T.C.        
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
 KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
1- Satışa esas bedeli en az 16.313,00 TL ile en çok 562.464,00 TL arasında değişen; 01.08.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.631,50 TL, en çok 56.246,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında,çorap, tayt, dvd player, terlik, süs eşyası, cam eşya, peçete, boru, el pompası, kumaş, mumluk, saç tokası, duvar saati, iş eldiveni, somun, batarya, v.b. 10 (on ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 02.08.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir
    2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
    3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri   10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE  KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN

 SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE

EŞYAYA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ

 

1- SATIŞI YAPAN İDARE: ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2- SATIŞ YERİ: Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :  02.08.2016 Tarihinde 10:00–12:00 ile 13:30–16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

               a)  Nakdi olarak ödenecek güvence 01.08.2016  tarih ve saat 16.30’a kadar Dudulu Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

               b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI:  Satış bedeli 1000 TL ve üstü bedellerde 100 TL’dir.

 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: İhalenin  tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde

 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: İhale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün içinde, Yeniden İhraç Amaçlı Satışlarda İhale Bedelinin Ödenmesini İzleyen 30  gün içinde.

 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Taksitlendirme yapılmayacaktır.

 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

A.     Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.      

B.     Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:

 

1.      ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: 1 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI

2.      ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: 3 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI

3.      HALKALI ÖRTAŞ  ANTREPO: İNÖNÜ MAH. MUHAMMER AKSOY CAD. SEDEF TIR TESİSLERİ İÇİ SEFAKÖY/İST.

 

    10-    ÖZEL HÜKÜMLER:

 

1.      Tasfiye Yönetmeliğinin 35/5 maddesine göre; Teminat bedelinin yatırılmasıyla satış şartnamesi ve şartname eki listede yer alan koşullar kabul edilmiş sayılır.

2.      Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre; Bölge müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.

3.      Tasfiye Yönetmeliğinin 67. Maddesine göre, Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla bu Yönetmelikte belirlenmiş süreler kadar gümrük idaresince ek süre verilebilir. Bunun dışındaki süre talepleri bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

4.      Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden  hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir. 

5.      Şartnamenin 20/4 maddesi uyarınca; 1-a ve 1-b bentlerine göre verilen ek sürelerde, ihale bedeli üzerinden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen ve ihale tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır.20/2 maddeye göre verilen ek sürede, verilen ek süre için ilgili tarife uyarınca ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret alıcıdan ayrıca alınır.

6.      Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.

7.      Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken verginin satış anında alıcı tarafından ödenmemesi halinde veya alıcının güvencesi yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda ya da alıcının şartnamenin 17'nci  maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu kişi hakkında şartnamenin 17'nci maddesinin 2. ve 6'ncı fıkraları hükümleri uygulanır. Eşyaya, varsa son çekilenin verdiği  teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son  çekilene satış yapılır.Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde; satış iptal edilir ve güvencesi gelir kaydedilir.

8.      Satışlarımız 6502 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez. Bu husus satış faturalarında da belirtilecektir.

9.      Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.

10.   Şartnamenin 18/1 maddesi uyarınca; İdare ve alıcı arasında imzalanan “Satış Kağıdı” ve “Sözleşme” nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.

11.   Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca  "Teminatın İade Edilmesinde Sakınca Yoktur" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.

12.   Satış Şartnamesi ve eki liste isteklilere 10,00 TL bedel karşılığında verilir.

13.   Satışa katılmasına rağmen eşya almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre  aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.

14.   Satış listesinin 10.   Sıra numarasında  kayıtlı eşya grubu ‘’YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ’’ suretiyle satışa sunulacaktır.

15.   Satış listesinde İhraç Amaçlı Satışa sunulan eşyalara ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerince tanzimli analiz raporları mevcut olmayıp ‘Yurtdışına satışı talep edilen ürünlerin resmi kontrollerinde; 5996 sayılı Kanunun 34. Maddesinin 6. Bendine istinaden işlem tesis edilir. Bu maddede alıcı ülkenin farklı bir talebinin olmaması halinde 5996 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, bu Kanun hükümlerine uygun olmayan hükümler, alıcı ülkenin mevzuatına uygun olması ya da alıcı ülkeye ürünle ilgili açıklamalar ve alıcı ülkenin kabul etmesi durumunda ihraç edilebilir.’ denilmektedir. İhraç edilecek ülkenin bu haliyle kabul edip etmemesi hususunun sorumluluğu alıcıya aittir.

16.   Satış listesinin 3. Sıra numarasında kayıtlı ‘Terlik’ cinsi eşya için çift başına  5 $ ve %8 KDV’si  satış bedeli ile birlikten alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

17.   Satış Listesinin  6. ve 7.   Sıra numarasında kayıtlı TTB muhteviyatı eşyalar için satış sonrasında Spesifik Vergi ve Mali Yükler, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

 

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ (3) MİKTARI (6) GTİP NO (7) HASAR ORANI (8) SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12)
1/2016-124 16.03.20163413001600189 ÇORAP  131400 Çift (TOPLAM: 1095 KAP) 611530900019   562.464,00 56.246,40 HALKALI ÖRTAŞ ANTREPO
16.03.20163413001600189 BAYAN TAYT 117600 Adet (TOPLAM: 170 KAP) 611529000019        
2/2016-125 16.03.20163413001600191 DVD PLAYER 1251 Adet  (TOPLAM: 574 KAP) 852859700000   222.728,00 22.272,80 HALKALI ÖRTAŞ ANTREPO
3/2016-126 16.03.20163413001600193 TERLİK 28400 Çift 640590900012   483.918,00 48.391,80 HALKALI ÖRTAŞ ANTREPO
  Spesifik Vergi: Mevcut  (Satış bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir.)          
4/2016-127 16.03.20163413001600187 ÇORAP  295896 Çift 611530190000   240.548,00 24.054,80 HALKALI ÖRTAŞ ANTREPO
5/2016-128 16.03.20163413001600183 SÜS AĞACI  10 Adet 950590000000   287.732,00 28.773,20 HALKALI ÖRTAŞ ANTREPO
16.03.20163413001600183 CAM EŞYA  450 Adet 701399000000        
  16.03.20163413001600183 PEÇETE  35900 Adet 481830000000        
  16.03.20163413001600183 BORU  5 Adet 730619100000        
  16.03.20163413001600183 EL POMPASI 2000 Adet 841420200000        
  16.03.20163413001600183 FOTO KAĞIDI 10 Adet 481159009019        
  16.03.20163413001600183 PLASTİKTEN STREÇ 42 Adet 392190600011        
6/2016-94 18.04.20163460021600177 KUMAŞ (MARKASIZ) 4670 Kilogram (158 RULO HALİNDEDİR ) 590320909000   26.920,00 2.692,00 ERENKÖY   3 NOLU KEA
  Spesifik Vergi : 59.955,00 TL (Satış bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir.)          
7/2016-95 18.04.20163460021600178 MUMLUK 335 Adet 940550003000   23.539,00 2.353,90 ERENKÖY   3 NOLU KEA
18.04.20163460021600178 SAÇ TOKASI 9854 Adet 961519000000        
18.04.20163460021600178 DUVAR SAATi 359 Adet 910521000000        
  Spesifik Vergi : 4.814,40 TL (Satış bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir.)          
8/2016-92 13.04.20163460021600123 ELDİVEN/ (GRIPPAZ İBARELİ) 60235 Çift 401519000011   118.157,00 11.815,70 ERENKÖY   1 NOLU KEA
13.04.20163460021600123 ELDİVEN (HASPET -MASTER FORCE- İBARELİ) 199995 Çift 401519000011        
9/2016-93 13.04.20163460021600122 SOMUN/MARKASIZ/-/- 4339 Kilogram 731816300000   77.091,00 7.709,10 ERENKÖY   1 NOLU KEA
10/2016-101 14.04.20163460021600175 BATARYA/SONY İBARELİ/-/- 1445 Adet 850760000000   16.313,00 1.631,30 ERENKÖY   1 NOLU KEA
  ( YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ )