MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LİSTE(2018/6) 
                                                                                                                                  T.C.
              GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI    
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK KAMU TAŞINIR MALLARININ SATIŞ TARİHİ, YERİ VE 
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
                             
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                                    :    Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü          
2) SATIŞ YERİ                                                                                     : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü  Tarsus-Adana D-400 karayolu 7.Km Tarsus-MERSİN      
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                         : : 02/05/2018 tarihinde saat 09:30'da             
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :              
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 01/05/2018 tarih ve saat 16.00’ya kadar Tarsus-Adana Karayolu 7.Km  Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresinde bulunan ve satışı yapan Mersin Tasfiye  İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık  Müdürlüğü Veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                   :100 TL            
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                                         :Satışın tamamlanmasını izleyen 15 (onbeş) gün içinde.  
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ                       :İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 5 (beş) gün içinde.  
8) TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERLERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER        
  MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ     : Tarsus-Adana D-400 karayolu 7.Km Tarsus-MERSİN  
  Görülebileceği saatler: Satış tarihinden itibaren 7 (yedi) gün öncesi, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00 - 12.00 ile 13.00 - 16.00 saatleri arası.  
9) ÖZEL HÜKÜMLER   :          
a) Satışa çıkarılan eşyanın satışa esas bedelinin tüm eşyaların satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre hesaplanacak bedel, ilan ücreti olarak Kamu Taşınır Malları Satış Şartnamesinin 14/2 meddesi gereğince alıcıdan ayrıca alınacaktır.
b)  Taşınır mal satın alanların %10 oranındaki geçici teminat tutarı, ihalenin gerçekleşmesi halinde ihalede bulduğu bedelin %10 oranındaki kesin teminata  dönüştürülüp, İhale Salonunda peşin olarak ödenecektir.Söz konusu güvence tutarı şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.
c-) Eşya/Araç ile ilgili olarak %18 KDV dahil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
d-) Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
e-) İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye'de ki iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi veya adres beyanı ile vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
f-) Şartnamenin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir yazılır.
g-) Şartnamenin 15/3. Maddesi uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise, idare bunları müsteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.
h) İhale İta Amirinin onayıyla gerçekleşir.
ı) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
i) Satışlarımız 6502  sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     j)Satış Listesi muhteviyatı eşya/araçlar için satış bedeli üzerinden % 15 oranında ardiye ücreti alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    k)Satış Listesi muhteviyatı eşya/araçlar için ihale bedeli üzerinden % 18 oranında KDV ücreti alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                                                          l)2886/28. maddesi uyarınca Listede kayıtlı eşya/araçlar için belirtilen Satışa Esas Bedelin altında teklif verilemez.
m
) İhale saat 09.30' da başlayacak olup; ihale başlama saatinden sonra ihaleye katılmak isteyen katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. İhale  süresince ihale salonundan çıkan katılımcılar tekrar ihale salonuna alınmayacaktır.
 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
(MÜLGA 193) 311 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ KAMU TAŞINIR MALLARININ
SATIŞ İLANI
            1- Satışa esas bedeli  en az 400,00 TL ile  en çok 7.000,00 TL  arasında değişen ; 01.05.2018 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 40,00 TL ile  en çok 700,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Kamyon cinsi araçlar ve bilgisayar ekran ve kasası  2886 sayılı Devlet  İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle,Tarsus-Adana D-400 karayolu 7.Km Tarsus-MERSİN  adresindeki ihale salonunda 02.05.2018 tarihinde saat 09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(324)(651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri  10,00 TL bedel karşılığı satıştan bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzden alınabilir.
             4- Listemizde kayıtlı eşya ve araçların ihale bedeli üzerinden %18 oranındaki KDV'si ayrıca tahsil edilecektir.
             5-Listemizde kayıtlı eşya ve araçların satış bedeli üzerinden %15 oranında ardiye ücreti ayrıca tahsil edilecektir.
             6-Listemizde kayıtlı eşya ve araçlar için ayrıca ilan ücreti tahsil edilecektir.
             7- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
             8-2886/28. maddesi uyarınca Listede kayıtlı eşya/araçlar için belirtilen Satışa Esas Bedelin altında teklif verilemez.
              İLAN OLUNUR.    
SIRA
NO
 
CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ VASITANIN
MOTOR NO 
ŞASİ NO
MOTOR HACMİ
(5)
MİKTARI
(6)
SATIŞA ESAS
BEDELİ
(9)
GÜVENCE
TUTARI
(10
BULUNDUĞU
YER
(11)
1 Kamyon(Kapalı Kasa) 1996 Isuzu Npr 595 Motor No:AIOS032562                     Şase No:NP23959   1 Adet 5.000,00 TL 500,00 TL Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü
2 Kamyon(Kapalı Kasa) 1997 Ford Cargo 2014 S Motor No:TE10985                                  Şase No:SFACCCDJDCTE10985   1 Adet 7.000,00 TL 700,00 TL Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü
3 Kamyon(Açık Kasa) 1990 Fiat 50NC(Oto Kurtarıcı) Motor No:'804005230455961           Şase No:'032858   1 Adet 4.000,00 TL 400,00 TL Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü
4 HP Bilgisayar Ekranı(15 adet)-HP Bilgisayar Kasası(15 adet)     30 Adet 400,00 TL 40,00 TL Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü