T.C.
 TİCARET BAKANLIĞI
ORTA KARADENİZ  GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN  TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458  SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA  
BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
 
1-Satışa esas bedeli 3.975,05  TL.olan; 28/05/2019 günü saat: 13:30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 397,50 TL., olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen 1 grup Kabak  cinsi eşya açık artırma suretiyle Toybelen Mah. 1809. Cad. No:8  İlkadım/SAMSUN - Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü  Konferans  Salonunda  28/05/2019 tarihinde saat 14:00 'da satışa sunulacaktır. Bu ihalede satılamaması halinde ikinci ihale 30/05/2019 tarihinde saat:14:00 yapılacak olup; Güvence tutarı aynı gün  saat:13:30 kadar yatırılmalıdır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.ticaret.gov.tr  internet adresimiz ile 0 362 445 00 68 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun  Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ORTA KARADENİZ   GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN   TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜNCE
4458  SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
 BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA CIKARILACAK EŞYANIN
SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
 İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
SATIŞ LİSTESİ
                    SAMSUN - 2019/01
1 ) SATIŞI YAPAN İDARE : SAMSUN  TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2 ) SATIŞ YERİ : TOYBELEN MAH. 1809. CAD. NO:8  İLKADIM/SAMSUN - ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  KONFERANS  SALONU
SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 28/05/2019 Tarihinde ve saat 14.00' da 
3 )   : Bu ihalede satılamaması halinde ikinci ihale 30/05/2019 tarihinde saat:14:00 yapılacaktır.Güvence tutarı aynı gün  saat:13:30 kadar yatırılmalıdır.
4 ) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :      
  a - Nakdi olarak ödenecek güvencenin  : Satış için 28/05/2019  tarih ve saat 13:30 'a kadar Toybelen Mah. 1809. Cad. No:8 İlkadım/SAMSUN -   Samsun  Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası adresinde bulunan ve satışı yapan Samsun  Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine veya  Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,                                                                                                                                                          
  b - Tasfiye Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında  kalan diğer  değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz  Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5 ) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI :Satışa esas bedeli 1.000 TL'ninüzerinde olanlar için 100 TL dir.
6 ) SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ :Satışın tamamlanmasından itibaren 2 (İki) iş günü içinde
7 ) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ :İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 3 (üç) gün içinde.
8 ) TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI,YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE  UYGULANACAK FAİZ ORANI
: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
9 ) EŞYANIN  BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
  a - Görülebileceği Yerler : 1-Yediemin Lider Baykan Gemisi
b - Görülebileceğı Saatler : Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden başlayarak (mesai saatleri içerisinde)  satıştan bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
10 ) ÖZEL HÜKÜMLER                  
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; ihale yoluyla yapılacak satışlarda, Damga Vergisi ve Damga Vergisine ait KDV ile varsa ÖTV'si satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
3-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/c maddesine göre; Tasfiye İdaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
4-Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
5-Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususların hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
6-Satış şartnamesi ve  liste talep edilmesi halinde isteklilere 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
7-Şartnamede  belirtilen Kabak   cinsi eşyalar satışa sunulacaktır.
 
8-Satış Listesi muhteviyatı eşyaların satış sonrası piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ile izinler alıcıya aittir.
11 ) BULUNDUĞU EŞYANIN YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
SIRA NO
(1)
TESPİT TAH.
 TARİH VE NO
      (2)
 CİNSİ, MARKASI, MODELİ  VE TİPİ
(3)
EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA
VASITANIN
MOTORNO-ŞASİ NO
(4)
MOTOR
HACMİ

(5)
MİKTARI
(6)
GTİP NO
(7)
HASAR ORANI
(8)
SATIŞA ESAS BEDEL
(9)
GÜVENCE TUTARI
(10)
BULUNDUĞU YER
(11)
AMBAR /SUNDURMAYA
GİRİŞ TARİHİ VE NO
(12)
1 20/05/2019
5501001900086
KABAK     2.800 KG 070993100000   3.975,05 397,50 YEDİEMİN LİDER BAYKAN GEMİSİ 16/05/2019