T.C.                                                                                                          
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE  KANUNU UYARINCA 
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
                     
            1-  Satışa esas bedeli 5.616,00 TL olan ve; 10.01.2018 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı 561,60 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri ,  satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, CANLI AT cinsi eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda ( Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası  Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi  Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonu) 11.01.2018 tarihi saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR.                

 

                                               T.C.                                                     
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                    
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN
 SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİ BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA  İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
1- SATIŞI YAPAN İDARE                                  :  TRABZON TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                                     : 1461 İHALE SALONU DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ZEMİN KAT İSKENDERPAŞA MAH. LİMANİÇİ ORTAHİSAR TRABZON
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                             :  11.01.2018 tarihinde ve saat 10:00' da başlayacaktır.
4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :            
a) Nakdi olarak ödenecek güvence 10.01.2018 tarih ve saat 16.30’a kadar DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI 1. KAT İSKENDERPAŞA MAH. LİMANİÇİ ORTAHİSAR TRABZON adresinde bulunan ve satışı yapan Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                         :   100 TL'dir
 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                                      :  Satışın tamamlanmasını izleyen 2(iki) iş günü içinde
 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: ihale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içinde
 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
a) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:
1-Yeddi emin Murat ARABUL Yeni Mah. Kars Cad. No:143 Merkez/ARDAHAN
                 
b) Görülebileceği Saatler; Satış Listesinin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saatleri içerisinde idaremizden veya ilgili gümrük biriminden alacakları izin belgesi ile eşyayı bulunduğu yerde görebilirler.
10-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5  maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 
7-Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir.
8-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
9- Satın alınan eşyanın il hudutları dışına çıkarılması halinde Ağrı Tarım İl Müdürlüğünden rapor alınması gerekir ve bu işlem alıcıya aittir.
10-Listenin 1. sırasında bulunan at cinsi eşyanın gerekli fiziksel muayenelerinin yapıldığına ve herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadığına ilişkin Ardahan  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve 15833 sayılı yazısı mervcuttur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TRABZON TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
SIRA VE DOSYA NO  (1) TESPİT TAHAKKUK TARİH VE NO                    (2) CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ              (3) MİKTARI  (4) GTİP NO                (5 SATIŞA ESAS BEDEL                    (6) GÜVENCE TUTARI              (7) BULUNDUĞU YER                     (8) AMBAR/ SUNDURMAYA GİRİŞ TARİH VE NO  (9)
1 02.01.2018/ 0803001800001  CANLI AT 4 ADET 0101 5.616,00 TL 561,60 TL Yeddi emin Murat ARABUL Yeni Mah. Kars Cad. No:143 Merkez/ARDAHAN