T.C.
 TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE  DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK  KANUNU
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
 
        1- Satışa esas bedeli en az 68239,40  TL bedeli; 02.04.2019  günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 6.823,9  TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 1 grup eşya (sığır ciğeri ); açık artırma  usulü ile, Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü Doğubayazıt-Gürbulak yolu Tır Parkı yanı Gümrük Kompleksi adresindeki toplantı salonunda 02.04.2019 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.ticaret.gov.tr internet adresimiz ile (0472) (3212024) numaralı telefondan ulaşılabilir.
        2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
        3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri     10,00 TL bedel karşılığı Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
   
1) SATIŞI YAPAN İDARE                  :  GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
2) SATIŞ YERİ                                    :   GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası  Kompleksi Toplantı Salonu Doğubayazıt/AĞRI
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ             :  02.04.2019 tarihinde ve saat 10:00' da başlayacaktır.
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :  a) Nakdi olarak ödenecek güvence 01.04.2019 tarih ve saat 16.30’a kadar Gürbulak Doğubayazıt yolu Tır Parkı yanı Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü Doğubayazıt/AĞRI adresinde bulunan ve satışı yapan Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  100,00 TL.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                         :   Satışın tamamlanmasını izleyen 2(iki) iş günü içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :  ihale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                                 : 
TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER               :     ASA MEZBAHANES SOĞUK HAVA DEPOSU DOĞUBAYAZIT/AĞRI
10) ÖZEL HÜKÜMLER   : 1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5  maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
Satış listesi muhteviyatı eşya ihalesine katılım şartı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yem İşletmesi Onay Belgesi Faliyet konulu Köpek Çiğneme Ürünleri Üretimi izin belgelesi aranmaktadır.
7-Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir.
8-Satın alınan eşyanın il hudutları dışına çıkarılması halinde Doğubayazıt İlçe Tarım Müdürlüğünden rapor alınması gerekir.
9-Satın alınan eşyanın nakliyesi frigo araçlarla yapılması gerekmektedir.
10-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
11-Satın alınan hayvanlara ait faturaların, İl/İlçe Ticaret Borsasında tescil işleminin yaptırılarak tescil ücretinin alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

12) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER  : ASA MEZBAHANE SOĞUK HAVA DEPOSU
 
SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ  (3) KULAK KÜPE NUMARASI GRUP NUMARASI MİKTARI (6) GTİP NO (7) HASAR ORANI (8) KİLOMETRE (9) SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12) AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO (13)
1 23.03.2019
0416001900001
Sığır Ciğeri     20.000 KG .051199859018.     68.239,40TL 6.823,94TL ASA MEZBAHANE SOĞUK HAVA DEPOSU 08.03.2019