Adet 8415 Çıkma      
  24.04.2015/564 Oto silindir Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
  27.02.2015/56 Oto Motor Bloğu   1 Adet 8409 Çıkma      
  05.05.2015/675 Oto Silindir Üst Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
  11.05.2015/772 Otomobil Devir Saati (Bosch-S.No:1031098109)   1 Adet 9029 Kull.      
  05.05.2015/673 Oto Piston Kolu   4 Adet 8409 Çıkma      
  24.04.2015/570 Oto Motor Kayış   1 Adet 8409 Yeni      
    Oto Transfer Kutusu Zinciri   1 Adet 8483 Yeni      
  05.05.2015/700 Oto Sileceği (Lastiği Yok)   1 Adet 8512        
  05.05.2015/693 Otomobil Silindir Üst Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
  24.04.2015/561 Otobüs İçin Enjektör   6 Adet 8409 Çıkma      
  24.04.2015/577 Tır Sis Lambası   2 Adet 8512 Çıkma      
  24.04.2015/588 Oto Ön Far Lambası   2 Adet 8512 Çıkma      
  24.04.2015/589 Oto İç Klima Paneli   2 Adet 8415 Çıkma      
  24.04.2015/590 Oto Gergi Aparatı   1 Adet 8483 Çıkma      
  28.05.2015/858 Oto Kapı Kilidi   5 Adet 8301 Çıkma      
  28.05.2015/866 Klima Aksamı (Danfoss-S.No:G8041C326A196)   1 Adet 8415 Kull.      
    Klima Aksamı (Danfoss-S.No:G68041C346A080-G8041C286D046-   4 Adet 8415 Kull.      
    G8041C286D040-G8041C348A030)                
  28.05.2015/888 Motor Silindir Üst Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma      
                11.354,10 TL 1.135,41 TL  
3 28.05.2015/834 Oto Silindir Kapağı GRUP NO: 2015/92 1 Adet 8409 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Oto Eksant Pili   1 Adet 8483 Kull.     Ambarı
  25.05.2015/139 Tır Mazot Deposu   1 Adet 8708        
  25.05.2015/141 Şanzıman   1 Adet 8708        
  25.05.2015/147 Oto Aks Mili   2 Adet 8708 Kull.      
    Oto Amortisörü   2 Adet 8708 Kull.      
    Oto Farı   2 Adet 8512 Kull.      
    Oto Manifoldu   2 Adet 8409 Kull.      
  03.11.2014/77 Yağmurlama Borusu Contası   50 Adet 4016        
  07.04.2015/177 Oto Helezon Yayı   4 Adet 8708 Çıkma      
  27.02.2015/66 Oto Defransiyel Karpuzu   2 Adet 8708 Çıkma      
  04.05.2015/633 Büyük Takım Çantası Tekerleği (27 KG)   18 Adet 8709        
  07.04.2015/182 Otobüs Şanzımanı(Kapağıyla Beraber)   1 Adet 8708 Çıkma      
  20.04.2015/190 Şanzıman   1 Adet 8483 Çıkma      
    Silindir Üst Kapağı   1 Adet 8483 Çıkma      
  27.02.2015/60 Motosiklet Egzosu   1 Adet 8714 Kull.      
  05.05.2015/705 Oto Direksiyon Simidi   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Direksiyon Mili   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Sinyal Kolu (2'li halde)   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Parçası (Kıekert)   2 Adet 8708 Çıkma      
  28.05.2015/847 Oto Şanzumanı   1 Adet 8483 Çıkma      
  28.05.2015/845 Metal Kelepçe (Dnso)   5 Adet 7318 Yeni      
    Metal Kelepçe Bağlantısı (Dnso)   10 Adet 7318 Yeni      
    Metal Küçük Boru   3 Adet 7206 Yeni      
  25.05.2015/133 Tır Mazot Deposu   1 Adet 8708 Kull.      
    Tır Aküsü   2 Adet 8507 Kull.      
  03.11.2014/74 Zincirli Kilit (Racecoach)   20 Adet 7307        
  24.03.2015/33 Cıvata (13 Kutu)   245 Adet 7318        
  03.06.2015/944 Oto Eksantrik Mili   2 Adet 8483 Çıkma      
    Oto Motor Üst Kapak   1 Adet 8409 Çıkma      
  03.06.2015/926 Pervane   1 Adet 8708 Çıkma      
  03.06.2015/925 Traktör İçin Döküm Parça   1 Adet 8708 Çıkma      
  28.05.2015/884 Oto Bobini   8 Adet 8511 Çıkma      
  26.05.2015/80 Krank Mili (01465 A1)   1 Adet 8483 Kull.      
    Krank Kolu   1 Adet 8409 Kull.      
  29.04.2015/64 Silindir Kapağı   2 Adet 8409        
    Şanzıman   2 Adet 8708        
  12.05.2015/73 Fren Merkezi   3 Adet 8708        
    Silindir Kapağı   3 Adet 8409        
    Şanzıman   1 Adet 8708        
  18.06.2015/187 Oto Silindir Üst Kapağı   2 Adet 8409 Kull.      
    Oto Krank Mili   2 Adet 8483 Kull.      
  26.06.2015/208 Tır Ön Forya   1 Adet 8708 Kull.      
    Tır Fren Klipri,Körük   1 Adet 8708 Kull.      
    Tır Balata   2 Adet 6813 Kull.      
                12.638,19 TL 1.263,82 TL  
4 05.06.2015/180 Oto Şanzıman Altı ve Kapağı GRUP NO: 2015/93 3 Adet 8708 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
    ABS Beyni (Volvo)   3 Adet 9032 Kull.     Ambarı
    Dişli Takımı   3 Adet 8483 Kull.      
  28.04.2015/54 Saplama Demir   33 Adet 7326        
    Bağlantı Demir Dirsek   17 Adet 7326        
    Tekerlek   8 Adet 8708        
    Niker Dişli Bağlantı   12 Adet 8714        
    Niker Dişli Kapak   34 Adet 8714        
  14.05.2015/74 Tır Debriyajı   1 Adet 8708        
  26.06.2015/202 Şanzıman   4 Adet 8708        
  26.06.2015/203 Oto Plastik Motor Takozu   4 Adet 8708 Kull.      
    Oto Rot Başı   4 Adet 8708 Kull.      
    Oto Montaj Kolu Aksamı   4 Adet 8708 Kull.      
    Oto Fren Balatası   4 Adet 6813        
    Oto Su Fiskesi Plastik Başı   10 Adet 8708 Kull.      
    Oto Fren Diski   2 Adet 8708 Kull.      
  05.06.2015/173 Tır Baskı Balatası   2 Adet 6813        
    Tır Şanzıman Dişlisi   9 Adet 8483        
    Tır Diferansiyel Dişlisi   1 Adet 8483        
  28.04.2015/55 Dikiş Makinesi Sanayi Tipi (Jack)   1 Adet 8452        
                9.730,37 TL 973,04 TL  
5 28.05.2015/86 Kapı Kilidi (4 Kutu İçerisinde) GRUP NO: 2015/94 159 Adet 8301       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  22.05.2015/78 Şanzıman   4 Adet 8409       Ambarı
    Karter Üst Kapağı (BMW)   1 Adet 8409        
    Silindir Kapağı   3 Adet 8409        
  29.04.2015/62 Oto Silindir Üst Kapağı   2 Adet 8409        
  01.06.2015/261 Tır Baskı Balatası   1 Adet 6813 Çıkma      
  28.05.2015/898 Oto Sis Lambası   2 Adet 8512 Çıkma      
  28.05.2015/872 Oto Stop Lambası   2 Adet 8512 Kull.      
  03.06.2015/954 Oto Arka Stopu   1 Adet 8512 Yeni      
  05.06.2015/181 Otomobil Enjektörü   9 Adet 8409 Kull.      
    Mazot Pompası (Volvo)   1 Adet 8413 Kull.      
  28.05.2015/876 Oto Cam Fitili   5 Adet 4016 Kull.      
  18.06.2015/193 Tır İçin Hava Tüpü   1 Adet 8421 Kull.      
    Tır İçin Turbo   1 Adet 8409 Kull.      
                7.548,09 TL 754,81 TL  
6 28.04.2015/57 Freeze Ucu GRUP NO: 2015/95 123 Adet 8207       Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Freeze Ucu Yuvarlak   370 Adet 8207       Ambarı
  28.04.2015/59 Matkap Ucu   30 Adet 8208        
    Freeze Ucu Yuvarlak   1750 Adet 8207        
    Freeze Ucu Uzun   1900 Adet 8207        
  18.06.2015/194 Torna Makinesi Ucu (Vergnona)   100 Adet 8208        
    Matkap Ucu   170 Adet 8208        
  28.05.2015/881 Matkap Ucu   20 Adet 8207 Kull.      
  28.05.2015/860 Torna Makinesi Parçası   32 Adet 8466 Kull.      
  12.05.2015/71 Kesici Makine Ucu (Korloy PC 3545)   10 Kutu 8209        
    Kesici Makine Ucu (Taegut EC)   5 Kutu 8209        
    Makine Pastası (Mapka)   20 Adet 8466        
    Makine Parçası   272 Adet 8466        
  05.06.2015/177 Torna Ayna Katarı   2 Adet 8466        
                13.097,85 TL 1.309,79 TL  
7 25.03.2015/34 Bilyalı Küçük Rulman GRUP NO: 2015/96 3100 Adet 8482       Kapıkule Tasfiye Eşya 
  26.05.2015/83 Rulman   10 Adet 8482       Ambarı
  03.06.2015/946 Rulman   1 Adet 8482        
                20.065,43 TL 2.006,54 TL  
8 25.05.2015/154 Oto Şanzıman Kapağı GRUP NO: 2015/97 1 Adet 8708 Kull.     Kapıkule Tasfiye Eşya 
    Oto Cam Kriko Ayağı   1 Adet 8302 Kull.     Ambarı
    Oto Plastik Pervane   1 Adet 8414 Kull.      
  11.05.2015/702 Oto Aks Başı (Trow)   2 Adet 8708 Yeni      
  11.05.2015/780 Oto Bagaj Kapısı   1 Adet 8708 Kull.      
  11.05.2015/781 Motosiklet Eksozu   2 Adet 8708 Kull.      
  11.05.2015/775 Oto Arka Cam   1 Adet 7007 Çıkma      
  04.05.2015/628 Oto Kalorifer Pervanesi (Valeo)   1 Adet 8708 Kull.      
  28.05.2015/862 Bilya (Küçük Boy)   2 Adet 8482 Yeni      
    Enjektör   4 Adet 8409 Kull.      
    Araç Kontak Yuvası   1 Adet 8708 Yeni      
    Oto Distribitörü (1 adedinin kapağı yok)   2 Adet 8409 Çıkma      
    Oto Mazot Pompası   1 Adet 8413 Çıkma      
  28.05.2015/859 Şarj Dinamosu (Valeo)   1 Adet 8511 Yeni      
  03.06.2015/950 Oto Kalorifer Alt Muhafazası   1 Adet 7322 Çıkma      
  03.06.2015/949 Oto Direksiyon Kutusu   1 Adet 8708 Çıkma      
    Oto Hava Filtresi Plastik Aksamı   1 Adet 8421 Çıkma      
  03.06.2015/948 Motor Bloğu   1 Adet 8409 Çıkma      
    Piston   4 Adet 8708 Çıkma      
    Motor Üst Kapağı   1 Adet 8409 Çıkma