T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI  
 
            1- Satışa esas bedeli en az 124,00TL ile en çok 2.470.181,00 TL arasında değişen; 15.09.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,00 TL, en çok  100.000 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kullanılmış araç parçaları,konteyner,rulman,duman dedektörü,tütün doldurma makinası, tekstil eşyası,boya, muhtelif eşyalar vb. 59 grup  eşya  açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.09.2014 tarihinde saat 09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri  10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
              İLAN OLUNUR.
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE  
SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
                     
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                                    :    İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü    
2) SATIŞ YERİ                                                                                     : İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü  Sevgi Mh. 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                                  :     : 16.09.2014  tarihinde saat 09.30'da.          
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin ;          
  15.09.2014 tarih ve saat 16.00'a kadar Sevgi Mh. 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin 
Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatıracaktır.
           b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35/2'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.”
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                                   : Satışa esas bedelin 1.000,00 TL'den az olan satışlar için en az pey sürme sürme tutarı 50,00 TL.
Satışa esas bedelin 1.000,00 TL'den fazla satışlar için en az pey sürme sürme tutarı 100,00 TL'dır.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                          : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde.
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 10 (on) gün içinde.
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI      :       %12'dir.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :        
1- Ege Gemi Söküm San.Tic.A.Ş Aygaz Cad. Atatürk Mah. No:51 35800 Aliağa/İZMİR(Vedat Bey)          
2- Aliağa Ege Gübre San.A.Ş. 25.Cd. No:2 PK.25 35801 Çakmaklı-Aliağa/İZMİR            
3- Ege Serbest Bölge Güm. Müd.  Akçay Cd. No:144/1 Gaziemir/İZMİR              
4- FTB Fastener A.Ş.   Ege Serbest Bölge Ayfer Sk.No:21 Gaziemir/İZMİR            
5- TASİŞ   Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir-İZMİR              
6- TCDD Liman İşletmesi Müd. Alsancak/İZMİR                
7- Umat Umumi Mağ. Türk A.Ş. 1494 Sokak No:21 Alsancak/İZMİR              
                     
Görülebileceği saatler: Satış listesinin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00 - 12.00 ile 13.00 - 16.00 saatleri arası.  
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :    
a) Şartname 20 maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde, idareye ödenmesi gereken bedelden yıllık %12 tecil faizi alınır.
b) Satışta bulduğu değeri, vergi, resim ve diğer giderler hariç 10.000.-TL’sını aşan eşya için taksitlendirme  yapılabilir. Listemizin 15-28.  sıra aralığında bulunan eşyalar için taksitlendirme yapılamaz.
c) Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında güvence olarak alınır.
d) Satışta, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödenmemesi veya güvence yeterli olmadığı halde teklif verilmesi halinde, güvence bedeli döner sermayeye gelir kaydedilir. Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekileninde yukarda belirtilen kapsama girmesi halinde, güvencesi gelir kaydedilerek satış iptal edilir.
e) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
f) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konur şartnamenin 8.nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce ” güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.” Şerhi düşülen ve imzalayarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
g) Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
h)  Listemizin 52. sırasında bulunan motorlu bisiklet cinsi eşya için (150 USD karşılığı TL + ÖTV + KDV) tutarındaki ek mali yükümlülük bedeli, satış bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
ı) Listemizin 55. sırasında bulunan eşya yurt dışı edilmek üzere YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI satışa tabidir.
i) Listemizin 56. sırasında bulunan polipropilen cinsi eşya gıda sanayiinde kullanılamaz. 
11) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER   :        
SIRA
NO
(1)
TESPİT
TAHAKKUK
TARİH VE NO
(2)
EŞYANIN ÖZELLİĞİ, CİNSİ, MODELİ, MARKASI

(4)
MİK TARI (6) GTİP NO
(7)
HASARORANI (8) SATIŞA ESAS
BEDELİ
(10)
GÜVENCE
TUTARI
(11)
BULUNDUĞU
YER
(12)
1 08.04.14/3519001400018 6 adet kullanılmış su motoru (yakıtlı), 1 adet kullanılmış elektronik su motoru (yakıtlı).   8413   9.001,00 901,00 EGE GEMİ SÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
2 30.05.14/3519001400022 3 adet 20'lik konteynır(MRKU-671455-0, MSKU-580073-7, PONU-012186-2).   8609   9.293,00 930,00 EGE GÜBRE SAN.A.Ş.
3 08.07.14/3522001400090
08.07.14/3522001400089
08.07.14/3522001400088/1


09.07.14/3522001400095/1


24.12.13/3522001300023/1
Shrink paketleme makinesi
1 adet zigzag boş kesimli kumaş serme ve kesme makinesi, 2 adet ütü dolabı.
9 ad.küçük boy tekstil masası, 1 ad.büyük boy tekstil masası, 3 ad.ütü masası, 1 ad.elekt. ütü, 1 ad.ahşap tekstil çalışma masası, 1 ad.ofis çalışma masası, 1 ad.bilgisayar monitör ve klavye, 1 ad.plastik masa, 1 ad.etiket yapıştırma makinesi.
1 ad.çelik kasa, 1 ad.112-6 kxa kesintisiz güç kaynağı, 1 ad.elektrik panosu, 1 ad.güç kaynağı dolabı, 7 ad. 1*1 ahşap dolap, 2 ad.klavye, 2 ad.yazıcı aksam ve parçaları, 1 ad.ahşap masa, 1 ad.tabela, 6 ad.banko bölme aparatı.
50 adet ahşap palet.
  8422
8451
9403
8451
8422
8303
8443
9403
4415
  5.998,00 600,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
4 08.07.14/3522001400088/2
24.12.13/3522001300023/2
2 adet Brother mar.dikiş makinesi, 1 adet Juki mar. overlok makinesi
100 kg iplik.
  8452
5402
  1.293,00 130,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
5 09.07.14/3522001400095/2 6 ad.telefon, 3 ad.lcd monitör, 1 ad.tüplü monitör.   8528   287,00 29,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
6 08.07.14/3522001400092
14.07.14/3522001400102
17.07.14/3522001400110
2 adet metal sehpa, 1 adet paketleme makinesi
200 adet V kayışı
Brüt 9 kg römork bağlantı parçası.
  8422
4010
8432
  3.496,00 350,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
7 09.07.14/3522001400099/1 3 ad.plastik su deposu(1.000 lt), 3 ad. Cr-Ni tank(10.000 lt), 1 ad.Cr-Ni tank(500 lt), 1 ad. buharla çalışan tezarfen motoru, 1 ad.pistonlu kompresör, 1 ad.laboratuar fırını ve aksam parçaları, 1 ad.su arıtma cihazı, 1 ad.baskül(30-5.000 kg tartma kapasiteli), 6 ad.yangın söndürme cihazı, 1 ad.tekerlekli yük arabası, 2 ad.pvc plastik tank(7.500 lt), 1 ad.pvc plastik tank (15.000 lt), 2 ad.pvc plastik tank(20.000 lt), 1 ad.metal merdiven(7 m), 4 ad.tanklar için metal platform, 1 ad.daktilo, 7 ad.telefon cihazı, 1 ad.elektronik phmetre, 3 ad.fiziksel kimyasal analiz cihazı, 18 ad.koltuk ve sandalye, 8 ad.metal kapılı sürgülü kanatlı dolap, 12 ad.büro için ahşap yazı masası, 1 ad.ışıklı pano, 1 ad.tekerlekli metal dolap, 1 ad.tekerlekli krom tank, 3 ad.krom kaplamalı masa, 2 ad. 3 kapaklı metal soyunma dolabı, 1 ad. 2 kapaklı metal soyunma dolabı, 1 ad. tek kapaklı metal soyunma dolabı, 3 ad.sürgülü metal etajer, 1 ad.1 parça dolaplı laboratuar çalışma masası, 1 ad.metal ayaklı elbise askısı, 1 ad.faks cihazı, 3 ad.kamera, 1 ad.elektronik su arıtma cihazı.   7309
8514
8421
3922
7326
9403
8412
8414
8423
8424
9031
  33.459,00 3.346,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
8 09.07.14/352200140009409.07.14/3522001400097/1
3 ad.profil tezgahı, 1 ad.ahşap masa, 1 ad.ahşap dolap, 1 ad.çelik dolap, 266 kg metal aksam (boru şeklinde), 306 kg metal aksam (büyük kasnak), 1 ad.kaynak makinesi, 708 kg metal aksam(uzun demir), 2 ad.motor, 1 ad.kompresör, 2 ad.kompresör, 1 ad.çelik raf, 1 ad.küçük motor aksamı
7 ad.masa parçası, 13 ad.koltuk ve sandalye, 3 ad.etajer, 1 ad.ahşap masa, 2 ad.bilgisayar kasası, 2 palet ofis malzemesi, 3 ad.dosya dolabı, 7 ad.çekmeseli etajer, 7 ad.metal masa ayağı, 1 ad.telefon-faks, 3 ad.çöp kovası, 8 ad.metal parça, 2 ad. hortum(1,5m), 7 ad.telefon, 1 ad. elektrikli hesap makinesi, 2 ad.4'lü uzatma kablosu(2 m), 1 ad.kağıt kırpma makinesi, 1 ad.tarayıcı, 1 ad.modem, 1 ad.manuel hesap makinesi, 2 ad.klavye, 5 ad.mouse, 1 ad.kart okuyucu, 1 ad.araç çakmak şarj aleti, 1 ad.telefon şarj aleti. 
  9403
7326
8515
8414
9403
8443
8471
8472
8470
9401
  11.399,00 1.140,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
9 09.07.14/3522001400097/2

09.07.14/3522001400099/2
1 adet kahve makinesi, 1 adet monitör, 1 adet bulaşık makinesi, 1 adet buzdolabı, 2 adet masa hoparlörü, 1 adet 2 gözlü elektrikli ocak
1 adet demirçelikten elektrikli radyatör, 1 adet ev tipi soğutucu (250 lt), 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet çay-kahve makinesi, 1 adet elektrikli iki gözlü ocak.
  8422
8418
8516
8418
  383,00 39,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
10 17.07.14/3522001400112 1 adet ebatlama sunta kesme makinesi, 1 adet kaplama kesme makinesi, 1 adet Cnc Bulleni (250*500), 1 adet Calibra zımpara 41350   8465   25.450,00 2.545,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
11 08.07.14/3522001400091 1 ad.garaj krikosu, 1 ad.kompresör, 1 ad.gazaltı kaynak makinesi, 1 ad.kompresör, 1 ad.bilgisayar, 1 ad.faks cihazı, 4 ad.araba tekeri, 1 ad.işkence, 1 ad.yağ pompası, brüt 3 kg.muh. vida ve somun, 6 ad.vida sökme anahtarı, 50 ad.hidrolik hortum rekoru, 100 ad.muh.kelepçe, 60 ad.muh.ebatta hidrolik hortum, 15 ad.emniyet kemeri aksamı, 11 ad.stop lambası, 8 ad.stop lambası ampulü, 22 ad.rot başı, 28 kg hurda demir, 2 ad.el arabası lastik tekeri, 3 ad.devre kesici, 1 ad.transpalet, 1 ad.radyatör fan motoru.    8515   5.732,00 574,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
12 09.07.14/3522001400096/1 100 ad.plastik kapak, 15 ad.plastik kova, 60 ad.plastik çamaşır makinesi hortumu, 1.000 ad.vantilatör aksamı, 700 ad.plastik ayaklı kapak, 90 ad.vantilatör aksamı kablosu, 250 ad.vantilatör motoru, 900 ad.vantilatör düğmesi, 3.500 ad.ışıklı torba, 25 ad.plastik kasnak, 2 top poşet sıkıştırma teli, 1 top siyah kablo koruyucu hortum, 15 ad.vantilatörlü katalitik soba, 2 poşet kırmızı plastik aksam, 70 ad.siyah conta, 100 ad.gri plastik aksam, 600 ad.plastik elektrikli cihaz aksamı, 30 ad.kayış, 150 ad.elektrik aksamı(8 koli), 2 koli fiş, 300 ad.plastik aksam, 11.972 ad.fan elektrik motoru (57 palet-2.993 koli), 1.296 ad.elektrik motoru (beyaz-6 palet-324 koli), 1.110 ad.elektrik motoru(sarı-3 palet-111 koli).   8501
7321
3926
3923
8536
8544
8414
8536
  117.376,00 11.738,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
13 09.07.14/3522001400096/2 800 ad.su ısıtıcı fişi, 39.600 ad.vhs kaset (16 palet-792 koli).   8523   478,00 48,00 EGE SERBEST BÖLGE DEPOSU
14 05.06.14/3522001400052 47 adet monitör, 30 adet bilgisayar kasası, 3 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı, 2 adet televizyon(konferans cihazı), 1 adet server, 42 adet klavye, 3 adet mouse, 2 adet hesap makinesi, 2 adet barkod yazıcısı, 1 adet laptop, 18 adet power supply.   8524
8471
8443
  6.078,00 608,00 FTB FASTENER SAN.TİC.A.Ş.
(EGE SER. BÖLGE)
15 29.05.14/352200140002829.05.14/352200140002629.05.14/352200140002529.05.14/352200140002729.05.14/3522001400024
591 adet şanzıman, 211 adet motor kapağı, 168 adet krank mili, 115 adet krank mili-piston-biel kolu, 290 adet şarj dinamosu, 332 adet marş dinamosu, 76 adet klima motoru, 59 adet power pompası, 1 adet radyatör ve fanları, 68 adet motor beyni, 19 adet aks, 16 adet biel kolu ve piston, 11 adet emme manifoldu ve karbüratör, 15 adet muhtelif dişli, 1 adet termostat.
7 adet baskı balata, 148 adet piston, 11 adet karter, 27 adet krank mili yatağı, 194 adet muhtelif parça, 2 adet kelebek boğazı, 9 adet egzoz manifoldu, 117 adet silindir kapağı, 1 adet airbag, 6 adet sigorta tablası, 12 adet klima kullanım paneli, 357 adet silgeç motoru, 61 adet karbüratör parçaları, 26 adet endüksiyon bobini, 19 adet role.
8 adet hava filtre parçası, 11 adet pompa parçası, 19 adet diferansiyel, 5 adet plastik bağlantı parçası, 7 adet karter sacı, 16 adet devir daim parçası, 2 adet egzoz manifoldu, 4 adet salıncak, 161 adet silindir kapağı parçası, 8 adet aksam, 12 adet amortisör, 1 adet mazot pompası, 52 adet muhtelif motor parçaları, 3 adet hidrolik direksiyon parçası, 1 adet yağ kutusu.
15 adet turbo, 36 adet far, 1 adet stop lambası, 6 adet dikiz aynası, 1 adet torpido kapağı, 141 adet fren mestan havuzu, 108 adet abs fren tertibatı, 1 adet webasto, 113 adet gösterge paneli, 4 adet manifolt, 1 adet plastik motor üst kapağı, 1 adet klima borusu, 2 adet enjektör pompası, 3 adet motor ve şanzıman, 10 adet yağ pompası.
1 adet karbüratör, 3 adet jant ve lastik, 7 adet vites kolu, 155 adet şamandıra, 1 adet rot kolu
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8708
8409
8501
8511
8487
8409
8512
8708
8511
8421
8708
8409
8413
3926
8411
8512
8708
8531
 
  2.470.181,00 100.000,00 TASİŞ
16 25.06.14/3505001400435 2.800 adet plastik çakmak
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  9613   390,00 39,00 TASİŞ
17 25.02.14/3533001400007 2 adet Sony kamera, 2 adet kol saati.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8471   474,00 48,00 TASİŞ
18 04.02.14/3507001400515 4 adet araba kapısı, 40 adet motor beyni, 17 adet dikiz aynası, 7 adet far, 3 adet direksiyon, 114 adet direksiyon power kutusu, 256 adet şanzıman, 1 ton muhtelif yedek parça, 377 adet direksiyon poweri, 107 adet silindir üst kapak, 97 adet krank, 22 adet diferansiyel, 45 adet turbo, 116 adet klima motoru, 416 adet şarj dinamosu, 179 adet marş dinamosu, 46 adet motor bloğu, 57 adet şanzımanlı motor bloğu.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8708
8409
8511
8537
8483
  330.855,00 33.086,00 TASİŞ
19 24.04.14/3503001400324 1 adet elektrik pompası.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8501   124,00 13,00 TASİŞ
20 23.06.14/3503001400452 30 ad.duman dedektörü, 100 ad.hırsız alarmı, 75 ad.hırsız alarmı, 30 ad.duman dedektörü.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8531   19.886,00 1.989,00 TASİŞ
21 27.06.14/3503001400464 240 adet şemsiye
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  6601   588,00 59,00 TASİŞ
22 06.05.14/3503001400357 1.521 adet rulman
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8482   96.919,00 9.692,00 TASİŞ
23 25.06.14/3503001400459 355 adet el feneri, 285 adet led lamba ve led kafa feneri, 1.050 adet şemsiye, 26 adet dijital terazi, 1.104 adet yapıştırıcı, 1.100 adet kalem pil.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  6601
8513
  9.643,00 965,00 TASİŞ
24 19.06.14/3517001400108 5 adet cep telefonu şarj cihazı, 5 adet cep telefonu kulaklığı.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  8504   149,00 15,00 TASİŞ
25 24.06.14/3503001400457 950 adet duvar kağıdı, 2.820 adet fotokopi makinesi aksamı.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  4814   33.288,00 3.329,00 TASİŞ
26 23.06.14/3503001400450 3.110 adet şemsiye, 3.300 adet çakmak.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  6601   9.724,00 973,00 TASİŞ
27 23.06.14/3503001400455 15.000 adet iş eldiveni, 100 adet led lamba, 4.455 adet şemsiye, 20 adet dijital terazi, 28.300 adet çakmak, 700 adet çakmaklı el feneri.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  6601
7641
  33.694,00 3.370,00 TASİŞ
28 07.06.13/3503001300274 340 adet tütün doldurma makinesi, 1.010 adet tütün tabakası.
(5607 S.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA)
  4202   31.843,00 3.185,00 TASİŞ
29 06.05.14/3507001401599
24.03.14/3507001401382
16.12.13/3507001302790
16.12.13/3507001302798
15.05.14/3507001401606
24.03.14/3507001401388
24.03.14/3507001401397
24.03.14/3507001401433/1
17.02.14/3507001400835
24.03.14/3507001401418
230 parça tekstil (bayan kıyafeti)
235 metre kumaş
1 adet ayakkabı
1 adet bayan elbise
1 adet bayan tişört
1 adet erkek pijama altı
4 metre kumaş
6 paket eldiven(100'lü), 138 çift eldiven
2 rulo kumaş (rulolardan kullanılmış)
5 parça (670 cm) tekstil numunesi.
  6104
6005
6403
6204
6106
6107
5212
6116
5801
5208
  22.110,00 2.211,00 TASİŞ
30 16.12.13/3507001302782
16.12.13/3507001302811

16.12.13/3507001302808
16.12.13/3507001302796
24.03.14/3507001401381
16.12.13/3507001302802
24.03.14/3507001401412
16.12.13/3507001302788
24.03.14/3507001401394
16.12.13/3507001302775
24 adet süpürge aksamı, 65 adet descaling tablet
52 ad. ve 1 kutu muh. alet seti, 1 set matkap ucu, 2 ad. matkap, 1 ad. taşlama aleti, 2 ad. şerit metre, 8 ad. taşlama diski, 4 ad. koruma başlığı, 1 ad. avometre,i 26 çift eldiven
5 adet valf
5 set conta
6 adet metal bağlantı parçası
1 adet fan pervanesi
3 adet vida
1 adet yay
32 adet not defteri
1 adet plastik eşya.
  3402
8206
6116
8481
4016
7307
8414
7318
7320
4820
3926
  9.110,00 911,00 TASİŞ
31 16.12.13/3507001302809
24.03.14/3507001401386
24.03.14/3507001401404
20.05.14/3507001401613
24.03.14/3507001401414
24.03.14/3507001401400
16.12.13/3507001302794
16.12.13/3507001302791
24.03.14/3507001401403
12.08.13/3507001301913
128 adet ip
20.000 adet güvenlik etiketi
15.000 adet güvenlik etiketi
2 adet küçük projeksiyon, 3 adet cep telefonu cam ekranı
30 adet bağlantı soketi, 30 adet sinyal kablosu
4 adet toner
1 adet elektronik devre
2 adet bilgisayar aksamı
1 adet elektronik entegre devre
1 adet pil
  5406
8531
8531
9008
8544
8443
8542
8471
8542
8506
  8.771,00 878,00 TASİŞ
32 24.03.14/3507001401387
24.03.14/3507001401408
24.03.14/3507001401395
16.12.13/3507001302780
24.03.14/3507001401405
16.12.13/3507001302783
24.03.14/3507001401398
24.03.14/3507001401385
16.12.13/3507001302803
24.03.14/3507001401383
2 rulo plastik levha (yapışkanlı kağıt)
4.000 adet plastik makine kapağı
8 adet plastik kayış
3 adet kull.motor aksamı
45 adet filtre
49 adet plastik şişe(kapaksız)
1 adet kauçuk levha
1.000 adet plastik ambalaj
1 adet laptop çantası
2 adet plastik örtü ve plastik süs eşyası.
  3919
3926
3926
8409
8421
3923
4008
3923
4202
3926
  8.442,00 845,00 TASİŞ
33 16.12.13/3507001302800
21.02.14/3507001400879
23.01.14/3507001400191
17.02.14/3507001400851
17.02.14/3507001400853
17.02.14/3507001400830
07.02.14/3507001400637
21.02.14/3507001400901/2
18.03.14/3507001401295/2
23.01.14/3507001400189
23.01.14/3507001400198
1 adet zıpkın
1 adet Sony mar.el kamerası (bataryası yok)
3 adet Nintendo oyun konsolu
1 adet kamera
1 adet kamera
1 adet akü
2 ad.kull.fotoğraf makinesi, 1 ad.mp3 çalar
6 adet duvar tipi kamera
1 adet Kodak marka kull.fotoğraf makinesi
1 adet manikür seti
1 adet kulaklık
  9303
8525
9504
8525
8525
8507
8525
8525
8525
8214
8518
  5.365,00 537,00 TASİŞ
34 28.04.14/3507001401560
28.04.14/3507001401550
17.02.14/3507001400849
28.04.14/3507001401556
28.04.14/3507001401579
17.02.14/3507001400860
17.02.14/3507001400843
28.04.14/3507001401568
28.04.14/3507001401570
17.02.14/3507001400846
28.04.14/3507001401563
24.03.14/3507001401449
5 adet dalgıç pompası, 90 adet pompa aksamı
5 adet flanş
48 adet kull.motor
2 ad.vana, 2 ad.basınç düşürücü valf, 4 ad.selenoid valf, 2 ad.vana aksamı
1 adet flanş
2 ad.dc fan, 3 ad.motor
2 ad.kauçuk eşya, 2 ad.rulman, 1 pk.plastik aksamlar
1 ad. Servo motor
1 ad.plastik camlı koruyucu gözlük
1 kap kauçuk eşya
1 ad.vana montaj numunesi
1 adet kauçuk kayış.
  8413
7307
8413
8481
7307
8501
8204
8501
9004
4009
8481
4010
  9.700,00 970,00 TASİŞ
35 28.04.14/3507001401590
28.04.14/3507001401583
28.04.14/3507001401565

28.04.14/3507001401586
17.02.14/3507001400857
24.03.14/3507001401439
24.03.14/3507001401452
17.02.14/3507001400848
17.02.14/3507001400847
17.02.14/3507001400863
28.04.14/3507001401574
24.03.14/3507001401417
4 ad.avize
10.000 ad. brüt 11 kg tahta çubuk
20 ad.kull.giyim eşyası, 5 ad.kull.starter, 2 ad.çanta, 2 ad.role, 5 ad.plastik anahtarlık, 2 ad.modem, 5 ad.tornavida, 10 ad.kull.motorsiklet aksam parçası
2 ad.çanta, 30 ad.kağıt çanta
14 ad.aydınlatma cihazı
29 adet gece sürüş gözlüğü
1 adet led sokak ışığı
1 adet kitap okuyucu
1 adet kitap okuyucu
2 adet tabaklanmıış inek derisi
4 adet elektrik anahtarı
1 adet hafıza kartı.
  9405
4421
8517
8714
4202
8504
9004
9405
8471
8471
4107
8536
8523
  7.696,00 770,00 TASİŞ
36 28.04.14/3507001401576
28.04.14/3507001401572
24.03.14/3507001401460
28.04.14/3507001401571
04.11.13/3507001302522
28.04.14/3507001401577
24.03.14/3507001401433/2
24.03.14/3507001401430
28.04.14/3507001401555
24.03.14/3507001401451
17.02.14/3507001400825
48 adet solar şarj aleti
2 set güneş enerjisi ile çalışan ınvertör ve panel seti
3 adet çekici parçaları
2 adet metal parça
4 parça pim
1 adet metal aksam
5 adet iş güvenlik seti
4 ad.metal parça, 300 ad.plastik parça
400 adet karton föy
22 ad.karton koli
1 adet karton.
  8504
8504
8483
7326
7307
7326
6116
3926
4820
4819
4819
  12.695,00 1.270,00 TASİŞ
37 28.04.14/3507001401584
24.03.14/3507001401426
17.02.14/3507001400865
28.04.14/3507001401558
28.04.14/3507001401589
17.02.14/3507001400854
17.02.14/3507001400824
28.04.14/3507001401553
24.03.14/3507001401436
24.03.14/3507001401425
28.04.14/3507001401559
17.02.14/3507001400826
1 set arazi ölçüm cihazı (2 parça)
1 adet ultrasonic kaynak cihazı
1 adet soğutucu
1 adet ölçme ve muayene aleti aksamı
2 adet sinyal kablosu
2 adet kontrol cihazı
1 adet fan sistemi
4 adet gözenekli plastik yaprak
15 adet alüminyum parça
1 adet plastik malzeme
5 adet havlu, 12 adet teneke kutu
1 adet kilit
  9015
8504
8537
9031
8544
8537
8414
3921
7616
3926
7310
8301
  10.535,00 1.054,00 TASİŞ
38  03.02.14/3507001400478
03.02.14/3507001400439
28.02.14/3507001401074
11.02.14/3507001400785
11.02.14/3507001400784
11.02.14/3507001400780
21.02.14/3507001400892/1
03.02.14/3507001400450
04.02.14/3507001400517
26.02.14/3507001401004
27.02.14/3507001401042

03.02.14/3507001400449
14.02.14/3507001400802
200 adet elektronik parça
28 adet gps
333 adet 4 bağ plastikten kapı açma sensörü
6 adet punto makinesi (1 valiz)
15 ad.şarj aleti, 2 ad.hard disk, 25 ad.kamera aksamı, 50 ad.kamera aksamı
2 ad.kamera, 2 ad. Kamera aksamı, 20 ad.valf
97 ad.role, 4 ad.voltmetre, 1 ad.motor, 6 ad.soket, 6 ad.anahtar, 1 ad.ampermetre, 1 ad.bobin
1 ad. Samsung marka tablet
10 adet jeneratör V kayışı
60 adet priz
11 ad.kontaktör, 3 ad.açma kapama butonu, 3 ad.çalıştırma ve durdurma butonu, 1 ad.elektrik tesisatı için malzeme, 2 ad.kablo montajı malz.
2 adet elektronik sözlük
6 adet lamba.
  8542
8526
8536
8515
8471
8525
8536
8471
4010
8536
8536
8504
8543
9405
  15.016,00 1.502,00 TASİŞ
39 03.03.14/3507001401146
03.03.14/3507001401148
11.02.14/3507001400779
03.03.14/3507001401130
30.01.14/3507001400429
21.02.14/3507001400901/1
03.03.14/3507001401126
03.02.14/3507001400444
03.02.14/3507001400443
26.02.14/3507001400998
21.02.14/3507001400931
14.02.14/3507001400803
03.03.14/3507001401125
4 balya işlenmiş dana derisi
4 adet pompa
2 ad.debriyaj balatası, 10 ad.vida, 3 ad.freze ucu, 6 ad.kalıp, 3 ad.kablo
1 paket brüt 35 kg ham deri
5 adet oto parçası, 2 adet fitil, 1 adet kilit
70 adet bileklik, 95 adet saat
44 adet plastikten telefon kabı
1 kutu brüt 20 kg plastik hammadde
1 kutu brüt 15 kg plastik hammadde
40 adet çakmak
4 adet amortisör (motosiklet)
27 adet kerpeten
1 adet hidrolik filtre (3 parça).
  4107
8413
8480
4105
8708
9102
3926
3210
3210
9613
8714
8203
8421
  12.350,00 1.235,00 TASİŞ
40 30.01.14/3507001400432
13.03.14/3507001401282
20.02.14/3507001400868
13.03.14/3507001401281/2
20.03.14/3507001401374
20.03.14/3507001401375/2
20.03.14/3507001401370/2
27.02.14/3507001401014
6 adet el dokuma halı
21 adet kull.giyim eşyası
25 adet giyim eşyası
16 adet kull.giyim eşyası
1 adet kull.hasarlı valiz
2 çift üstü bez ayakkabı, 1 ad.siyah bayan el çantası, 1 ad.yeşil el çantası
1 adet kull.erkek pantolon (çanta içinde).
2 adet misina(10 metre)
  5701
6211
6211
6211
4202
6404
6103
5006
  4.585,00 459,00 TASİŞ
41 04.03.14/3507001401223
04.03.14/3507001401219

230.03.14/3507001401350
20.03.14/3507001401371
13.03.14/3507001401277
20.03.14/3507001401373
13.03.14/3507001401276
18.03.14/3507001401295/1
4 adet hidrofor pompası (4 koli)
24 poşet plastik conta, 2 ad.valf, 2 bağ plastik aksam, 1 poşet plastik aksam, 1 ad.basınç regülatörü, 2 kap pompa
1 adet araba camı
194 adet musluk vana parçası
6 adet metal enjektör
3 adet rulo halinde büyük boru, 3 adet rulo halinde küçük boru
1 adet su motoru aksamı
1 adet kull. telefon kılıfı, 10 adet kull.pil. 
  8413
3926
8413
7007
8481
7322
7411
8413
8506
  11.675,00 1.168,00 TASİŞ
42 13.03.14/3507001401266
04.03.14/3507001401224
04.03.14/3507001401204
20.03.14/3507001401375/1
13.03.14/3507001401254
18.03.14/3507001401307
20.03.14/3507001401352
13.03.14/3507001401282/1
13.03.14/3507001401281/1
20.03.14/3507001401370/1
1 adet debimetre, 1 adet debimetre, 1 adet plc cpu, 1 adet acil stopkutusu, 1 adet kondaktör.
1 adet ağaç kesme makinesi
22 adet kol saati(bayan), 4 adet kol saati (bay)
1 adet pembe renkli tablet (Ipad)
590 adet dikiş makinesi
1 adet motor mili
43 adet örme eşya, 17 adet keçe, 22 paket kalıp aksamı
2 adet kull.ayakkabı, 1 adet kull.valiz
2 adet kull.ayakkabı, 1 adet kull.çanta
8 adet boncuklu hediyelik takı.
  9026
8465
9102
8471
8448
8483
6804
6405
6405
7117
  8.898,00 890,00 TASİŞ
43 15.04.14/3507001401516
15.04.14/3507001401521
15.04.14/3507001401520
15.04.14/3507001401518
15.04.14/3507001401526
24.01.14/3507001400240
23.01.14/3507001400219
23.01.14/3507001400229
23.01.14/3507001400197
23.01.14/3507001400188
2 adet lamba
100 adet brüt 4 kg batarya
1 adet servo motor
2 adet tesisat aksamı
30 adet brüt 14 kg mantar eşya
4 adet şapka
4 adet şapka
1 adet bel çantası
1 adet imitasyon kolye
2 adet şapka.
  9405
8506
8501
7307
4421
6504
6504
4202
7117
6504
  7.361,00 737,00 TASİŞ
44 15.04.14/3507001401515
15.04.14/3507001401524
23.01.14/3507001400180
23.01.14/3507001400184
23.01.14/3507001400172
23.01.14/3507001400231
23.01.14/3507001400206
24.01.14/3507001400245
23.01.14/3507001400186
5 adet brüt 20 kg rulman
1 adet brüt 7 kg elektrikli makine aksamı
1 adet kol saati
1 adet araba anahtarı
3 adet kalem kutusu
1 adet telefon kılıfı, 1 adet anahtarlık
1 adet demir çember
1 adet el pompası
1 adet şarj aleti.
  8482
6006
9102
8301
6307
4202
7326
8414
8504
  10.633,00 1.064,00 TASİŞ
45 23.01.14/3507001400171
23.01.14/3507001400225
24.01.14/3507001400246
24.01.14/3507001400244
24.01.14/3507001400239
23.01.14/3507001400215
23.01.14/3507001400209
23.01.14/3507001400218
23.01.14/3507001400211
23.01.14/3507001400200
23.01.14/3507001400205
5 adet ceket
3 adet ceket
4 adet ceket
1 adet ceket
1 adet ceket
1 adet ceket
1 adet ceket
1 adet ceket
1 adet ceket
1 adet kot ceket
2 adet ceket.
  6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
  895,00 90,00 TASİŞ
46 12.03.14/3507001401242
15.04.14/3507001401519
15.04.14/3507001401529
24.01.14/3507001400241
24.01.14/3507001400242
23.01.14/3507001400194
23.01.14/3507001400208
23.01.14/3507001400212
23.01.14/3507001400169
23.01.14/3507001400170
23.01.14/3507001400176
2 rulo brüt 11 kg kumaş
1 rulo brüt 1 kg kumaş
2 adet bayan penye
1 adet battaniye
2 adet şal
2 adet kemer
1 adet seccade
1 adet bebek battaniyesi
1 adet deri şort
1 adet çanta
1 adet şal.
  6006
5210
6204
6301
6117
4203
5702
6301
4203
4202
6117
  333,00 34,00 TASİŞ
47 23.01.14/3507001400187
23.01.14/3507001400203
21.02.14/3507001400901/3
21.02.14/3507001400892/2
1 adet ıpod (kırık)
1 adet tıraş makinesi(parçaları eksik)
1 adet dvd oynatıcı
1 adet rezistans.
  8528
8510
8521
8516
  288,00 29,00 TASİŞ
48 27.02.14/3507001401026
27.02.14/3507001401016
27.02.14/3507001401010
27.02.14/3507001401015
27.02.14/3507001401029
27.02.14/3507001401027
27.02.14/3507001401024
27.02.14/3507001401030
27.02.14/3507001401019
2 adet metal aksam, 1 adet mil, 1 adet inverter
2 adet enkoder
1 kap brüt 6 kg toz boya
1 adet metal yağ kabı
4 adet metal tv ayağı
10 adet kablo bağlantı takımı
10 adet adaptör (şarj aleti)
6 adet motor aksamı (kumanda pistonu)
10 adet sensör
  8504
8503
3206
8708
7326
8544
8504
8409
8536
  1.956,00 196,00 TASİŞ
49 09.07.14/3507001402256
09.07.14/3507001402251
09.07.14/3507001402254
09.07.14/3507001402255/1
09.07.14/3507001402247
09.07.14/3507001402246
09.07.14/3507001402261
09.07.14/3507001402252
09.07.14/3507001402237
09.07.14/3507001402242/1
3 adet led armatür
56 adet muhtelif aksam parçalar
1 adet mengene, 1 adet sıkıştırma aparatı
1 adet kasket, 2 adet kurşun geçirmez plaka, 1 adet silah kamuflajı
1 adet ışıklı pano
5 ad.kablo, 1 ad.adaptör, 4 ad.anahtarlık, 1 ad.veri aktarma arayüzü, 2 ad.entegre devre
Brüt 40 kg plastik hammadde
1 ad.deri saat kayışı
50 ad.tükenmez kalem, 43 ad.kurşun kalem, 60 ad. flash bellek
5 ad.saklama kabı, 1 ad.yastık.
  9405
8466
8205
3921
9405
8542
3903
9113
8523
9404
  9.600,00 960,00 TASİŞ
50 09.07.14/3507001402255/2
09.07.14/3507001402242/2
09.07.14/3507001402265
09.07.14/3507001402259
1 adet askeri yelek, 2 adet çanta
1 adet halı(4,78 metrekare)
1 kap brüt 10 kg kumaş
1 kap brüt 6 kg kumaş
  6203
5702
5515
5801
  2.798,00 280,00 TASİŞ
51 09.07.14/3507001402253
09.07.14/3507001402242/3
23.01.14/3507001400181
1 adet TLC mar.televizyon
1 adet Bangolufsen mar.tüplü televizyon
1 adet radyo
  8528
8528
8527
  2.029,00 203,00 TASİŞ
52 20.03.14/3507001401349 1 adet Saxonelte mar. Motorlu Bisiklet   8711   345,00 35,00 TASİŞ
53 30.04.14/3503001400353 1 adet brüt 4.000 kghasarlı boş konteynır (CAXU804150-3)   8609   1.770,00 177,00 TCDD CFS
54 30.05.14/3503001400414 1 adet brüt 2.200 kg hasarlı boş konteynır (TRLU299392-7)   8609   3.245,00 325,00 TCDD CFS
55 20.03.14/3503001400196 18 kap brüt 14.680 kg aromatik bileşen (YENİDEN İHRAÇ)   2903   150.000,00 15.000,00 TCDD CFS
56 08.10.13/3503001300526 20 kap brüt 20.365 kg polipropilen. (Gıda sanayinde kullanılamaz.)   3920   56.552,00 5.656,00 UMAT ANTREPO
57 17.01.14/3503001400050 110 kap brüt 21.220 kg bitümen.   2713   23.055,00 2.306,00 UMAT ANTREPO
58 25.04.14/3503001400339 1.200 kap brüt 7.250 kg alüminyum profil.   7604   103.464,00 10.347,00 UMAT ANTREPO
59 17.04.14/3503001400283
17.04.14/3503001400275
445 kap brüt 9.790 kg boya
1 kap brüt 518,5 kg plastik hammadde.
  3204
3907
  126.927,00 12.693,00 UMAT ANTREPO