T.C.
 TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN  SATIŞ İLANI
  1- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıdaki maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının  01.12.2022 tarihinde pazarlık usülü satış suretiyle Sultanorhan Mahallesi. Terminal Caddesi. No:1 Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 14:30'da satışa sunulacaktır.
  2- İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 'i oranında teminatı (3.000,00 TL) 30/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Sultanorhan Mahallesi. Terminal Caddesi. No:1 Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan ve satışı yapan Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerin veznesine yatırılması gerekmektedir.
  3- Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler ayrıca tahsil edilecek olup alıcıya aittir.
  4- Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
  5- Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
  6- Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
  7- Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
  8-Satış bedelinin ödenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil işlemlerine başlanılması gerekmektedir.
  9- Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
 10-Satış faturalarında "Satışlarımız 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." ibaresi belirtilecektir.
 11- Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
 12- Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile  fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
 13-Satışa sunulan eşya  Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesi uyarınca cebri icra yoluyla satılmakta olup,  eşyanın tabi tutulacağı rejime ilişkin gümrük, dış ticaret ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükler eşyayı satın alan kişi tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden eşyanın cebr-i icra kararına istinaden teslim alınmasına izin verilmez.''  hükmü kapsamında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 14-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
 15- Mahcuz mala ait bilgiler.
AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO Eşyanın Cinsi, Miktarı ve Özelliği Miktarı Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli Bulunduğu Yer
1 2011 Model  Renault Latitude (T-Latıtude Privilege 1.5 DCI)Tipi Binek Oto 1 Adet ₺60,000.00 ₺3,000.00 Çay mahallesi Atatürk Bulvarı No:2/A Çaycuma /Zonguldak