T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                         
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
(MÜLGA 193) 311 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ KAMU TAŞINIR MALLARININ
SATIŞ İLANI
            1- Satışa esas bedeli 10.000,00 TL ; 14.03.2018 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı 1.000,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Kamyon cinsi araç 2886 sayılı Devlet  İhale Kanunu'nun 49. maddesine göre pazarlık suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 15.03.2018 tarihinde saat 09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri  10,00 TL bedel karşılığı satıştan bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzden alınabilir.
             4- Listemizde kayıtlı aracın %18 oranındaki KDV'si ayrıca tahsil edilecektir.
             5- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
              İLAN OLUNUR.    

 

                                                          T.C.
                                                                                                                   GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                                                               
                                                       EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
                                                           PAZARLIK SURETİYLE SATILACAK KAMU TAŞINIR MALLARININ SATIŞ TARİHİ, YERİ VE 
SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
    SATIŞ LİSTESİ                      
                     
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                                    :    İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü    
2) SATIŞ YERİ                                                                                     : İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü  Sevgi Mh. 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                                  :     : 15.03.2018  tarihinde saat 09.30'da.          
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin ;          
  14.03.2018 tarih ve saat 16.00'a kadar Sevgi Mh. 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin 
Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatıracaktır.
           b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35/2'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.”
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                                   : 100,00 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                          : Satışın tamamlanmasını izleyen 15 (onbeş) gün içinde.
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 5 (beş) gün içinde.
8) TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERLERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :        
1- TASİŞ   Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir-İZMİR              
  Görülebileceği saatler: Satış tarihinden itibaren 7 (yedi) gün öncesi, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 16.00 saatleri arası.  
9) ÖZEL HÜKÜMLER   :    
a) Satışa çıkarılan eşyanın satışa esas bedelinin tüm eşyaların satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre hesaplanacak bedel, ilan ücreti olarak Kamu Taşınır Malları Satış Şartnamesinin 14/2 meddesi gereğince alıcıdan ayrıca alınacaktır.
b)  Taşınır mal satın alanların %10 oranındaki geçici teminat tutarı, ihalenin gerçekleşmesi halinde ihalede bulduğu bedelin %10 oranındaki kesin teminata  dönüştürülüp, İhale Salonunda peşin olarak ödenecektir.Söz konusu güvence tutarı şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.
c-) Eşya/Araç ile ilgili olarak %18 KDV dahil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
d-) Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
e-) İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye'de ki iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi veya adres beyanı ile vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
f-) Şartnamenin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir yazılır.
g-) Şartnamenin 15/3. Maddesi uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise, idare bunları müsteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.
h) İhale İta Amirinin onayıyla gerçekleşir.
ı
) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
i
) Satışlarımız 6502  sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
j
) İhale saat 09.30' da başlayacak olup; ihale başlama saatinden sonra ihaleye katılmak isteyen katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. İhale  süresince ihale salonundan çıkan katılımcılar tekrar ihale salonuna alınmayacaktır.
 
10) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER   :        
                     
SIRA
NO
(1)
CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ

(2)
VASITANIN
MOTOR NO                                    ŞASİ NO
(3)
MOTOR HACMİ
(5)
MİKTARI
(6)
HASAR
ORANI
(8)
SATIŞA ESAS
BEDELİ
(9)
GÜVENCE
TUTARI
(10
BULUNDUĞU
YER
(11)
MUHAFAZA VE HİZMET KARŞ. ALACAK
(10)
1 1987 FARGO XLVDD900 ASYL KAMYON
(AÇIK KASA)
TU96920T2079P 870984723 5800 1 Hasarlı 10.000 1.000 TASİŞ %15