T.C.                                                                                            
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ, TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
            1-  Satışa esas bedeli 44.030.47 TL olan ve 22.05.2018 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı 4.403,05 TL, olan,  cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri ,  satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen,1 grup (gıda) türü eşya, açık artırma suretiyle, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlülğü hizmet binası toplantı salonu Gürbulak Sınır Kapısı Doğubayazıt/AĞRI adresinde  23.05.2018 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (472 )321 20 24 numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri    10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR.            
T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ  UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü 2018/01
1- SATIŞI YAPAN İDARE                 : GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                   : GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU GÜRBULAK SINIR KAPISI DOĞUBAYAZIT AĞRI
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ            : 23.05.2018 Tarihinde ve saat 09.30 -12.00 saatleri arasında yapılacaktır.
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:
  a) Nakdi olarak ödenecek güvence  Satış için 22.05.2018 tarih ve saat 16.00 'a kadar Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası Doğubayazıt/AĞRI   adresinde bulunan ve satışı yapan Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme  Müdürlüklerinde  bulunan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,             
 b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI:  Satışa esas bedeli 1.000 TL nin üzerinde olanlar için 100 TL dir. Satış esas bedeli 1.000 TL nin altında olanlar için 20 TL dir.
 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 2 (iki) iş günü.
 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: İhale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün.
 8- EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR.
 9- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.
 10- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
             a) Görülebileceği Yerler: Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası Doğubayazıt / AĞRI
             b) Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00-12.00 ile 13.00-16.30 saatleri arası.
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Satış Listesi muhteviyatı eşyaların satış sonrası piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ile izinler alıcıya aittir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/ d  maddesine göre; ihale yoluyla yapılacak satışlarda, Damga vergisi ve damga vergisine ait KDV satış anında alıcı tarafından ödenir.
3-Satışlarımız 4077 sayılı kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
4-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre ; Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasıda ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminini değiştirilmesine yetkilidir.
6- Şartname eki listede bulunan karpuz cinsi gıdanın tüketiminde sakınca olmadığına dair rapor ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri taranfından tanzim edilmiştir.
7-Söz konusu eşyalar kg olarak satışa sunulmuştur.
8-Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
9-Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın listede belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
10-Satış şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL.(KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
11-  EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
                                                                     Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü
                                                                                                                                                                                                                                                                          2018/02
SIRA NO
(1)
TESPİT TAH.
 TARİH VE NO
(2)
 CİNSİ
(3)
EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA
KULAK NUMARASI
(4)
SON KULLANIM TARİHİ
(5)
MİKTARI
(6)
GTİP NO
(7)
HASAR ORANI
(8)
SATIŞA
ESAS
BEDEL
(10)
GÜVENCE TUTARI
(11)
BULUNDUĞU YER
(12)
AMBAR /SUNDURMAYA
GİRİŞ TARİHİ VE NO
(12)
1 15.05.2018
0415001800044
GIDA KARPUZ   42.750 KG
 
.080711000000   44.030,47 TL 4.403,05 TL Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt/AĞRI 08.05.2018