T.C.         
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİ İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATIŞ İLANI
 
        1- Satışa esas bedeli en az 1.010,00 TL ile en çok 3.030,00 TL olan, 19.03.2019 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 101,00 TL ile en çok 303,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen  10 grup Bekletilmeyecek Eşya (At,); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Beyüzümü Mah. Özalp Yolu Cad. No:9 Gümrük Kompleksi- Tuşba/VAN adresindeki ihale salonunda 20.03.2019 tarihinde saat 10,00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.ticaret.gov.tr internet adresimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir.
        2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
        3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
T.C.       
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA AÇIK
ARTIRMA  SURETİYLE SATILACAK BEKLETİLMEYECEK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
                     
1) SATIŞI YAPAN İDARE                  :  VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-656001
2) SATIŞ YERİ                                    :  VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ             : 20.03.2019-10.00
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :   Nakdi olarak ödenecek güvence 19.03.2019 tarih ve saat 16:00’a kadar  Beyüzümü Mah. Özalp Yolu Cad. No:9  Gümrük Kompleksi-TUŞBA/VAN adresinde bulunan ve satışı yapan Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan muhasebe yetkilisi mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  100,00 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                         : Satışın tamamlanmasını izleyen  2 İŞ GÜNÜ içinde.
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :  İhale bedelinin ödenmesini izleyen 3 GÜN içinde.
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                                 : 
TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER               :
RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN

SATIŞ LİSTESİNİN İLAN TAHTASINA ASILDIĞI GÜNDEN, İHALE GÜNÜNDEN BİR ÖNCEKİ GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE  İDAREMİZDEN VEYA İLGİLİ GÜMRÜK BİRİMİNDEN ALACAKLARI İZİN BELGESİ İLE EŞYAYI BULUNDUĞU YERDE GÖREBİLİRLER.

10) ÖZEL HÜKÜMLER   :
a)
Tasfiye Yönetmeliğinin 35/5 maddesine göre; Teminat bedelinin yatırılmasıyla satış şartnamesi ve şartname eki listede yer alan koşullar kabul edilmiş sayılır.
b)
Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre; Bölge müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.
c)
Tasfiye Yönetmeliğinin 67. Maddesine göre, Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla bu Yönetmelikte belirlenmiş süreler kadar gümrük idaresince ek süre verilebilir. Bunun dışındaki süre talepleri bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.
 
ç) Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden  hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
d) Şartnamenin 18/1 maddesi uyarınca; İdare ve alıcı arasında imzalanan “Satış Kağıdı” ve “Sözleşme” nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
e)Şartnamenin 20/4 maddesi uyarınca; 1-a ve 1-b bentlerine göre verilen ek sürelerde, ihale bedeli üzerinden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen ve ihale tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır.20/2 maddeye göre verilen ek sürede, verilen ek süre için ilgili tarife uyarınca ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret alıcıdan ayrıca alınır.
f) Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
g) Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken verginin satış anında alıcı tarafından ödenmemesi halinde veya alıcının güvencesi yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda ya da alıcının şartnamenin 17'nci  maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu kişi hakkında şartnamenin 17'nci maddesinin 2. ve 6'ncı fıkraları hükümleri uygulanır. Eşyaya, varsa son çekilenin verdiği  teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son  çekilene satış yapılır.Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde; satış iptal edilir ve güvencesi gelir kaydedilir.
ğ) Satışlarımız 6502 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez. Bu husus satış faturalarında da belirtilecektir.
h) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
ı) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca  "Teminatın İade Edilmesinde Sakınca Yoktur" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
i) Satış Şartnamesi ve eki liste isteklilere 10,00 TL bedel karşılığında verilir.
j) Satışa katılmasına rağmen eşya almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre  aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.
k) Yatırılan güvence tutarları; diğer İşletme Müdürlüklerince kullanılıp kullanılmadığı hususunda gerekli yazışmaların yapılmasına müteakip ancak iade ve bedele mahsup işlemlerinde kullanılabilecektir.
l) Satış listesinde bulunan eşya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışa sunulmuştur.
m) LİSTEDE BULUNAN AT CİNSİ EŞYANIN GEREKLİ FİZİKSEL MUAYENELERİNİN YAPILDIĞINA VE HERHANGİ BİR HASTALIK BULGUSUNA RASTLANMADIĞINA İLİŞKİN ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN  KARANTİNA TUTANAKLARINDA SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞU  MEVCUTTUR.
n) BU SATIŞTA EK SÜRE VERİLMEYECEKTİR

 

11) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER  :  
SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ  (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ
VEYA VASITANIN
MOTOR NO- ŞASİ NO (4)
MİKTARI (6) GTİP NO (7) SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12) AMBARA/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO (13)
1 30.01.2019
6508001900029
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 1 ADET !010129900000 ₺1.010,00 ₺101,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
17.10.2018
2 01.02.2019
6508001900030
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 1 ADET !010129900000 ₺1.010,00 ₺101,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
13.09.2018
3 01.02.2019
6508001900035
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 2 ADET !010129900000 ₺2.020,00 ₺202,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
22.11.2018
4 01.02.2019
6508001900033
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 1 ADET !010129900000 ₺1.010,00 ₺101,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
30.07.2018
5 01.02.2019
6508001900038
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 3 ADET !010129900000 ₺3.030,00 ₺303,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
07.10.2018
6 01.02.2019
6508001900031
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 3 ADET !010129900000 ₺3.030,00 ₺303,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
06.09.2018
7 01.02.2019
6508001900039
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 1 ADET !010129900000 ₺1.010,00 ₺101,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
09.10.2018
8 01.02.2019
6508001900034
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 2 ADET !010129900000 ₺2.020,00 ₺202,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
08.11.2018
9 01.02.2019
6508001900037
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 1 ADET !010129900000 ₺1.010,00   ₺101,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
20.11.2018
10 01.02.2019
6508001900036
AT ÖZEL HÜKÜM VAR 2 ADET !010129900000 ₺2.020,00 ₺202,00 RAMAZAN AYDOĞAN
YUKARIGÜLDÜREN MAH. YUKARI MAH. KÜME SOK. DIŞKAPI NO: 34-1 ÇALDIRAN/VAN
27.10.2018