T.C.                                                                                            EK-5
TİCARET BAKANLIĞI
ORTA AKDENİZ  GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 4458 SAYILI KANUN İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATIŞ İLANI
            1-  Satışa esas bedeli  744.370,00 TL olan ; 24/09/2018 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı 74.437,00 TL  olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Susam Tohumu cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN  adresindeki ihale salonunda 25/09/2018 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.tasfiye.ticaret.gov.tr  internet adresimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı  Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
T.C                                                                                                                                                                                                       EK-18/B
TİCARET BAKANLIĞI
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA 
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, 
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
                         
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                            : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlğü            
2) SATIŞ YERİ                                                                            : D-400 Karayolu Üzeri 7. Km Yenice Tarsus/MERSİN mevkiinde bulunan Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonu
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                         : 25/09/2018  tarihinde saat 09.30'da            
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :                  
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 24/09/2016 tarih ve saat 16:00'a kadar Tarsus-Adana karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/Mersin adresinde bulunan ve satışı yapan Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü veye Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetlerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu  Yanı Etimesgut/ANKARA " adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                   :   Satışa esas bedeli 1.000,00 TL 'den az olanlar için 50,00TL, Satışa esas bedeli 1.000,00TL'den fazla olanlar için 100,00TL.  
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ        :   Satışın tamamlanmasını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde. (EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR.)    
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ                              : İhale Bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içerisinde.          
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE              
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                      :Satış Bedeli (İhale bedelinden yürülükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutar) en az 10.000 TL ve üzerinde olması halinde yıllık % 12 faiz alınmak koşuluyla taksitlendirme yapılabilecektir.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR    :Satış listesinin idarenin ilan tahtasında asıldığı günden satıştan önceki gün mesai bitimine kadar aşağıdaki adreslerde tasfiye idaesi veya ilgili gümrük
biriminden alacakları belge ile görülebilir.                    
EŞYANIN BULUNDUĞU YERLER                    
MIP- Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (Liman Sahası) Akdeniz/Mersin                  
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :    
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; Damga Vergisi satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.
2-Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
3-Satışlarımız “6052 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.”
4-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
5-Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
6-Liste muhteviyatı gıda maddesi cinsi eşyalara Mersin Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 28/08/2018 tarih ve 2462116 sayılı yazılarında muayene ve analiz sonucunun mevzuata uygun olduğu belirtildiğinden satışa sunulmaktadır.
7-Eşyalar 5 konteyner içerisinde muhafaza edilmektedir.
SIRA NO                       (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO                 (2) CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ                                                                   (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN                        MOTOR NO- ŞASİ NO         (4) MOTOR HACMİ               (5) MİKTARI         (6) GTİP NO     (7) HASAR ORANI       (8) KİLOMETRESİ   (9) SATIŞA ESAS BEDEL                (10) GÜVENCE TUTARI            (11) BULUNDUĞU YER
 (12)
AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO     (13)
1 03.08.2018-887 Susam tohumu     1925 çuval
(96020 kg/brüt)
1207 Beklemiş               744.370,00 TL                74.437,00 TL MIP Liman A.Ş. KONT-18/126 Tasfiye Listesi