KAMU TAŞINIR MALLARI
SATIŞ İLANI
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
               
1- Satışa esas bedeli 14.500,00TL, yatırılması gereken güvence tutarı da 4.350,00TL olan Devlete intikal eden taşınır mallardan aşağıda detayları belirtilen taşıtın 25.01.2018 Tarihinde Saat 09:30'da 1461 İHALE SALONU DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ZEMİN KAT İSKENDERPAŞA MAH. LİMANİÇİ ORTAHİSAR TRABZON adresli ihale salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satılacaktır.
2- Satış şartnamesi ve ekleri 10 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir veya eşyalar bedelsiz görülebilinir.
3-Liman içi Gümrük Hizmet Binası Ortahisar/TRABZON adresinde bulunan ve satışı yapan Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine  veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
SIRA NO CİNSİ MODELİ  MARKASI/TİPİ MOTOR/ŞASE NO HASAR ORANI MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL BULUNDUĞU YER
1 KAMYONET (PANELVAN) 2004 FİAT DOBLO CARGO 1.9 D  223A70003952286/ NM422300007041703 KULLANILMIŞ  14.500,00 4.350,00 TRABZON TASFİYE İŞLETME AMBARI
4-İsteklilerin,kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve İkametgah Beyanı,Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarası ve İşyeri Merkezi Beyanı, Güvencenin yatırılıdığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel Kişiler adına katılacaklardan,yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
5-İstekliler tekliflerini yazılı olarak vermek istemeleri halinde,Devlet İhale Kanununun 37.Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını iadeli taahhütlü bir mektupla 25.01.2018 tarih ve saat 09:30'a kadar İhale Komisyon Başkanlığında olacak şekilde gönderilebilir.Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
            1181,18/6000 0,196863333
  İlan Olunur.              
                                                                                                                                   T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKALNIĞI
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK TEKLİF SURETİYLE İHALEYE ÇIKARILACAK OLAN  311 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ KAMU TAŞINIR MALLARIININ İHALE TARİHLERİNİ
İHALE  YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU İHALEYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLER VE İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE 
 
1 - İHALEYİ YAPAN İDARE     : TRABZONİ  TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2 - İHALE YERİ : 1461 İHALE SALONU DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ZEMİN KAT İSKENDERPAŞA MAH. LİMANİÇİ ORTAHİSAR TRABZON
3 - İHALE TARİHİ VE SAATİ : 25.01.2018 tarihinde saat: 09.30
4 - GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Liman içi Gümrük Hizmet Binası Ortahisar/TRABZON adresinde bulunan ve satışı yapan Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine  veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine ihalenin yapılacağı saate kadar.
5 - BU İHALE İÇİN SÜRÜLECEK ENAZ PEY MİKTARI            : 100,00 TL 
6 - TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERLERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:
  a) Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü,09.00-12.00 13.00-16.00 Saatleri arası (17.01.2018-24.01.2018 Tarihleri Arası)
7 - ÖZEL HÜKÜMLER:        
a-) Eşya/Araç satın alanların %30 oranındaki geçici teminat tutarı,şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.
 
  b-) Satışa çıkarılan eşyanın ,ilan ücreti olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri uyarınca alıcıdan ayrıca alınacaktır.
  c-) Eşya/Araç ile ilgili olarak KDV dahil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup;yerinde tesliminde doğan yükleme,boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
  d-) Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır.Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur.Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
  e-) İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye'de ki iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi veya adres beyanı ile vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
  f-) Şartnamenin 10.Maddesinin 2.Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir yazılır.
g-) Şartnamenin 12.Maddesinin son paragrafı uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise,idare bunları müsteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.
    
h-) İhale İta Amirinin onayıyla gerçekleşir.

 

SIRA NO KAMU NO CİNSİ MODELİ  MARKASI  TİPİ MİKTARI MOTOR NO ŞASE NO HASAR MOTOR HACMİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI BULUNDUĞU YER
1 - KAMYOET (PANELVAN) 2004 FİAT DOBLO CARGO 1.9 1 ADET 223A70003952286 NM422300007041703 KULLANILMIŞ  1910 14.500,00 4.350,00 TRABZON TASFİYE İŞLETME AMBARI