T.C.                                                                                                  EK-5
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA AKDENİZ  GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATIŞ İLANI
 
            1-  Satışa esas bedeli  1062,00 TL olan ; 18/04/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı 106,20 TL  olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Canlı hayvan (Tazı) cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN  adresindeki ihale salonunda 19/04/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı  Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
                                                                                                                   T.C                                                                                                                                                                                                                EK-18/B
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                         
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI KANUN VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ 60. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK BEKLETİLMEYECEK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, 
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
                         
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                            : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlğü            
2) SATIŞ YERİ                                                                            : D-400 Karayolu Üzeri 7. Km Yenice Tarsus/MERSİN mevkiinde bulunan Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonu
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                         : 19/04/2018 tarihinde saat 09:30'da            
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :                  
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 18/04/2018 tarih ve saat 16:00'a kadar Tarsus-Adana karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/Mersin adresinde bulunan ve satışı yapan Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü veye Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetlerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu  Yanı Etimesgut/ANKARA " adresinde buluna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                   :    Satışa esas bedeli 1.000,00 TL 'den fazla satışlar için en az pey sürme 100,00TL, 1.000,00TL'den az olanlar için 50,00TL.  
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ        :    Satışın tamamlanmasını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde. EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR.    
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ                              :  İhale Bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içerisinde. EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR.    
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE              
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                   Satış Bedeli (İhale bedelinden yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutar)
 en az 10.000 TL ve üzerinde olması halinde yıllık % 12 faiz alınmak koşuluyla taksitlendirme yapılabilecektir.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR                  Satış listesinin idarenin ilan tahtasında asıldığı günden satıştan önceki gün mesai bitimine kadar aşağıdaki adreslerde  
tasfiye idaresi veya ilgili gümrük biriminden alacakları belge ile görülebilir.                  
EŞYANIN BULUNDUĞU YERLER                    
1- YASİN ÇİNER- VERİMLİ MAHALLESİ YENİCE/TARSUS                  
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :    
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1 maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde idareye ödenmesi gereken bedelden yıllık %12 tecil faizi alınır.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; Damga Vergisi satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.
3-Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
4-Satışlarımız “6052 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.”
5-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
6-Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
7- Satışa konu canlı hayvanların giriş evraklarında ilgili kuruluşlarca verilen sağlık sertifikasının bulunması, sağlık durumlarının iyi olması, sağlık karnelerinin bulunması nedeniyle satışa sunulmaktadır.
8- "BU SATIŞIMIZDA EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR."
 
SIRA NO                       (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO                 (2) CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ                                                                   (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN                        MOTOR NO- ŞASİ NO         (4) MOTOR HACMİ               (5) MİKTARI         (6) GTİP NO     (7) HASAR ORANI       (8) KİLOMETRESİ   (9) SATIŞA ESAS BEDEL                (10) GÜVENCE TUTARI            (11) BULUNDUĞU YER               (12) AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO     (13)
1 13/04/2018-344 Canlı Hayvan (Tazı) Abroj-Tonbech   2 adet 0106.19.00.90.00     1.062,00 TL 106,20 TL YASİN ÇİNER- VERİMLİ MAHALLESİ YENİCE/TARSUS