T.C.                                                                                           
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA  TASFİYELİK
HALE GELEN  BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATIŞ İLANI  2018/1
           
            1-  Satışa esas bedeli en az/fazla  25.788,75  TL olan; 05.03.2018 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  2.579-  TL. olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  eşya satışlarında,MULTEC MONO 9402 (EMÜLSÜLFİYER) cinsi 1 grup eşya ; açık artırma suretiyle, Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. No:1 Gebze- KOCAELİ  adresindeki  Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 06/03/2018 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz http://www.gtb.gov.tr/ ve “http://tasfiye.gtb.gov.tr”  internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı  Kocaeli  Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
                                                                    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                         2018/1
      DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
                   
 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU  177/ 1. (h)   MADDESİ İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA  YAPILACAK  AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN  SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,  
 BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                            : KOCAELİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ    
2) SATIŞ YERİ                                                                             :Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Sultan Orhan Mah. Terminal cad.
No:1 Gebze/KOCAELİ
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                         : 06.03.2018 tarihinde saat 10.00 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında  
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI            
  a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin  05.03.2018 tarih ve 16:00'a kadar Sultan Orhan Mah.Terminal Cad No:1  Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan ve satışı yapan Kocaeli Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerine  bağlı diğer İşletme 
     Müdürlüklerinde bulunan  sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık  Müdürlüğü veznesine yatırılması.
  b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında diğer değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi
Tesisleri Türk Kuşu Yanı  Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5)                   BU SATIŞ İÇİN EN AZ PEY MİKTARI:             Satışa esas bedeli 1.000 TL'den fazla olanlar için  100 TL dir. 
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ  ÖDEME SÜRESİ         : Satışın tamamlanmasını izleyen iki (2) iş günü içinde    
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ                              : İhale bedelinin ödenmesini izleyen üç (3) gün içinde    
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Taksitlendirme yapılmayacaktır.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : 05.03.2018 tarihine kadar  10:00 - 12:00  ile 13:30 - 16:00 saatleri arasında eşyanın bulunduğu
 yerde görülebilir.        
a) Görülebileceği Yerler   : ALİŞAN GÜZELLER ANTREPOSU
Güzeller OSB Ahmet Yesevi Cad:  No:4 Gebze/KOCAELİ (041000208)
b) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi ve damga vergisinin Kdv'si  satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5  maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 
6-Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir.
7-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
8-Eşyadan Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017/5 Sayılı Tebliğ Ek-2 gereğince gıda ve yem sanayinde kullanılacak olması bitkisel gıda ve yem sanayiinde kullanılancak olması durumunda Tarıma Uygunluk Belgesi gerekmekte olup laboratuvar analizlerinde kullanılacak olması veya gıda ve yem sanayii dışından kullanılacak olması durumunda Kontrol Belgesi  uygunluk yazısı gerekmemekte olup, gıda ve yem sayiinde kullanılmayacağına dair taahütname alınacaktır.
9- Satışa sunulan eşyanın son kullanma tarihi 11.03.2018'dir.
10-Eşyanın kilogramı üzerinden alınması gereken toplam 2704,32 TL maktu Ötv ve bunun KDV'si satışa esas bedele dahil edilmemiş olup bu bedel  alıcısından ayrıca tahsil edilecektir. (2704,32TL +KDV)
SIRA VE DOSYA NO  (1) TESPİT TAHAKKUK TARİH VE NO                    (2) CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ              (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA KULAK KÜPE NUMARASI MİKTARI  (6) GTİP NO                (7) SATIŞA ESAS BEDEL                    (9) GÜVENCE TUTARI              (10) BULUNDUĞU YER                     (11) AMBAR/ SUNDURMAYA GİRİŞ TARİH VE NO  (12)
1-2018/01 16.11.2017/4105001700110 MULTEC MONO9402 (EMÜLSÜLFİYER)   144 KAP 2880 KG  3824 25.788,75 TL 2579 TL ALİŞAN GÜZELLER ANTREPOSU 22.05.217/17ITQ3J080007844T0